Zamknięcia garaży zbiorczych.
Zamknięcia garaży zbiorczych.

Coraz większa liczba użytkowników samochodów osobowych powinna mieć miejsce do parkowania. Z kolei terenów do tego przeznaczonych jest jednak coraz mniej i optymalnym rozwiązaniem stają się garaże zbiorcze. Są one najczęściej realizowane w podziemnych (choć i zdarzają się nadziemne) kondygnacjach budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Bramy garaży zbiorczych, szczególnie usytuowane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, powinny działać cicho, bezpiecznie i niezawodnie.

ZASADY DOBORU BRAM DO GARAŻY ZBIORCZYCH

Bramą nazywamy urządzenie służące do zamykania otworu, przeznaczonego do ruchu pojazdów i pieszych. Jej głównym zamierzonym zastosowaniem jest zapewnienie przejazdu i stworzenie bezpiecznego dostępu do pojazdów wraz z kierującymi nimi osobami.  Specyficznym rodzajem bram stosowanych w budynkach wielorodzinnych oraz w obiektach handlowych, usługowych, biurowcach, hotelach itp. są bramy do garaży zbiorczych.

Bardzo istotnymi zagadnieniami przy wyborze bramy garażowej są:

 • miejsce jej zainstalowania,
 • ścisłe określenie wymagań eksploatacyjnych.

W celu dokonania właściwego wyboru zamknięcia do garażu, szczególnie gdy przewidziane jest jego użytkowanie przez wiele różnych osób, uwzględnić należy jeszcze co najmniej następujące czynniki:
 1. Bezpieczeństwo użytkowania,
 2. Łatwość obsługi,
 3. Częstotliwość pracy,
 4. Tryb pracy,
 5. Zakres i częstotliwość zabiegów konserwacyjnych,
 6. Stopień automatyzacji otwierania i zamykania,
 7. Sposób usytuowania bramy w budynku,
 8. Potrzebę wyposażenia bramy w drzwi przejściowe.

Jak z powyższego wynika, na prawidłowy dobór bramy wpływ ma bardzo duża ilość zagadnień. Najistotniejszą sprawą przy wyborze bramy do garaży zbiorczych jest to, aby wytypować wyrób przeznaczony  do stosowania w tego typu garażach, czyli mający zdolność do wykonywania co najmniej kilkudziesięciu cykli otwarć i zamknięć dziennie, co jest zależne od ilości miejsc parkingowych. Przykładowo można podać, że w garażu zbiorczym z 50-cioma miejscami parkingowymi zainstalować można tylko bramę, której konstrukcja oraz napęd pozwolą na minimum 100 otwarć dziennie, czyli około 36 500 cykli rocznie. Producenci tego typu wyrobów deklarują zazwyczaj 250 000 cykli, co pozwala na co najmniej siedem lat bezawaryjnej eksploatacji bramy.

W tym miejscu dodać można, iż występowały przypadki pozornej oszczędności inwestora, gdy z powodu wyższej ceny bramy do garaży zbiorczych, montowano w nich tańsze bramy przeznaczone do domków jednorodzinnych, czyli do eksploatacji przez jeden lub dwa samochody. Z przedstawionej dokumentacji producenta wynikało, że konstrukcja bramy i jej napęd są przewidziane do wykonania 10 000 cykli, czyli do bezawaryjnej eksploatacji przez siedem lat, przy częstotliwości czterech otwarć i zamknięć dziennie. Nietrudno wyliczyć, że gdy taką bramę zastosowano w budynku wielorodzinnym, np. z 20-toma miejscami parkingowymi, co wymaga dziennie co najmniej 40 cykli otwarć i zamknięć, to może ona przestać działać prawidłowo już po dziewięciu miesiącach eksploatacji.

