Instalowanie przesuwnych bram chłodniczych
Instalowanie przesuwnych bram chłodniczych

Prawidłowe instalowanie bram w obiekcie pozwala na bezpieczne i zgodne z zamierzonym ich działanie. Zapewnić to można głównie poprzez realizowanie prac instalacyjnych przez kompetentnych wykonawców, ściśle w sposób określony w instrukcjach dostarczonych przez producenta tych budowlanych wyrobów otworowych. Problematyka ta jest szczególnie ważna w odniesieniu do przesuwnych bram chłodniczych.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYROBÓW

Warzywa, owoce oraz różne ziemiopłody są przechowywane zazwyczaj w pomieszczeniach budynków chłodni przemysłowych i magazynowych, gdzie panuje temperatura 0 °C.  Są to głównie obiekty halowe o konstrukcji szkieletowej, obudowane systemem szczelnych, zimnochronnych przegród o odpowiedniej izolacyjności termicznej. Do wykonywania obudowy stosuje się zasadniczo płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym lub styropianowym. Nieodłącznym elementem przegród zewnętrznych i wewnętrznych obiektów chłodniczych są bramy. Wyroby te lokalizuje się w otworach komunikacyjnych budynków przechowalni i komór chłodniczych oraz pomieszczeń towarzyszących jak sortownie, korytarze itp. Głównym zadaniem bram jest stworzenie bezpiecznego dostępu do towarów oraz pojazdów wraz z towarzyszącymi lub kierującymi nimi osobami.

W chłodnictwie najczęściej stosowane są bramy przesuwne poruszające się liniowo, choć spotykane są także wyroby teleskopowe. Ze względu na technologię przechowywania rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje bram chłodniczych:

 • ogólnego stosowania,
 • do pomieszczeń o kontrolowanej atmosferze.

 

PRZESUWNE BRAMY CHŁODNICZE OGÓLNEGO STOSOWANIA

W typowym rozwiązaniu konstrukcyjnym przesuwna brama chłodnicza ogólnego stosowania składa się z ościeżnicy oraz skrzydła/skrzydeł bezprzylgowego zawieszonego na prowadnicy górnej. Dolną krawędź skrzydła stanowi prowadnica poruszająca się wzdłuż osadzonych w podłożu rolek prowadzących. Skrzydło bramy może stanowić  rama wykonana ze stalowych kształtowników, wypełniona płytą warstwową w okładzinach z blachy stalowej ocynkowanej i pokrytej powłoką stosownego lakieru lub z blachy odpornej na korozję. Również ościeżnica jest wykonywana w formie ramy spawanej ze stalowych kształtowników. Stosowane są także konstrukcje bezramowe tzw. kopertowe, gdzie skrzydło jest wykonane z zaginanej i spawanej w narożnikach blachy stalowej, zazwyczaj odpornej na korozję. Skrzydło wewnątrz jest przeważnie odpowiednio wzmocnione i wypełnione pianką poliuretanową. Ościeżnicę takiej bramy wykonuje się także z kształtowników stalowych.

Ruch skrzydła/skrzydeł odbywa się za pomocą przesuwających się po górnej prowadnicy różnych typów wózków jezdnych z wieszakami przymocowanymi do jego górnej części. Otwieranie i zamykania bramy następuje głównie poprzez ręczne, przy pomocy dźwigni, przesuwanie skrzydła w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany obiektu chłodniczego. Występują także bramy, w których przesuwanie realizowane jest przy pomocy mechanicznego napędu. W przypadku bram jednoskrzydłowych, w zależności od sposobu wbudowania, możliwy jest przesuw w lewą lub prawą stronę.

Dodać jeszcze należy, że ze względów bezpieczeństwa, po stronie wewnętrznej skrzydła zamontowane jest urządzenie do awaryjnego otwierania bramy od środka pomieszczenia. Przykładową przesuwną bramę chłodniczą ogólnego stosowania, ze skrzydłem o konstrukcji ramowej, przedstawiono na fot. 1. Z kolei na fot. 2 pokazana jest brama chłodnicza tego samego rodzaju, ale ze skrzydłem o konstrukcji bezramowej.

