Przeszklone drzwi przeciwpożarowe
Przeszklone drzwi przeciwpożarowe

Przeszklone drzwi przeciwpożarowe stanowią ruchome zamknięcia otworów usytuowanych w poziomych przegrodach o określonej klasie odporności ogniowej. Zazwyczaj są stosowane w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, kina, galerie handlowe itp.), mieszkalnych wielorodzinnych (szczególnie wysokich) oraz zamieszkania zbiorowego (np. hotele). Coraz większe zastosowanie mają drzwi przeciwpożarowe wyposażone w przeszklenia, które dodatkowo doświetlają pomieszczenia oraz umożliwiają orientację o przestrzeni znajdującej się za nimi.

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z DRZWIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI

Głównym zadaniem drzwi przeciwpożarowych jest zapewnienie, w przypadku wystąpienia pożaru, bezpieczeństwa ewakuującym się użytkownikom oraz ekipom prowadzącym akcję ratowniczą. Stanowić mają efektywną barierę dla ognia i dymu oraz wysokiej temperatury, dlatego też powinny mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej, związanej z izolacyjnością i szczelnością ogniową oraz odpowiednią klasę dymoszczelności.

Przepisy regulujące zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych i zainstalowanych w nich wyrobów budowlanych, w tym drzwi przeciwpożarowych,  są zawarte głównie w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Dokument ten określa m.in. wymagane klasy odporności drzwi przeciwpożarowych oraz podaje pewne wymagania odnoszące się do ich konstrukcji. Są one przedstawione w § 232 ust. 4 i zależą od:

 • klasy odporności pożarowej budynku,
 • klasy odporności ogniowej pionowych elementów oddzielenia pożarowego, w których drzwi zainstalowano,
 • miejsca zainstalowania drzwi:

- bezpośrednio w oddzieleniu (przegrodzie),

- w przedsionku przeciwpożarowym, przy czym rozróżnia się jeszcze drzwi prowadzące na

  korytarz i do pomieszczenia oraz prowadzące na klatkę schodową.

Dla wyjaśnienia można podać przykład, iż w budynku o klasie odporności pożarowej „A” powinny być zainstalowane drzwi przeciwpożarowe charakteryzujące się następującymi klasami odporności ogniowej:

 • klasą EI 120 – jeżeli drzwi osadzono bezpośredni w oddzieleniu przeciwpożarowym,
 • klasą EI 60 – jeżeli drzwi osadzono w przedsionku przeciwpożarowym i prowadzą na korytarz i do pomieszczeń,
 • klasą E 60 – również osadzone w przedsionku przeciwpożarowym, ale prowadzące na klatkę schodową.

Poszczególne oznaczenia odnoszą się do:

 - klasa „A” określa najwyższą klasę odporności pożarowej budynku,

 - symbolem E określa się szczelność ogniową w minutach definiującą stan, kiedy element próbny

   przestaje spełniać funkcję bezpiecznego oddzielenia na skutek rozszczelnienia przegrody lub

   pojawienia się ognia na powierzchni nienagrzewanej,

 - symbolem I określa się izolacyjność ogniową w minutach definiującą stan, kiedy element próbny

   przestaje spełniać funkcję bezpiecznego oddzielenia na skutek przekroczenia na powierzchni

   nienagrzewanej granicznej wartości temperatury.

Należy jeszcze dodać, iż klasy oznaczone symbolem E dotyczą drzwi przeciwpożarowych spełniających tylko kryterium szczelności ogniowej, natomiast klasy oznaczone symbolem EI dotyczą drzwi przeciwpożarowych spełniających kryterium szczelności ogniowej E oraz izolacyjności ogniowej I.

W wymienionym powyżej rozporządzeniu o warunkach technicznych zawarty jest bezpośredni wymóg odnoszący się do konstrukcji drzwi przeciwpożarowych, mówiący o konieczności ich zaopatrzenia w urządzenie zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru.