Inną niezwykle ważną sprawą dotyczącą tego typu bram garażowych, szczególnie instalowanych w podziemnych parkingach domów wielorodzinnych, jest sposób ich montażu. Niewłaściwie realizowany montaż (np. brak gumowych podkładek wygłuszających lub nieskuteczna dylatacja), a także nieodpowiednio przygotowane ościeże, przy czym najczęściej jest to brak odrębnej konstrukcji wsporczo-montażowej, mogą być przyczyną generowania przez bramę zbyt wysokiego hałasu.

PROBLEMATYKA NORMALIZACJI
NORMA WYROBU

Najważniejszym dokumentem normalizacyjnym dotyczącym bram jest europejska norma PN-EN 13241-1:2005 Bramy. Norma wyrobu. Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących ognioodporności lub dymoszczelności. Jest to norma zharmonizowana, stanowiąca dokument odniesienia do potwierdzania zgodności objętych nią wyrobów.

W prezentowanej normie określono wymagania związane z bezpieczeństwem oraz eksploatacyjne, które dotyczą bram przeznaczonych do instalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi, i których głównym zamierzonym zastosowaniem jest stworzenie bezpiecznego dostępu do towarów i pojazdów, wraz z towarzyszącymi im lub kierującymi nimi osobami. Bramy mogą być uruchamiane ręcznie albo mieć napęd oraz   wbudowane w skrzydło drzwi przejściowe.

Wymagania zawarte w normie obejmują postanowienia ogólne, aspekty mechaniczne, zagadnienia związane z uruchamianiem za pomocą napędu, dodatkowe wymagania dotyczące właściwości specjalnych oraz instrukcje instalowania, użytkowania i konserwacji. W postanowieniach ogólnych zawarto stwierdzenie, że bramy powinny być tak zaprojektowane, skonstruowane i wykonane, aby zapewniały zadawalające i bezpieczne ich działanie w zamierzonej lokalizacji i oczekiwanych warunkach eksploatacji oraz umożliwiały właściwą konserwację, naprawy i demontaż. Pozostałe szczegółowe wymagania odnoszące się do bram garażowych, przedstawiono w dalszej części publikacji.

NORMY ZWIĄZANE I WSPIERAJĄCE
Oprócz normy wyrobu, istnieje jeszcze około 50 norm europejskich obejmujących całokształt spraw związanych z bramami. Dotyczą one głównie metodyki badań oraz specjalistycznych wymagań, jak np. związanych z napędami. Poniżej przedstawiono najczęściej stosowane normy.
PN-EN 12433-1:2002 Bramy. Terminologia. Część 1: Typy bram.
W normie zawarto terminologię dotyczącą bram i barier, przeznaczonych do stosowania w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów wraz z towarzyszącymi osobami, w obiektach przemysłowych i handlowych oraz w garażach obiektów mieszkalnych. Ponadto przedstawiono w niej, za pomocą szkiców, większość powszechnie stosowanych typów bram i barier, niezależnie od materiału, z jakiego są wykonane.
PN-EN 12433-2:2002 Bramy. Terminologia. Część 2: Elementy bram.
W powyżej wymienionej normie określono terminologię dotyczącą podstawowych elementów różnych typów bram (także barier), które znajdują powszechne zastosowanie w budownictwie.
PN-EN 12445:2002 Bramy. Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem. Metody badań.
W normie podane są metody badań bram z napędem mechanicznym, które są stosowane w celu zademonstrowania zgodności z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 12453:2002 (przedstawionej poniżej). Szczególnie zostały określone metody badawcze pomiaru sił wywieranych przez bramy wyposażone w napęd. Prezentowana norma ma zastosowanie głównie do bram z napędem, objętych cytowaną już normą PN-EN 12453:2002.
PN-EN 12453:2002 Bramy. Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem. Wymagania.
Norma zawiera wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania wszystkich typów bram wyposażonych w napęd mechaniczny, które są przeznaczone do powszechnego stosowania w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych.
PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.
W normie określono wymagania eksploatacyjne dla bram objętych zakresem, prezentowanej już powyżej, normy wyrobu. Wymienione są wartości parametrów poszczególnych wymagań jak siła potrzebna do obsługi ręcznej, wytrzymałość i trwałość mechaniczna, oraz sposoby uniknięcia zagrożeń jak zabezpieczenie przed cięciem lub potknięciem.
PN-EN 12605:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Metody badań.
Norma przedstawia metody badań, które mają na celu sprawdzenie wymagań mechanicznych i eksploatacyjnych określonych dla bram w normie PN-EN 12604:2002.
PN-EN 12635:2004 Bramy. Instalowanie i użytkowanie.
W normie określono informacje, które powinny być dostarczone przez  producenta bram oraz producentów elementów składowych, co ma zapewnić bezpieczne instalowanie, działanie i użytkowanie (łącznie z konserwacją i naprawą) bram instalowanych w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych.