 

PRZESUWNE BRAMY CHŁODNICZE DO POMIESZCZEŃ O KONTROLOWANEJ ATMOSFERZE

Przesuwne bramy chłodnicze do pomieszczeń o kontrolowanej atmosferze mają konstrukcję podobną do bram ogólnego stosowania. Ze względu na ich specyfikę, są jednak wyposażone w następujące dodatkowe elementy:

 • w skrzydle jest zamontowane okno kontrolne oraz zawory do urządzeń monitorujących parametry atmosfery wewnętrznej,
 • na pionowych krawędziach skrzydła są zainstalowane dźwignie dociskowe, zapewniające dodatkowy docisk skrzydła do ościeżnicy.

Otwieranie i zamykanie skrzydła następuje w podobny sposób jak przy bramach ogólnego stosowania, lecz dodatkowo niezbędne jest zwolnienie dźwigni dociskowych przed rozpoczęciem przesuwania skrzydła.

Okno kontrolne jest również wyposażone w awaryjne otwieranie od wewnątrz przy pomocy klamki, a w przypadku niemożności dokonania takiego otwarcia, użyć należy zainstalowanego stalowego młotka, zbijając nim szybę okienną. Przykładowe przesuwne bramy chłodnicze ze skrzydłem o konstrukcji ramowej, do pomieszczeń o kontrolowanej atmosferze, przedstawiono na fot. 3. Analogiczne bramy, ale ze skrzydłem o konstrukcji bezramowej, pokazuje fot. 4.

ZAGADNIENIA NORMALIZACYJNE

Bramy, jak większość budowlanych wyrobów otworowych, są objęte stosownymi normami europejskimi. Podstawowym dokumentem normalizacyjnym jest norma wyrobu PN-EN 13241-1+A1:2011 Bramy – Norma wyrobu – Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności. Określono w niej wymagania dotyczące bezpieczeństwa i osiągów bram w odniesieniu do aspektów mechanicznych (np. wytrzymałości i trwałości mechanicznej, zabezpieczenia przed cięciem i potknięciem, bezpiecznego otwierania) i uruchamiania za pomocą napędu (np. siły wywierane, bezpieczeństwo elektryczne, kompatybilność elektromagnetyczna) oraz dodatkowe wymagania związane z właściwościami specjalnymi (np. hałas, wodoszczelność, odporność na obciążenie wiatrem).

Norma zawiera jednocześnie  rozdział odnoszący się do problematyki instalowania, użytkowania oraz konserwacji. Stwierdza się w nim, iż producent powinien dostarczyć odpowiednie instrukcje, które zapewnią właściwy oraz bezpieczny  montaż, instalowanie, użytkowanie, konserwację i demontaż.  Procesy te powinny przebiegać w sposób zgodny z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 12635+A1:2010 Bramy – Instalowanie i użytkowanie. Obowiązkiem producenta jest także wyszczególnienie w instrukcji konserwacji głównie zużywających się części wyrobu, kryteria ich wymiany i częstotliwość przeglądów oraz konserwacji. W normie wyrobu zaznaczono również, że uszczelnienia, okucia i materiały izolacyjne bramy, które mogą ulec osłabieniu wskutek zużycia lub starzenia, powinny być  zaprojektowane w sposób umożliwiający ich wymianę.

W normie PN-EN 12635+A1:2010 we wprowadzeniu wyjaśniono, że została opracowana w celu spełnienia potrzeb producentów, użytkowników i organów nadzorujących przestrzeganie bezpieczeństwa, a jej podstawowym celem jest zapewnienie informacji na temat instalowania i użytkowania, łącznie z konserwacją, bram przeznaczonych do ruchu kołowego i pieszego. Podkreślono ponadto, iż tylko prawidłowe zainstalowanie i konserwacja, prowadzone zgodnie z instrukcją przez kompetentne jednostki lub osoby, mogą zapewnić bezpieczne i zgodne z zamierzonym działanie bram. Dodać jeszcze należy, że w odniesieniu do specyficznego rodzaju bram, jakimi są bramy chłodnicze, ich zainstalowanie i konserwacja odgrywają bardzo ważną, często zasadniczą rolę.

