Ramowy montaż okien w warstwie docieplenia
Ramowy montaż okien w warstwie docieplenia

Energooszczędność budynków staje się jednym z podstawowych elementów nowoczesnego budownictwa. Wymaga to stosowania odpowiednich technologii, w tym także w odniesieniu do montażu okien. Optymalnym rozwiązaniem jest w tym przypadku ciepły montaż w warstwie docieplenia ściany. Z różnych metod takiego montażu wyróżnić można technikę polegającą na zastosowaniu specjalnych nośnych ram instalacyjnych wykonanych z materiałów izolacyjnych i mocowanych do ściany zewnętrznej, w które wstawia się okna.

ZASADY CIEPŁEGO MONTAŻU OKIEN

Coraz powszechniejsze zastosowanie znajduje w Polsce technologia ciepłego montażu okien. Jest to spowodowane faktem znacznego polepszenia parametrów izolacyjności miejsca styku okna z murem. Wynika to z wprowadzenia dodatkowych dwóch warstw izolacyjnych, co było przyczyną używania również drugiej nazwy tej technologii – montaż trójwarstwowy.

Przyjmuje się, iż podstawowym celem ciepłego montażu okien jest eliminacja mostków termicznych oraz zabezpieczenie izolacji uszczelniającej przed wilgocią z jednoczesnym zapewnieniem jej stałej wentylacji. Uzyskać to można dzięki zastosowaniu wielowarstwowości materiałów użytych do wypełnienia szczeliny obwodowej pomiędzy ościeżnicą okna a ościeżem. W związku z tym system uszczelnienia okna powinien składać się z następujących warstw:

 a) warstwy  wewnętrznej  –  stanowiącej  uszczelnienie  wykonane  z  materiałów  paroszczelnych

      zwanych   także   paroizolacyjnymi,   w   formie   różnego   rodzaju   taśm   z   folii   aluminiowej

      wzmocnionych  włókniną oraz  folii  uszczelniających, nie  przepuszczających  powietrza i  pary

      wodnej,

 b) warstwy  środkowej – tworzącej  izolację  termiczną i  akustyczną  połączenia  okna  ze  ścianą,

      wykonywanej z pianki  poliuretanowej lub  mineralnych  materiałów  izolacyjnych,  głównie w

      postaci wełny mineralnej,

 c) warstwy   zewnętrznej  –  stanowiącej   uszczelnienie  wykonane  z   impregnowanych   taśm

      rozprężnych   i/lub  taśm   warstwowych   paroprzepuszczalnych,  jak  również  kitów   trwale

      plastycznych.

W technologii ciepłego montażu okien wyróżnić można dwie podstawowe metody:

  • ciepły montaż w obrysie ścian konstrukcyjnych - charakteryzujący się osadzeniem okna w otworze ściennym i jego mocowaniem przy pomocy kotew i łączników, oraz wypełnieniem szczeliny obwodowej pomiędzy ościeżnicą a ościeżem wielowarstwowym materiałem izolacyjnym,
  • ciepły montaż w warstwie docieplenia ściany – kiedy okno jest wysunięte poza zewnętrzny obrys (lico) budynku i mocowane przy pomocy specjalnych wsporników oraz konsoli lub ramy instalacyjnej, a uszczelnianie między oknem a murem jest wykonywane  także materiałem wielowarstwowym.

Druga metoda ciepłego montażu okien jest szczególnie zalecana do budownictwa pasywnego. Wynika to z faktu wyeliminowania możliwości powstawania mostków termicznych w szczelinie pomiędzy oknem a murem oraz dodatkowo korzystnego poprawienia przebiegu izoterm przez układ – ściana/szczelina obwodowa/okno.

W procesie technologicznym ciepłego montażu okien występują trzy charakterystyczne fazy:

 1. Właściwe  przygotowanie  ścian  budynku i  znajdujących się  w  nich  otworów  okiennych,  wybór

      optymalnego  systemu  montażu  i  sposobu  uszczelniania  połączeń  oraz  dobór  odpowiednich

      materiałów,

  2. Mechaniczne połączenie okien z murem,

  3. Wykonanie  uszczelnienia  termoizolacyjnego oraz jego  zabezpieczenie przed  wpływami  wilgoci

      zewnętrznej i wewnętrznej.

Jak z przedstawionej powyżej definicji ciepłego montażu okna w warstwie docieplenia wynika, w metodzie tej wyróżnić można dwa charakterystyczne systemy:

·         montaż z wykorzystaniem konsoli i wsporników,

·         montaż z zastosowaniem ramy instalacyjnej.

Niniejsza publikacja dotyczy ciepłego montażu okien, realizowanego z zastosowaniem ramy instalacyjnej.