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z NORMY WYROBU
WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA

Bramy, w tym także do garaży zbiorczych, powinny być zaprojektowane i skonstruowane zgodnie z zasadami i wymaganiami podanymi w normie PN-EN 12604:2002. Siły uderzenia i naprężenia wynikające z normalnej eksploatacji, nie powinny spowodować żadnych uszkodzeń ani też pogorszyć mechanicznych właściwości bram.

TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA
Osiągi mechaniczne bramy powinny być zapewnione pod warunkiem przestrzegania wymaganych zabiegów konserwacyjnych, w odniesieniu do liczby cykli pracy deklarowanych przez producenta zgodnie z normą PN-EN 12604:2002. W normie tej, w stosunku do trwałości zawarto postanowienia, że producent powinien określić, na żądanie, liczbę cykli wykonywanych przez bramę danego typu w badaniach trwałościowych, przeprowadzanych według procedury przewidzianej w normie PN-EN 12605:2002. Dodać można, że producenci deklarują zazwyczaj trwałość użytkową w zakresie od 10 000 d0 250 000 cykli.

ZABEZPIECZENIE PRZED POTKNIĘCIEM
Elementy bramy nie powinny stwarzać żadnej możliwości wystąpienia  zagrożenia wynikającego z potknięcia. Jeżeli jednak ze względów technicznych, występuje konieczność zaistnienia różnic wysokości większych niż 5 mm (do tej wysokości są dopuszczalne), np. progi drzwi przejściowych, to wystające części powinny być dobrze widoczne. Można to uzyskać poprzez ich pomalowanie w żółto-czarne pasy.

BEZPIECZNE OTWIERANIE
Bramy o ruchu pionowym (często stosowane rozwiązania bram garażowych), w razie awarii pojedynczego elementu ich zawieszenia (łącznie z napędem z przekładnią) lub układu równoważącego, powinny być zabezpieczone przed spadnięciem albo przed   niekontrolowanym, niezrównoważonym ruchem. Związane z tym wymagania są określone w normie PN-EN 12604:2002.
Bramy działające w ruchu poziomym powinny z kolei być zabezpieczone przed możliwością wykolejenia.

OCHRONA PRZED ZGNIECENIEM, ŚCINANIEM I WCIĄGNIĘCIEM
Wymienione w tytule punkty zagrożenia, które są stwarzane przez skrzydło bramy wyposażonej w napęd podczas normalnego użytkowania, powinny być wyeliminowane lub skutecznie zabezpieczone. Wymagania dotyczące środków bezpieczeństwa, które należy w tym przypadku zastosować, są określone w normie PN-EN 12453:2002.

GEOMETRIA OSZKLENIA/ELEMENTÓW SZKLANYCH
Zastosowane w bramach garażowych materiały przejrzyste nie powinny, w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek rozbicia, stwarzać niebezpiecznej sytuacji. Ponadto skrzydła bramowe wykonane głównie z materiałów przejrzystych powinny być tak oznaczone, aby były dobrze widoczne.