Szczegółową problematykę związaną z odpornością ogniową drzwi przeciwpożarowych określa norma PN-EN 14600:2005 Drzwi, bramy i otwieralne okna o właściwościach odporności ogniowej i/lub dymoszczelności – Wymagania i klasyfikacja. Norma zawiera wymagania i klasyfikację niezbędna do wykazania, że zamierzona zdolność odporności ogniowej i dymoszczelności może być przyjęta dla całego założonego okresu trwałości użytkowej. Ponadto podaje wymagania funkcjonalne i metody badań/kontroli niezbędne dla wykazania trwałości funkcji samoczynnego zamykania oraz zdolności do działania, w połączeniu z odpornością ogniową i/lub dymoszczelnością. Wynika z niej również, iż właściwości drzwi przeciwpożarowych powinny być zgodne z odpowiednia normą wyrobu. Podkreślono także, że prezentowane wyroby powinny charakteryzować się zdolnością do osiągnięcia takiego położenia zamkniętego, aby w nim były zdolne do uzyskania deklarowanej skuteczności działania w zakresie odporności ogniowej.

W grudniu 2016 r. zaczęła obowiązywać zharmonizowana norma wyrobu PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Dokument ten opisuje charakterystyczne właściwości drzwi, bram i otwieralnych okien związane z odpornością ogniową i dymoszczelnością. Jednak dla kompletnego zdefiniowania danego wyrobu przeciwpożarowego np. drzwi, upoważniającego do wprowadzania ich do obrotu, niezbędne jest dodatkowe zadeklarowanie pozostałych, zasadniczych podstawowych charakterystyk, zgodnie z odpowiednią normą. W przypadku drzwi zewnętrznych jest to norma PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w prezentowanej powyżej normie PN-EN 16034:2014-11, drzwi przeciwpożarowe, w tym także przeszklone, poza badaniami odporności ogniowej i/lub dymoszczelności, powinny być poddane także badaniom funkcjonalnym. Ma to głównie na celu sprawdzenie  zdolności tych wyrobów do samoczynnego zamykania oraz zdolności do zwolnienia w przypadku, gdy zestaw drzwiowy jest wyposażony w element utrzymujący go w stałej pozycji otwartej.

 

PROBLEMATYKA SZKŁA INSTALOWANEGO W DRZWIACH

Wdrożenie nowoczesnych technik produkcji szkła umożliwiło uzyskanie wyrobów o dużej wytrzymałości mechanicznej połączonej z bardzo wysoką odpornością ogniową w stosunkowo długim okresie czasu, osiągającym nawet 120 minut w przypadku szkła wielowarstwowego. Takie szkło jest również odporne na oddziaływanie większości agresywnych substancji chemicznych, co pozwoliło na jego powszechne stosowanie w ochronie przeciwogniowej budynków, w tym także do przeszkleń drzwi przeciwpożarowych.

Prezentowana już w niniejszej publikacji norma PN-EN 14600:2005 określa wymagania, jakie powinno spełniać szkło stosowane w drzwiach przeciwpożarowych. Zawiera także stwierdzenie, że przedmiotem badań odporności ogniowej takich drzwi  powinien być zestaw z zainstalowanym elementem przeszklonym o największym rozmiarze, przewidzianym do stosowania w praktyce. Celem takiego zapisu jest potwierdzenie, iż elementy przeszklone i metoda badania ich osadzenia w skrzydle drzwiowym spełniają wymagane kryteria.

Ponadto ww. norma podaje, że szkło zastosowane w elementach przeszklonych powinno spełniać postanowienia odnoszących się do tych wyrobów zharmonizowanych norm europejskich. Wykaz tych dokumentów znajduje się w załączniku D, a są to m.in. następujące normy:

 • PN-EN 1096-4:2004 Szkło w budownictwie – Szkło powlekane – Część 4: Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą,
 • PN-EN 1279-5:2005+A1:2008 Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 5: Ocena zgodności z normą wyrobu,
 • PN-EN 1748-1-2:2004 Szkło w budownictwie – Podstawowe wyroby specjalne – Szkło borowo-krzemianowe – Część 1-2: Ocena zgodności wyrobu,
 • PN-EN 1748-2-2:2004 Szkło w budownictwie – Podstawowe wyroby specjalne – Część 2-2: Tworzywa szklano-krystaliczne – Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą,
 • PN-EN 12337-2:2004 Szkło w budownictwie – Chemicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe – Część 2: Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą.