 

PRZYKŁADOWA METODA RAMOWEGO MONTAŻU

Jedną z technik ciepłego montażu okien w warstwie docieplenia ściany z wykorzystaniem ramy instalacyjnej proponuje firma Tremco Illbruck. Jest to system „MOWO”, polegający na wykonaniu przed montażem okna zewnętrznej nośnej ramy instalacyjnej mocowanej do muru konstrukcyjnego w warstwie docieplenia i osadzeniu w niej ościeżnicy wraz ze skrzydłem oraz uszczelnieniu. Schematyczną zasadę takiego sposobu montażu ilustruje rys. 1.

Zgodnie z prezentowanymi powyżej zasadami procesu ciepłego montażu, pierwsza faza polega na odpowiednim przygotowaniu otworu i przyległej ściany, zgodnie ze stosowną dokumentacją techniczną. Szczególnie dokładnie należy oczyścić płaszczyzny otworu, a następnie zagruntować.

Drugą fazę stanowi  mechaniczne połączenie okna z murem. W pierwszej kolejności należy przygotować ramę instalacyjną, składającą się z dwóch trójkątnych elementów systemu „MOWO” – nośnego PR 007 i docieplającego PR 008, przedstawionych na rys. 2. W związku z tym należy dokładnie zwymiarować otwór ościeża i przygotować odpowiedniej długości pionowe i poziome elementy nośne PR 007. Dla zapewnienia lepszej przyczepności elementy te podlegają zagruntowaniu, a następnie nakłada się na nie  liniowo w sposób ciągły podwójne pasy kleju, co pokazuje fot. 1.

Tak przygotowane elementy nośne przykleja się do zagruntowanego podłoża, mocno dociskając do ściany budynku. W pierwszej kolejności należy mocować  dolne i górne poziome elementy, co przedstawiono na fot. 2, a następnie elementy pionowe.

W celu uzyskania pełnej wytrzymałości ramy instalacyjnej, należy poszczególne jej elementy dodatkowo związać murem za pomocą łączników śrubowych o średnicy 7,5 mm. Długość łączników oraz odległość mocowania od krawędzi ściany są uzależnione od rodzaju materiału i podaje je producent w swoich zaleceniach. Na fot. 3 pokazano montaż łączników śrubowych w poziomym dolnym elemencie nośnym ramy.

Ilość punktów mocowania mechanicznego elementów nośnych PR 007 do ściany konstrukcyjnej jest zależna od wymiarów ościeża i samego okna. Wpływ na ich rozmieszczenie ma ilość i rodzaj elementów nośnych oraz ich długość, a także typ okna. Przykładowo rys. 3 obrazuje schemat mocowania mechanicznego ramy instalacyjnej dla okna jednoskrzydłowego o wysokości i szerokości mniejszej niż 1400 mm.

Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z mocowaniem elementów nośnych ramy instalacyjnej, należy dołączyć na całym obwodzie elementy ocieplające PR 008. Następuje to poprzez przyklejenie i utworzenie kształtu czworokąta, co pokazuje fot. 4. Nie ma to wpływu na nośność ramy, jednak poprawia parametry przenikalności cieplnej całej konstrukcji zewnętrznej, w której osadzone będzie okno.

Kolejna operacja polega na przygotowaniu okna i jego osadzeniu w wykonanej nośnej ramie instalacyjnej, znajdującej się w obszarze później nakładanej warstwy izolacyjnej ocieplenia budynku. Przygotowanie okna polega głównie na zamocowaniu na jego całym obwodzie szerokiej taśmy rozprężnej Illbruck TP, zastępującej powszechnie używane pianki i folie uszczelniające. Okno z założoną taśmą rozprężną ustawia się w wymaganej pozycji w gotowej ramie instalacyjnej i mocuje do niej ościeżnicę, stosując wkręty dystansowe o średnicy 7,5 mm, wkręcane na głębokość około     40 mm. Jest to końcowa operacja, gdyż rozprężenie taśmy uszczelniającej dokonuje się samoczynnie, pod wpływem temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Przykładowe okno wykonane z PVC, zamontowane z wykorzystaniem zaprezentowanego systemu „MOWO”, przedstawiono na fot. 5.

Dodać należy, iż pozostałe uszczelnienia na styku lica kształtownika ościeżnicy okna z węgarkiem powinna wykonać ekipa ocieplająca ściany zewnętrzne budynku.

 

 ZALETY RAMOWEGO MONTAŻU OKIEN

Jak już w niniejszej publikacji przedstawiono, montaż okien, w tym także w warstwie docieplenia ściany, składa się z trzech podstawowych etapów – przygotowanie otworu i wybór technologii, połączenie okna z konstrukcją budynku i uszczelnienie termoizolacyjne. Montaż ten jest zazwyczaj wykonywany na długo przed ułożeniem warstwy ocieplenia ścian konstrukcyjnych. Jeżeli więc na etapie planowania takiego montażu nie uwzględni się konieczności wykonania dodatkowych czynności związanych z przygotowaniem ościeży i muru konstrukcyjnego, to poprawne zamocowanie okna w warstwie docieplenia z użyciem konsoli i wsporników jest praktycznie niemożliwe.