SIŁY WYWIERANE
Siły wywierane przez skrzydło bram uruchamianych napędem mechanicznym, jak również drzwi przejściowe uruchamiane takim napędem, tam gdzie przed możliwością zgniecenia, ścinania lub uderzenia chroni ograniczenie siły, powinny być utrzymane na bezpiecznym dla użytkownika poziomie. Jest on określony w zapisach ujętych w normie PN-EN 12453:2002.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
Napęd elektryczny i urządzenia sterujące oraz ich elementy składowe powinny być tak zaprojektowane i skonstruowane, aby po ich zainstalowaniu, w czasie normalnego użytkowania i przy dającym się przewidzieć niewłaściwym użytkowaniu, zagrożenie elektryczne było wyeliminowane lub aby istniała ochrona przed tymi zagrożeniami. Spełnienie tych wymagań powinno być zweryfikowane przeprowadzonymi według normy PN-EN 12445:2002 badaniami.

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC)
Zaburzenia elektromagnetyczne generowane przez bramy uruchamiane napędem nie powinny przekraczać poziomów określonych w normie PN-EN 61000-6-3;2004  Kompatybilność elektromagnetyczna. (EMC) – Część 6-3: Normy ogólne. Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych.  Brama uruchamiana napędem powinna mieć wystarczającą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne, umożliwiającą jej działanie zgodnie z przeznaczeniem, gdy jest narażona na typy i poziomy zaburzeń określone w normie PN-EN 61000-6-2:2003 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2:Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych.

PRZYKŁADOWE BRAMY DO GARAŻY ZBIORCZYCH
Jeden z najważniejszych europejskich producentów w branży zamknięć otworów budowlanych, jakim jest niemiecka firma Hörmann, w swoim asortymencie produkcji posiada różne typy bram garażowych. Do nowoczesnych rozwiązań zaliczyć można stalowe bramy do garaży zbiorczych:

 • uchylne -  typu ET 500,
 • przesuwne -  typu ST 500.

Bramy te charakteryzują się m.in. możliwością zastosowania bardzo różnorodnego wypełnienia skrzydła, a mianowicie: aluminiowych i stalowych blach gładkich, perforowanych i wytłaczanych, segmentów o grubości 42 mm oraz częściowych, a nawet całych przeszkleń.
Jeden z tych wyrobów, a mianowicie brama uchylna typu ET 500 uzyskała w 2014 roku Złoty Medal Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA , odbywających się w Poznaniu.

BRAMA UCHYLNA TYPU ET 500
KONSTRUKCJA BRAMY
Brama do garaży zbiorczych typu ET 500, przedstawiona na fot. 1, składa się z następujących elementów:

 • skrzydła,
 • ościeżnicy,
 • prowadnic,
 • rolek jezdnych,
 • przeciwwagi,
 • napędu z szyną,
 • uchwytów montażowych,
 • skrzydła drzwi przejściowych (opcjonalnie).

Rys. 1. Konstrukcja przykładowej bramy uchylnej typu ET 500

 

Charakterystyczną cechą tego typu bram jest to, iż wszystkie jej ruchome części są osadzone na łożyskach tocznych, a rolki jezdne dokładnie spasowano z prowadnicami. Funkcję mechanizmu przeciwwagi w działaniu tej bramy zapewniają specjalne ciężarki, co pozwoliło na wyeliminowanie sprężyn skrętnych instalowanych w standardowych rozwiązaniach (ulegają szybkiemu zużyciu). Również w tym rozwiązaniu zastosowano specjalny układ ułatwiający ruch bramy i jej wyhamowanie, wykluczający możliwość uderzenia w końcowym odcinku biegu. Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjne uchylnej bramy typu ET 500 przedstawiono na rys. 1.

Ważną cechą prezentowanej bramy jest fakt maksymalnego wychylenia skrzydła na odległość tylko 200 mm poza otwór, co wymaga minimalnej wolnej przestrzeni.