W prezentowanej normie podano definicje związane z  montażem, w tym:

- profesjonalny instalator – kompetentna osoba lub jednostka, oferująca stronom trzecim usługi w zakresie instalowania bram, łącznie z ich ulepszaniem,

- osoba kompetentna – osoba odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach wynikających z wiedzy i praktycznego doświadczenia oraz zaopatrzona w niezbędne instrukcje, umożliwiające prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie wymaganego instalowania.

Najistotniejszą częścią normy jest rozdział przedstawiający wymagania dotyczące poszczególnych instrukcji i związaną z tym dokumentację.

Instrukcja instalowania bramy dostarczana przez producenta powinna m.in.:

 • określać poziom kompetencji w odniesieniu do stopnia złożoności bramy i elementów składowych (np. informować, czy daną procedurę mogą realizować nieprofesjonaliści),
 • przedstawiać, krok po kroku, wskazówki dotyczące prawidłowej sekwencji działań w celu uzyskania właściwej i bezpiecznej instalacji,
 • zawierać porady co do potrzeby użycia jakichkolwiek specjalnych narzędzi lub specjalnego sprzętu, który może być wymagany do prawidłowego i bezpiecznego instalowania.

Po zakończeniu instalowania, właścicielowi powinna być przekazana co najmniej następująca dokumentacja:

a) instrukcja obsługi – przedstawiającą w szczególności prawidłowe metody obsługi bramy, warunki pracy (np. liczba godzin pracy na dzień), objaśnienia znaków ostrzegawczych, informacje o bezpiecznym stosowaniu ręcznej obsługi awaryjnej, ograniczenia w stosowaniu bramy,

b) instrukcja konserwacji – wskazującą różne poziomy kompetencji, wymagane do wykonania zadań związanych z konserwacją oraz krytyczne punkty i interwencje, które mogą stwarzać zagrożenia, a także ustalającą rutynowe wymiany części niezbędne do zapewnienia trwałości i sprawności działania,

c) książka raportowa – jedynie w przypadku bram z napędem, z wyłączeniem nieautomatycznych domowych bram garażowych o ruchu pionowym.

KOMPETENCJE ZAWODOWE

Warunkiem prawidłowej instalacji bram jest jego realizacja przez kompetentnych wykonawców, jakimi są monterzy bram. Zawód „monter bram” jest zapisany w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 28.08.2014 r., poz. 1145 z późniejszymi zmianami) pod pozycją nr 721401. Dla poszczególnych zawodów opracowano krajowe standardy kompetencji zawodowych. W odniesieniu do montera bram, opracowanie takie zawiera m.in. opis zawodu oraz zadań i kompetencji zawodowych.

OPIS ZAWODU

Monter bram jest zawodem o charakterze usługowym, a głównym wytworem jego pracy jest brama, w tym także z napędem mechanicznym.  Celem wykonywanej pracy jest zmontowanie bramy z elementów, jej zamocowanie, a także regulacja lub naprawa w przypadku awarii. Do zadań montera bram należy: transport komponentów bramy, ergonomiczna organizacja stanowiska pracy, kompletowanie, dopasowanie, składanie, montowanie, regulowanie i programowanie ruchu bramy oraz jej mocowanie zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami technicznymi, przepisami budowlanymi, zasadami BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Monter bram pracuje na posesji klienta, wykonując montaż w garażach, halach lub na wolnym powietrzu, gdzie warunki organizacyjne są zmienne i uzależnione od warunków atmosferycznych. W pracy wykorzystuje narzędzia ślusarskie (pilniki, imadło, ściski, suwmiarkę itp.), różnego rodzaju klucze (płaskie, oczkowe, nasadowe itp.), elektronarzędzia (wiertarkę, wkrętarkę, szlifierkę kątową, spawarkę) i mierniki.