Ramowy montaż okien pozwala na uniknięcie tych trudności i umożliwia zamontowanie okna w warstwie docieplenia w sposób kompleksowy, bez zbędnych przerw i stosowania wielu różnorodnych produktów. Taki system montażu okien, w postaci technologii „MOWO” proponuje firma Tremco Illbruck. Producent wyróżnia następujące zalety tego systemu:

 1) Montaż okien może być realizowany na budynku jeszcze nieocieplonym,

 2) Wyeliminowano konieczność stosowania jakichkolwiek  konsoli,  wsporników  i kotew, co  oprócz

      uproszczenia procesu technologicznego wpływa na obniżenie jego kosztu,

 3) Odpada potrzeba używania niestabilnych materiałów, jak np. pianka poliuretanowa,

 4) Uzyskuje  się  porównywalne  z  innymi  metodami  montażu  okien,  a  często   lepsze  parametry    

      przenikalności cieplnej złącza,

 5) Zapewniona  jest  wysoka szczelność  złącza,  zarówno  w  zakresie  przepuszczalności   powietrza

      jak i wody,

 6) Przeprowadzenie poprawnego montażu nie wymaga  specjalistycznych umiejętności i może  być

      zrealizowane samodzielnie przez inwestora posiadającego ogólną wiedzę budowlaną.

 

PRZEPISY I WYMAGANIA ZWIĄZANE Z MONTAŻEM OKIEN

Zasady montażu okien, jak również innych budowlanych wyrobów otworowych, nie jest zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej uregulowana żadnymi specjalistycznymi dokumentami techniczno-prawnymi. Jednak wyspecyfikować można pewne częściowe wymagania, wynikające z niektórych takich dokumentów.

W załączniku do obligatoryjnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) zawarty jest zapis, który dotyczy izolacyjności cieplnej okien. Stwierdza się w nim w sposób ogólny, iż w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne, złącza między przegrodami itp. oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

Obejmująca m.in. okna zewnętrzne europejska norma wyrobu – PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zawiera również bardzo ogólny zapis odnoszący się do montażu. Zobowiązuje on producenta do konieczności zapewnienia informacji obejmującej wymagania montażowe i technikę montażu. Podkreślić należy, iż jest to wymaganie szczególnie istotne w problematyce ciepłego montażu okien. Zgodnie z normą stosowne instrukcje powinny przedstawiać  dokładny opis osadzenia i zamocowania okna, jak również sposoby pomiaru ościeży otworów ściennych, podawać ilość punktów mocujących, maksymalne ich rozstawy i inne, niezbędne do prawidłowego montażu parametry.

Kolejnym dokumentem z tego zakresu jest opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Instrukcja Nr 421/2006, po nowelizacji oznaczona jako B6/2016 pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych”. Określono w niej m.in. warunki przystąpienia do montażu okien, zasady przygotowania otworów i mocowania okien oraz sposoby uszczelniania i izolacji połączenia okna ze ścianą. Do znowelizowanej instrukcji wprowadzono także zasady dotyczące mocowania okien i drzwi balkonowych wysuniętych poza lico muru. Określono w nich ogólne zasady tej technologii oraz sposoby mocowania okien w warstwie docieplenia ściany, w tym także z zastosowaniem ramy montażowej.

Dodać jeszcze należy, iż w technice ciepłego montażu okien, oprócz powyżej wymienionej normy wyrobu oraz instrukcji ITB dotyczącej montażu okien i drzwi balkonowych, stosować można zasady określone w wytycznych do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 004 pt. „Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi”.

Producent prezentowanego w publikacji systemu montażu okien w warstwie docieplenia „MOWO” podaje w swych materiałach informacyjnych, że został on wszechstronnie sprawdzony przez niemieckie jednostki badawcze z zakresu budownictwa. Świadectwo z pozytywnymi  wynikami badań, potwierdzającymi wszystkie właściwości użytkowe systemu, wydał Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim. Również stosowne świadectwo dopuszczające system do stosowania w Niemczech udzielił niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt).

 

 

Literatura                                                                                                                    

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.

Norma PN-EN 14351-1:2006+A1:2010

Instrukcja ITB nr B6/2016, ETAG nr 004

Tremco Illbruck System montażu okien „MOWO”. Oknotest.pl

 

     inż. Zbigniew  Czajka

kwartalnik OKNO nr 3/2016