Konstrukcja bramy jest wykonana z elementów stalowych, natomiast samo skrzydło może być w bardzo różnorodny sposób wypełnione, a mianowicie:

 • stalową lub aluminiową blachą perforowaną z okrągłymi albo kwadratowymi otworami, które stanowią 45% powierzchni, co zapewnia bardzo dobrą wentylację,
 • gładką blachą aluminiową grubości 2 mm,
 • blachą stalową z przetłoczeniami, grubości 0,5 mm,
 • wykonanymi z blachy segmentami grubości 42 mm, z wariantowym wyposażeniem w tworzywowe wkładki wentylacyjne lub elementy z blachy perforowanej,
 • elementami szklanymi,
 • dowolnym innym wypełnieniem, według życzenia odbiorcy, uzgodnionym z producentem.

Jedynym ograniczeniem dotyczącym wypełnienia skrzydła bramy jest jego masa, która nie może przekroczyć w wersji lekkiej 140 kg, a w wersji ciężkiej 200 kg.
Producent gwarantuje, iż konstrukcja prezentowanej bramy przeznaczona jest do wykonania co najmniej 250 000 cykli otwarć i zamknięć. Dotyczy to również zastosowanych w tych bramach napędów mechanicznych, których rozwiązania przedstawiono w dalszej części publikacji.

WYMIARY
Rys. 2. Oznaczenie wymiarów montażowych bramy typu ET 500 - przekrój pionowy

Rys. 3. Oznaczenie wymiarów montażowych bramy typu ET 500 - przekrój poziomy

 

Uchylne bramy garażowe typu ET 500 są produkowane w dużym asortymencie wymiarowym. Konkretne wymiary są jednak zależne od rodzaju wypełnienia i wersji. Poniżej przedstawiono te zależności łącznie z rys. 2 i 3, na których oznaczono poszczególne wymiary.
Wersja lekka
Szerokość zestawcza wyrobów tej wersji, określająca szerokość otworu w świetle  (LB), wynosi od 2250 mm do 4250mm, przy czym bramy ze skrzydłem wypełnionym aluminiową blachą perforowaną mogą mieć szerokość 5250 mm, pod warunkiem nie przekroczenia wysokości 2000 mm.
Wysokość zestawcza, określająca wysokość otworu w świetle  (LH) wynosi od 2000 mm do 3000 mm.
W tych rozwiązaniach wymagana jest minimalna przestrzeń z boku bramy (SPB) w wymiarze 140 mm.
Wersja ciężka 
Szerokość zestawcza bram wykonywanych w tej wersji, również określająca szerokość otworu w świetle  (LB) wynosi od 3000 mm do 6000 mm, przy czym wyroby ze skrzydłem wypełnionym segmentami nie mogą przekroczyć szerokości 5500 mm.
 Wysokość zestawcza, określająca wysokość otworu w świetle (LH) wynosi od 2000 mm do 3000 mm.
Wersja ciężka wymaga, aby przestrzeń z boku bramy (SPB) nie była mniejsza niż 250 mm.
Dodać tutaj należy, że maksymalne wymiary zestawcze wynoszące 6000 x 3000 mm są możliwe tylko w przypadku bram ze skrzydłem wypełnionym aluminiową blachą perforowaną.
Wersja lekka i ciężka
Dla tych obu wersji występują także wspólne wymagania wymiarowe, a mianowicie:
 a) wymagana głębokość zabudowy (EST) – od 3200 mm do 4840 mm (w zależności od rodzaju szyny 
      napędu),
 b) wymagana  wysokość  nadproża  (SB) – od 100 mm do 140 mm  ( w  zależności  od  typu  napędu  i 
      wyposażenia skrzydła w drzwi przejściowe),
 c) wysokość przejazdu w świetle (LDH):
przy wysokości otworu w świetle LH ? 4500 mm – od 1980 mm do 2980 mm,
przy wysokości otworu w świetle LH ? 4500 mm – od 1940 mm do 2940 mm,
w bramie ze skrzydłem wyposażonym w drzwi przejściowe – od 1930 mm do 2930 mm.