Praca na stanowisku montera bram wymaga sprawności fizycznej, w szczególności zdolności manualnych, wydolności organizmu do sporadycznego przenoszenia dużych ciężarów  i do pracy na wysokości, zmysłu równowagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz koncentracji i podzielności uwagi. Ponadto jest wymagana dokładność, precyzja i wysoka jakość pracy, zdolność analitycznego i logicznego myślenia oraz umiejętność pracy w zespole. Zakres jego pracy wymaga także odpowiedzialności i autonomii.

Monter bram powinien posiadać co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunku mechanik-monter lub elektromechanik, uzupełnione szkoleniami organizowanymi przez producentów bram. Pracownik wykonujący instalację napędów mechanicznych musi mieć stosowne uprawnienia: świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV w zakresie obsługi i montażu instalacji elektrycznych.

ZADANIA ZAWODOWE

Z Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych dla montera bram wynika, że powinien posiadać umiejętności i kwalifikacje do realizacji następujących zadań:

 • wykonywania przedmiarów miejsca montażu bramy,
 • przygotowania komponentów do montażu wraz z bezpiecznym przemieszczeniem bramy na docelowe miejsce wraz z organizowaniem stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP itp.,
 • montowania komponentów mechanicznych konstrukcji bramy,
 •  montowania napędu i komponentów systemu sterowania wraz z oprogramowaniem,
 • kontrolowania jakości działania komponentów mechanicznych – testowanie ruchu bramy,
 • przekazywania zmontowanej bramy użytkownikowi zgodnie z zaleceniem producenta,
 • dobierania narzędzi ślusarskich, elektronarzędzi i sprzętu montażowego oraz niezbędnego do instalacji napędu,
 • kontrolowania prawidłowości działania napędu i komponentów elektronicznych,
 • diagnozowania przyczyn awarii lub uszkodzeń bramy oraz napędów i wykonywania napraw mechanicznych i elektrycznych,
 • przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych bram i prac konserwacyjnych.

 

KOMPETENCJE ZAWODOWE

Kompetencje zawodowe potrzebne do realizowania zadań w zakresie montera bram wymagają, aby osoba  wykonująca ten zawód:

- w zakresie wiedzy: znała fakty, zasady, procesy i pojęcia ogólne oraz rozumiała podstawowe zależności w zawodzie montera bram, a także w szerszym zakresie znała elementarne uwarunkowania prowadzonej działalności w branży metalowej i budowlanej,

- w zakresie umiejętności: posiadała umiejętności wymagane do realizacji niezbyt prostych zadań i rozwiązywania prostych, typowych problemów w zawodzie poprzez dobieranie podstawowych metod, narzędzi i materiałów w zakresie montowania bram, oraz potrafiła wykonywać zadania według ogólnej instrukcji, w częściowo zmiennych warunkach.

 

PRZYKŁADOWA PROCEDURA INSTALOWANIA BRAM

Jak już w niniejszej publikacji wspomniano, instalowanie bram chłodniczych ma bardzo istotne znaczenie dla ich prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji. Sam proces składa się z kilku etapów, jak prace przygotowawcze, instalowanie ościeżnicy, montaż prowadnicy górnej, instalowanie skrzydła oraz odbiór końcowy.

Przykładowy proces instalowania przesuwnych bram chłodniczych przedstawiony poniżej jest oparty o instrukcję opracowaną przez producenta takich wyrobów – firmę Z.P.H.U. ŻELAZO z siedzibą w Sobieniach Kiełczewskich. Firma ta wyróżnia się faktem posiadania aktualnej krajowej Aprobaty Technicznej AT-15-7723/2015 „Przesuwne bramy chłodnicze ŻELAZO”, wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Dodać jeszcze można, że Aprobatę Techniczną AT-15-9537/2015 na podobne wyroby posiada także firma Stal-Tech.

 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Instalowanie bram, w tym także chłodniczych, powinno odbywać się dopiero po zakończeniu robót mokrych, szczególnie w odniesieniu do tynków i posadzek. Jedynym wyjątkiem jest ościeżnica, która powinna być zainstalowana jeszcze przed położeniem ostatniej warstwy materiału posadzki.