Jednym z ważnych zagadnień zdefiniowanych w normie PN-EN 14600:2005 są reguły dotyczące ewentualnych zmian w oszkleniu drzwi przeciwpożarowych, odnoszących się do zastosowania alternatywnych, w stosunku do poddanych badaniom ogniowym elementów przeszklonych. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia takich zmian, ale tylko pod rygorem spełnienia zasad wynikających z postanowień normy PN-EN 1634-1:2002 Badanie odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych – Część 1: Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe. Podaje się w niej, iż dopuszczalne są automatycznie wprowadzane zmiany, bez potrzeby zlecenia przez Producenta dodatkowych ocen obliczeń lub zatwierdzenia, jeżeli zostaną dochowane stosowne warunki. Do tych warunków zaliczono m.in. zakaz zmieniania rodzaju szkła i sposobu osadzenia oraz rodzaju i liczby łączników na metr obwodu, a także redukcji odległości pomiędzy krawędziami przeszklenia i obwodem skrzydła drzwiowego lub odległości między otworami przeszklonymi.

Na podstawie analizy materiałów informacyjnych najbardziej popularnych producentów przeszklonych drzwi przeciwpożarowych stwierdzić można, iż na przeszklenia najczęściej stosuje się:

 • do drzwi o klasie odporności ogniowej EI 15 – tafle szklane o grubości  8 ÷ 13 mm typu Pyrodur (firmy Pilkington) albo Contraflam Lite (firmy Vetrotech Saint-Gobain),
 • do drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 – tafle szklane grubości 15 ÷ 27 mm typu Pyrostop (firmy Pilkington), Contraflam (firmy Vetrotech Saint-Gobain), Pyrobel (firmy AGC) lub Promat (firmy Promat),
 • do drzwi o klasie odporności ogniowej EI 45 – tafle szklane grubości 18 ÷ 27 mm typów i producentów powyżej podanych,
 • do drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60 – tafle szklane grubości 23 ÷ 41 mm typów i producentów powyżej podanych,
 • do drzwi o klasie odporności ogniowej EI 90 – tafle szklane grubości 37 ÷ 45 mm, również typów i producentów powyżej podanych.

 

WPROWADZANIE DO OBROTU DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

Jak już w publikacji wspomniano, od grudnia 2016 r. drzwi przeciwpożarowe, w tym także przeszklone, są objęte zharmonizowaną normą wyrobu (PN-EN 16034:2014-11) i mogą być wprowadzane do obrotu z oznakowaniem CE, po przeprowadzeniu stosownej procedury. Dodać należy, że zagadnienia te powinny być zgodne z rozporządzeniem Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, że drzwi przeciwpożarowe wymagają także zgodności z odpowiednią do przewidywanego miejsca zastosowania w obiekcie budowlanym normą wyrobu drzwi standardowych. W odniesieniu do drzwi zewnętrznych jest to prezentowana już norma PN-EN 14351-1+A1:2010, a w odniesieniu do drzwi wewnętrznych będąca jeszcze w fazie opracowywania norma prPN-EN 14351-2 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 2: Drzwi wewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Zgodnie z treścią obecnie obowiązującej Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami), wyrób nieobjęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może być wprowadzony do obrotu na rynku krajowym po oznakowaniu znakiem budowlanym B. Znak ten umieszcza się na wyrobie, dla którego Producent sporządził krajową deklarację właściwości użytkowych, zadeklarowanych zgodnie z krajową oceną techniczną (KOT), zastępującą od dnia 01.01.2017 r. dotychczasowe krajowe aprobaty techniczne.