DRZWI PRZEJŚCIOWE
Szczególnie praktycznym rozwiązaniem jest zainstalowanie w skrzydłach bram garażowych drzwi przejściowych, co eliminuje konieczność pozostawiania miejsca obok bramy na konwencjonalne przejście. Ponadto drzwi takie umożliwiają dostęp bez konieczności całkowitego otwarcia bramy, co pozwala na szybkie wejście do garażu przy minimalnych stratach ciepła. Konstrukcja bramy  umożliwia montaż takich drzwi zarówno z lewej, jak i z prawej strony, a także centralne usytuowanie.
  Skrzydło drzwi jest wypełnione takim samym materiałem jak skrzydło bramy. Drzwi przejściowe są standardowo wyposażone w samozamykacz montowany w ich górnej części, a opcjonalnie mogą być zainstalowane kryte zawiasy. W odniesieniu do pozostałych okuć, to najczęściej stosuje się komplet klamek wykonanych z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym oraz zamki wyposażone w wkładki bębenkowe.
Przykład uchylnej bramy garażowej typy ET 500, wyposażonej w usytuowane z prawej strony drzwi przejściowe, przedstawiono na fot. 2. Drzwi takie mogą mieć maksymalnie wysokość zestawczą wynoszącą 2635 mm, co daje wysokość przejścia – 2440 mm.

NAPĘDY
Cały asortyment stosowanych w bramach garażowych Hörmann napędów mechanicznych, charakteryzuje się bezpiecznym działaniem w każdej fazie otwierania i zamykania. Napęd zatrzymuje ruch skrzydła bramy natychmiast po napotkaniu na przeszkodę. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewniają fotokomórki, które bezdotykowo rozpoznają obecność osób i przedmiotów. Wysoka jakość napędów i odpowiednio solidne wykonanie, pozwala im sprostać znacznym obciążeniom mechanicznym. Ponadto materiały których je wykonano, charakteryzują się odpornością na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz długotrwałą żywotnością. Dzięki tym cechom, napęd może bezawaryjnie pracować przez wymagany okres czasu.
Producent oferuje do bram uchylnych stosowanych do garaży zbiorczych trzy typy napędów, których charakterystyki podano poniżej.
Napęd typu SupraMatic T
Tego typu napęd realizuje system automatyki optymalnie dostosowanej do bram montowanych w garażach zbiorczych i jest szczególnie zalecany do większych budynków z pomieszczeniami na wynajem, hoteli, biurowców i tym podobnych obiektów. Przewidziany jest do garaży o maksymalnej ilości 100 miejsc parkingowych.
Napęd typu SupraMatic T charakteryzuje siła ciągnienia i nacisku w wysokości 1000 N, przy czym dopuszczalne jest krótkotrwałe obciążenie maksymalne 1200 N. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu stosowania napędu o dodatkowe układy, jak złącze sygnalizacji świetlnej i sterowanie pasem ruchu.
W odniesieniu do zagadnień bezpieczeństwa, napęd jest wyposażony w wewnętrzne odryglowanie awaryjne oraz opatentowane ryglowanie bramy w szynie napędu. Ponadto funkcja łagodnego rozruchu i wyhamowania zapewnia cichą pracę i oszczędza mechanizm bramy.
Omawiany napęd typu SupraMatic T przedstawiono na fot. 3.
 