Ważną sprawą jest, aby przed przystąpieniem do procesu instalowania bramy, sprawdzić wymiary, kierunek otwierania i kolor okładziny zewnętrznej skrzydła oraz jej kompletność, na zgodność z zamówieniem. Ponadto wskazane jest przeprowadzenie dokładnych oględzin związanych z ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, należy odstąpić od dalszych prac instalacyjnych i zawiadomić producenta.

Instalowanie przesuwnych bram chłodniczych wymaga zastosowania co najmniej następujących narzędzi i materiałów pomocniczych:

 • wiertarki,
 • młotka gumowego,
 • poziomicy,
 • miary zwijanej,
 • kompletu kluczy do śrub z łbem sześciokątnym,
 • śrubokrętów z końcówką „Torx” i nasadką sześciokątną,
 • pianki poliuretanowej,
 • silikonu,
 • poliuretanowych uszczelniaczy.

Przed zainstalowaniem bramy należy jeszcze sprawdzić wymiary otworu w ścianie i porównać z wymiarami bramy podanymi w dokumentacji technicznej. Ponadto sprawdzeniu powinien podlegać rodzaj i stan wykończenia ościeży otworu oraz płaskość i pionowość ścian. Przygotowany do zainstalowania bramy otwór w ścianie powinien być dostosowany do szerokości i wysokości ościeżnicy. Zazwyczaj producenci przesuwnych bram chłodniczych zalecają, aby wymiar otworu w ścianie:

 • wykonanej z płyt warstwowych – był większy od wymiaru w świetle ościeżnicy od 15 mm do 20 mm na stronę,
 • wykonanej z betonu lub murowanej – był większy od wymiaru w świetle ościeżnicy o 50 mm na stronę.

 

INSTALOWANIE OŚCIEŻNICY

Jak już powyżej wspomniano, instalowanie ościeżnicy powinno być wykonywane jeszcze przed położeniem ostatniej warstwy materiału posadzki. Rozpoczęcie prac należy poprzedzić odkręceniem przymocowanych do ościeżnicy na czas transportu elementów np. prowadnicy górnej. Następną czynnością jest usytuowanie ościeżnicy w przygotowanym w ścianie otworze, z uwzględnieniem kierunku otwierania bramy. Po poprawnym ustawieniu ościeżnicy, należy przy pomocy poziomicy sprawdzić poziom jej dolnej części (progu), w sposób przedstawiony na fot. 5. W przypadku potwierdzenia prawidłowości usytuowania ościeżnicy, wykonać należy w ścianie otwory technologiczne. Po tej operacji ościeżnicę odkłada się od ściany i wypełnia jej wnętrze pianką poliuretanową. Jeżeli brama jest instalowana w ścianie wykonanej z płyt warstwowych, to dodatkowo nakłada się na jej wewnętrzną część mocującą warstwę silikonu.

 

Tak przygotowaną ościeżnicę ponownie wstawia się w otwór i wstępnie mocuje, poprzez wkręcenie śrub lub wkrętów w uprzednio wykonane w ścianie otwory technologiczne. Następnie należy ościeżnicę ustawić w taki sposób, aby jej pionowe elementy były usytuowane w jednej płaszczyźnie (jest to wymóg niezbędny) i w maksymalnym stopniu pionowo. Takie ustawienie ościeżnicy jest szczególnie ważne w często zdarzających się sytuacjach, gdy pionowe krawędzie otworu w ścianie są przestawione i nie leżą w jednej płaszczyźnie. Po wykonaniu tych  czynności należy wywiercić pozostałe otwory w ścianie i wkręcić odpowiednie łączniki (wkręty lub śruby). Kolejnym etapem jest instalacja górnej części ościeżnicy, gdzie należy szczególną uwagę zwrócić na jej ustawienie w sposób prostoliniowy, wykluczający wklęsłość. Po sprawdzeniu takiego usytuowania, również ten element ościeżnicy należy przymocować do ściany.

Proces instalowania ościeżnicy kończy się ustabilizowaniem i uszczelnieniem dolnej jej części czyli progu. W tym celu należy przyspawać stalowe pręty, które stabilizują położenie progu oraz eliminują ewentualne prześwity, a od strony wewnętrznej zamocować blachę uszczelniającą wraz z folią.