Każda norma po wprowadzeniu ma wyznaczoną końcową datę okresu przejściowego (koegzystencji), która w odniesieniu do normy PN-EN 16034:2014-11 jest określona przez Polski Komitet Normalizacyjny w „Wykazie norm zharmonizowanych z CPR 305/2011” na 01.01.2019 r.

W związku z powyższym, upoważnione instytucje mogą wydawać stosowne dokumenty krajowe, czego przykładem jest udzielona firmie Hörmann Polska przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie w dniu 31 marca 2017 r. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0001 na „Stalowe drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne HPL 30 OD, HPL 30 OD RS i HPL RS OD”.

 

PRZEGLĄD PRZYKŁADOWYCH DRZWI

ROZWIERANE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE Z PRZESZKLENIEM

Występują różne rozwiązania konstrukcyjne rozwieranych i przeszklonych drzwi przeciwpożarowych. Jednym z takich rozwiązań są drzwi płytowe, w których skrzydło o budowie skrzynkowej jest wykonane z blachy stalowej i wzmocnione wzdłuż krawędzi pionowych i poziomych.

Producentem takich wyrobów jest m.in. niemiecka firma Hörman, oferująca przeciwpożarowe drzwi rozwierane, w tym także przeszklone, typu HPL 30 OD z klasą odporności ogniowej EI2 30, które uzyskały powyżej wymienioną Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2017/0001.

Mogą to być drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe, przylgowe albo w wersji bezprzylgowej, z dodatkowym nadświetlem górnym. Przykładowe drzwi tego typu przedstawiono na fot. 1.

Podstawowe wymiary  drzwi wynoszą:

 • grubość skrzydła – 65 mm (z przylgą) lub 59 mm (bez przylgi),
 • maksymalna szerokość – 1250 mm (jednoskrzydłowe) lub 2500 mm (dwuskrzydłowe),
 • maksymalna wysokość – 2500 mm.

Skrzydło drzwi ma budowę skrzynkową utworzoną przez dwa zewnętrzne płaszcze poszycia wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,0 lub 1,5 mm. Blacha może być pokryta farbą proszkową albo okleinowana folią drewnopodobną o grubości 0,2 mm. W tym drugim przypadku grubość blachy poszycia wynosi tylko 0,6 mm, co jednak ogranicza maksymalne wymiary skrzydła drzwi do 1125 mm (szerokość) x 2250 mm (wysokość). Wewnątrz konstrukcji skrzydła, wzdłuż krawędzi bocznych oraz krawędzi górnej i dolnej znajdują się wzmocnienia wykonane z blachy stalowej.

Wypełnienie wewnętrzne skrzydeł stanowi wełna mineralna o grubości 64 mm lub 57 mm (drzwi bezprzylgowe), która jest sklejona z okładzinami przy użyciu stosownego kleju. Dolna krawędź pozioma skrzydła może być zabezpieczona uszczelką opadającą, listwą progową z uszczelką lub uszczelką poślizgową oraz uszczelką pęczniejącą. Ponadto drzwi mogą być wyposażone w próg wykonany z blachy stalowej.

Skrzydło drzwi typu HPL 30 OD można przeszklić:

 • taflą szklaną Promaglas o grubości od 17 mm do 22 mm, prostokątną o maksymalnych wymiarach szerokości 935 mm i wysokości 2127 mm lub okrągłą o maksymalnej średnicy 500 mm,
 • taflą szklaną zespoloną, składającą się z szyby wewnętrznej Promaglas o podanych powyżej wymiarach i szyby zewnętrznej hartowanej ESG Float grubości 6 mm.

Tafle szkła są mocowane z obu stron skrzydła drzwiowego przy pomocy ramek przyszybowych wykonanych z blachy ocynkowanej lub odpornej na korozję. Pomiędzy ramkami i taflą szkła jest obustronnie osadzona uszczelka z EPDM, a przykładowy sposób mocowania pokazuje rys.1.