MONTAŻ PROWADNICY GÓRNEJ

Prowadnica górna przesuwnych bram chłodniczych składa się zazwyczaj z dwóch części. W pierwszej kolejności mocuje się do ościeżnicy część usytuowaną bezpośrednio nad otworem w ścianie. Realizować to należy głównie przy pomocy łączników ze śrubą, których ilość jest zależna od szerokości skrzydła. Następnie, na tym samym poziomie wysokości, mocowana jest druga część prowadnicy. W pierwszej kolejności przykręca się ją do krańcowego łącznika ościeżnicy, potem ustawia równolegle do posadzki  i mocuje przy pomocy pozostałych łączników do ściany, co ilustruje fot. 6.

W przypadku montażu prowadnic górnych na ścianach wykonanych z płyt warstwowych, śruby mocuje się w otworach wywierconych na przelot. Łby tych śrub wraz z podkładkami powinny być usytuowane od strony wewnętrznej pomieszczenia oraz dokładnie uszczelnione silikonem.

 

INSTALOWANIE SKRZYDŁA

Procedura instalowania skrzydła przesuwnej bramy chłodniczej polega głównie na jego zawieszeniu, przy pomocy zamocowanych do górnej części skrzydła dwóch wózków jezdnych z wieszakami, na prowadnicy górnej, usytuowanej nad otworem w ścianie. Wózki jezdne mają różne konstrukcje, a przykładowy wraz z wieszakiem przymocowanym do górnej części skrzydła i zawieszonym na prowadnicy górnej, pokazano na fot. 7. Kolejną czynnością jest instalacja ograniczników ruchu skrzydła, które często również łączą obie części prowadnic górnych, lecz głównie zabezpieczają skrzydło bramy przed wypadnięciem w trakcie jego przesuwania.

Instalowanie skrzydła powinno kończyć się wyregulowaniem przebiegu przesuwu, w celu wyeliminowania tarcia uszczelki o posadzkę oraz ewentualnych innych nieprawidłowości w działaniu bramy. Realizować to należy poprzez usytuowanie skrzydła w pozycji symetrycznej na ościeżnicy, a  następnie regulację stosownym kluczem wózków jezdnych, co skutkuje właściwym ustawieniem jego wysokości. Producenci bram chłodniczych zazwyczaj zalecają, aby po ustawieniu zgniot uszczelki wynosił około 30 %.

W przypadku montażu przesuwnych bram chłodniczych do pomieszczeń o kontrolowanej atmosferze, należy założyć w odpowiednich miejscach boczne dźwignie dociskowe w sposób zapewniający docisk uszczelki w granicach 30 %.

 

ODBIÓR KOŃCOWY

Po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych związanych z wbudowaniem przesuwnej bramy chłodniczej w otwór ściany oraz po wykonaniu czynności regulacyjnych, przeprowadzić należy końcowy odbiór robót. Polega on na sprawdzeniu co najmniej następujących funkcji i parametrów:

 • odchyleń od pionu i poziomu,
 • w trakcie otwierania i zamykania bramy ruch skrzydła powinien być płynny, bez zahamowań i ocierania o inne elementy,
 • elementy dociskowe, ślizgowe i zderzaki z odbojami powinny umożliwiać otwieranie, przesuwanie i zamykanie bez zacięć i gwałtownego uderzania skrzydła o odboje,
 • skrzydło nie powinno samowolnie, pod własnym ciężarem zamykać lub się otwierać,
 • wystawanie elementów bramy w części progowej nie może przekraczać 5 mm.

 

inż. Zbigniew Czajka

kwartalnik OKNO nr 1/2017

 

Literatura                                                                                                                        

Rozporządzenie M.P. i P. S. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Normy:  PN-EN 13241-1+A1:2011, PN-EN 12635+A1:2010

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7723/2015

Instrukcja montażu przesuwnych drzwi i bram chłodniczych „ŻELAZO”

Materiały informacyjne firm: Stal-Tech, Z.P.H.U. Żelazo, Wiejak

Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych Monter bram (721401)