W skład drzwi wchodzi trójstronna lub czterostronna ościeżnica wykonana z ocynkowanej i pomalowanej proszkowo blachy stalowej grubości 2 mm. Pionowe stojaki oraz poziome belki ościeżnicy, a także akcesoria są łączone przez zgrzewanie lub spawanie w narożach albo skręcanie przy użyciu narożnych elementów oraz wkrętów. Na obwodzie ościeżnicy jest osadzona uszczelka pęczniejąca, a we wrębie uszczelka dociskowa z EPDM.

Polski producent budowlanych wyrobów otworowych firma Aluprof posiada w swoim asortymencie m.in. system MB-78 EI, służący do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych przegród przeciwpożarowych oraz drzwi jedno- i dwuskrzydłowych, w tym przeszklonych, w klasach odporności ogniowej od EI 15 do EI 60. Konstrukcja tych wyrobów jest oparta o kształtowniki aluminiowe z przekładką termiczną wykonaną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. Do komór wewnętrznych kształtowników są wprowadzone izolacyjne wkłady ognioochronne wykonane z płyt gipsowo-kartonowych GKF lub płyt typu PALSTOP, a także z płyt silikatowo-cementowych PROMATECT®-H. Na przedstawiony system Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie wydał Aprobatę Techniczną AT-15-6006/2016 „Drzwi przeciwpożarowe systemów ALUPROF® MB-78EI, ALUPROF® MB-78EI DPA i ALUPROF® MB-60E EI oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ALUPROF® MB-78EI”.

System obejmuje  drzwi rozwierane (przymykowe) o maksymalnych wymiarach skrzydła 2500 mm (wysokość)  x 1400 mm (szerokość), przy czym drzwi dwuskrzydłowe mogą mieć szerokość 2500 mm. Wyroby charakteryzują się  konstrukcją jednoramową, zlicowaną, polegającą na tym, że powierzchnie zewnętrzne kształtowników ościeżnicy i skrzydła leżą w jednej płaszczyźnie. Na obwodzie skrzydeł są osadzone wkłady pęczniejące w kształcie pasków. Do drzwi przeszklonych stosuje się:

 • pojedyncze szyby ogniochronne,
 • szyby zespolone, składające się z szyby ognioodpornej (wewnętrznej) oraz szyby bezpiecznej (zewnętrznej – w przypadku wyrobów do zastosowań zewnętrznych).

W zależności od klasy odporności ogniowej drzwi, stosowane są szyby o grubości od 9,3 mm do 45 mm. Do osadzania i uszczelniania szyb we wrębach skrzydeł używane są uszczelki ceramiczne oraz wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM. Uszczelki osadcze dobiera się w zależności od grubości zastosowanych tafli szklanych. Przykładowe przeszklone przeciwpożarowe drzwi rozwierane, wykonane w systemie MB-76 EI pokazano na fot. 2.

Kolejnym polskim wytwórcą różnego rodzaju drzwi przeciwpożarowych, w tym także przeszklonych jest firma ALUFIRE. Oferuje ona m.in. jedno- i dwuskrzydłowe drzwi rozwierane w klasach odporności ogniowej od EI 15 do EI 120. System ALUFIRE charakteryzuje się konstrukcją wykonywaną z trzykomorowych kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną (z poliamidu PA 66 wzmocnionego włóknem szklanym) wypełnionych wkładami silikonowo-cementowymi lub z płyt gipsowo-kartonowych GKF. Ramy skrzydeł mogą być wypełnione ognioodpornymi szybami pojedynczymi lub zespolonymi o grubości od 8 mm do 27 mm (do drzwi klasy odporności ogniowej EI 15 i EI 30) lub grubości od 18 mm do 41 mm (do drzwi klasy odporności ogniowej EI 45 i EI 60).

Wymieniony producent oferuje m.in. drzwi rozwierane jedno- i dwuskrzydłowe w klasach odporności ogniowej od EI 15 do EI 60, mających następujące wymiary maksymalne:

 • w zakresie wysokości 2800 mm, przy czym ze względu na masę szyb w klasie odporności ogniowej drzwi EI 60, ich maksymalna wysokość jest ograniczona do wymiaru 2500 mm,
 • w zakresie szerokości: drzwi jednoskrzydłowe 1420 mm, a drzwi dwuskrzydłowe 2800 mm, przy czym ze względu na masę szyb w klasie odporności ogniowej drzwi EI 60, ich maksymalna szerokość jest ograniczona do wymiaru 2500 mm.

Skrzydła drzwi są uszczelniane w przylgach pionowych i poziomej górnej za pomocą uszczelek przylgowych wykonanych z kauczuku syntetycznego EPDM oraz uszczelek pęczniejących. Zaprezentowane drzwi uzyskały na wniosek firmy ALUMIL Aprobatę Techniczną AT-15-6520/2010 „Przeciwpożarowe drzwi wewnętrzne i zewnętrzne systemu ALUFIRE® z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną”. Na fot. 3 przedstawiono przykładowe dwuskrzydłowe przeszklone drzwi przeciwpożarowe systemu ALUFIRE.

Oprócz drzwi o konstrukcji opartej na aluminiowych kształtownikach występują rozwiązania drzwi wykonywanych ze stalowych kształtowników zimnogiętych. Takim przykładem jest system konstrukcyjno-technologiczny JANISOL®, którego właścicielem jest oraz producentem kształtowników jest szwajcarska firma JANSEN A.G., a jej upoważnionym przedstawicielem w Polsce firma KÖNIG STHAL Sp. z o.o.

Drzwi systemu JANISOL® są produkowane ze stalowych kształtowników, składających się z dwóch profili (wykonanych z blachy ocynkowanej lub odpornej na korozję o grubości 1,5 mm) zespolonych przekładką termiczną. Profile są wypełnione płytami gipsowo-kartonowymi GKF, masą ceramiczną lub płytami Palstop Pax. Uszczelnienie drzwi jest realizowane w podobny sposób, jak w przedstawionych już drzwiach aluminiowych. Również te wyroby uzyskały Aprobatę Techniczną ITB AT-15-3419/2011 „Przeciwpożarowe drzwi systemów JANISOL®, JANISOL® 3, JANISOL® C3 i JANISOL® C4 oraz zestawów  wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian systemów JANISOL®, JANISOL® 3, JANISOL® C3, JANISOL® C3PL, JANISOL® C$ i JANISOL C4PL”. W pre4zentowanym systemie oferowane są drzwi jedno- i dwuskrzydłowe w klasie odporności ogniowej EI 15, EI 30 i EI 60. Maksymalne wymiary skrzydła tych drzwi wynoszą: wysokość – 3000 mm, szerokość – 1420 mm.

Stalowe przeszklone drzwi przeciwpożarowe systemu JANISOL® są szklone szybami pojedynczymi lub zespolonymi o grubości od 9 mm do 29 mm. Przykładowe przeszklone drzwi rozwierane prezentowanego systemu pokazano na fot. 4.

 

PRZESUWNE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE Z PRZESZKLENIEM

W skład aluminiowych przegród ognioodpornych Sapa Building System Poland wchodzą ścianki i fasady oraz drzwi rozwierane, a także przesuwne. Asortyment przeciwpożarowych drzwi SFB 2074 obejmujący również drzwi przesuwne, został doprojektowany na bazie standardowej konstrukcji Thermo 74, opartej na aluminiowych kształtownikach o głębokości 74 mm. Kształtowniki te, podobnie jak już w prezentowanych innych systemach, składają się z dwóch profili o jednakowej szerokości 30 mm połączonych przekładką termiczną wykonaną z wzmocnionego poliamidu. Również ich wypełnienie wkładami izolującymi nie odbiega od standardowych, i stanowią je płyty gipsowo-kartonowe oraz glinokrzemiany. Wyroby tego systemu charakteryzują się dużą sztywnością, wytrzymałością i trwałością oraz wysoką izolacyjnością termiczną i akustyczną. Objęte są Aprobatą Techniczną ITB AT-15-4345/2014 „Drzwi przeciwpożarowe systemu SAPA Building System SFB 2017 oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemów SAPA Building System SFB 3074 i SFB 3092 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną”.

Przedstawiany producent oferuje drzwi przesuwne w klasach odporności ogniowej EI 15 oraz EI 30. Mogą to być drzwi jedno- i dwuskrzydłowe o maksymalnej wysokości w świetle przejścia wynoszącej 2400 mm, ze skrzydłem/skrzydłami o szerokości nie przekraczającej 1400 mm. Grubość oszklenia w takich drzwiach wynosi od 8 mm (szyba pojedyncza w drzwiach klasy EI 15) do 47 mm (szyba zespolona). Przykład przeszklonych jednoskrzydłowych drzwi przesuwnych systemu Thermo 74 obrazuje fot. 5.

Prezentowana już w niniejszej publikacji niemiecka firma Hörmann posiada w swoim asortymencie produkcji również przesuwne drzwi przeciwpożarowe z przeszkleniem, wyposażone w automatyczny napęd. Są to aluminiowe drzwi typu T30, charakteryzujące się wyeliminowaniem konieczności stosowania szyny prowadzącej w posadzce, co gwarantuje pełną swobodę poruszania. Pozbawiona progów i stoperów konstrukcja sprawia, że drzwi są dobrze przystosowane także do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki wąskim profilom oraz zredukowanym do minimum liczby elementów konstrukcji, drzwi typu T30 są wyjątkowo przejrzyste i łączą wysoką funkcjonalność z estetycznym wyglądem. Ponadto drzwi wyróżniają się niezawodnością, gdyż wytrzymują 1 600 000 cykli otwierania i zamykania, przy wymaganych dla tego typu wyrobów 200 000 cykli. Przykładowe drzwi  dwuskrzydłowe prezentowanego rozwiązania przedstawiono na fot. 6.

Polski producent firma Aluprof produkuje również przeszklone automatyczne drzwi przesuwne jedno- i dwuskrzydłowe, w klasach odporności ogniowej EI 15 i EI 30. Ich konstrukcja bazuje na prezentowanym już przy drzwiach rozwieranych systemie MB-78 EI, z którego pochodzi większość elementów składowych. System jest oparty o kształtowniki aluminiowe, składające się z dwóch profili o głębokości konstrukcyjnej 78 mm, połączonych przekładką izolacyjną. W wewnętrzne komory profili oraz w przestrzenie izolacyjne pomiędzy nimi są wprowadzone elementy izolacji ogniowej, natomiast na zewnątrz zainstalowane są taśmy pęczniejące. Ramy skrzydeł drzwi wypełnia się taflami szkła o grubości od 16 mm do 22 mm. Skrzydła poruszają się przy pomocy napędów mechanicznych dostosowanych do przenoszenia odpowiednich obciążeń.

Maksymalne wymiary drzwi przesuwnych systemu MB-78 EI DPA w świetle ościeżnicy wynoszą:

 • wysokość drzwi jedno- i dwuskrzydłowych – 2450 mm,
 • szerokość drzwi jednoskrzydłowych – 1100 mm,
 • szerokość drzwi dwuskrzydłowych – 2150 mm.

Opisane powyżej drzwi są także objęte Aprobatą Techniczną ITB AT-15-6006/2016, a przykładowy wyrób pokazano na fot. 7.

 

 

inż. Zbigniew Czajka

OKNO 4/2017

 

 

Literatura                                                                                                                                

Rozporządzenie Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

Normy: PN-EN 14600:2005, PN-EN 16034:2014, PN-EN 14351-1+A1:2010,

PN-EN 1096-4:2004, PN-EN 1279-5:2005+A1:2008, PN-EN 1748-1-2:2004,

PN-EN 1748-2-2:2004, PN-EN 12337-2:2004, PN-EN 1634-1:2002

Aprobaty Techniczne ITB: AT-15-6006/2016, AT-15-6520/2010,

AT-15-3419/2011, AT-15-4345/2014

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0001

Materiały informacyjne firm: Hörmann, Aluprof, ALUFIRE,

ALUMIL, KÖNIG STHAL, SAPA