Napęd typu SupraMatic H
Napęd ten zalecany jest  do garaży zbiorczych o stosunkowo niskiej (jak na tego typu wyroby) częstotliwości użytkowania, szczególnie do usytuowanych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych lub hotelach średniej wielkości. Mogą to być garaże o maksymalnie 50 miejscach parkingowych. Napęd charakteryzuje się siłą ciągnienia identyczną jak przy napędzie typu SupraMatic T i zapewnia prędkość otwierania bramy na poziomie około 220 mm/sek.
Także wyposażenie związane z bezpieczeństwem jest takie same w obu napędach, przy czym napęd SupraMatic H może być wyposażony w oświetlenie zintegrowane z fabrycznie ustawionym dwuminutowym czasem. 
Napęd typu ITO 400 FU
Jest to napęd łańcuchowy, nadający się zarówno do bram montowanych w garażach zbiorczych o dużym natężeniu ruchu, jak i usytuowanych w obiektach przemysłowych. Producent informuje, iż napęd powinien być stosowany w garażach o minimalnej liczbie 50 miejsc parkingowych, oraz, że zapewnia on prędkość otwierania około 210 mm/sek.
Konstrukcja napędu umożliwia jego prowadzenie pod samym stropem, więc zajmuje stosunkowo niewiele miejsca. Szczególnie  jest zalecany do instalowania w garażach, w których przestrzeń, zarówno z prawej jak i lewej strony bramy jest ograniczona. Ponadto napęd jest wyposażony w silny łańcuch i bardzo wytrzymałą szynę napędową, co pozwala na stosowanie w większych gabarytowo i często uruchamianych bramach.
Funkcjonalność i bezpieczeństwo tych napędów jest zapewniona m.in. przez możliwość odryglowania awaryjnego cięgnem Bowdena na suwaku oraz łatwą i wygodną regulacją oddzielnym sterowaniem.

BRAMA PRZESUWNA TYPU ST 500
Cechą charakterystyczną stalowych bram przesuwnych typu ST 500 do garaży zbiorczych jest mała głębokość zabudowy. Stanowią więc optymalne rozwiązanie w przypadku pomieszczeń garażowych o ograniczonej przestrzeni, szczególnie w obszarze nadproża. Dalszą zaletą jest przystosowania konstrukcji do zainstalowania pełnego przeszklenia skrzydła bramy, co pozwala na właściwą orientację użytkownika garażu o przestrzeni w jego wnętrzu, a więc o możliwościach ewentualnych utrudnień w ruchu pojazdów. Przykładową przeszkloną bramę przesuwną typu ST 500 przedstawiono na fot. 4.

KONSTRUKCJA BRAMY
Przesuwna brama garażowa typu ST 500 składa się z następujących podstawowych części:

 • skrzydła,
 • ościeżnicy,
 • prowadnicy,
 • rolek bieżnych górnych,
 • rolek prowadzących dolnych,
 • profili bezpieczeństwa,
 • fotokomórki,
 • drzwi przejściowych (opcjonalnie).

Rozwiązanie konstrukcyjne bramy umożliwia pełne wykorzystanie powierzchni użytkowej, ponieważ nie występuje konieczność podwieszania jakichkolwiek elementów bramy pod stropem garażu. Brama może więc być montowana w garażach pozbawionych nadproża. Niezbędne jest tylko występowanie 450 mm głębokości, pozwalającej na zabudowę bramy łącznie z napędem.
Nowatorskie rozwiązania zastosowane w bramie wyeliminowały konieczność jej równoważenia, co zminimalizowało występowanie potrzeby napraw z powodu pękniętych sprężyn naciągowych. Ułatwiony jest także dostęp do wszystkich, wymagających częstej konserwacji, części bramy.
Brama typu ST 500 charakteryzuje się spokojnym i cichym działaniem, powodującym prawie bezgłośne otwieranie i zamykanie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu podwójnych rolek bieżnych, które toczą się po prowadnicy przymocowanej do górnej części ościeżnicy oraz ułożyskowaniu, poruszających się po posadzce, dolnych rolek prowadzących.
W skład konstrukcji bramy przesuwnej wchodzą także elementy gwarantujące jej bezpieczne działanie. Zaliczyć do nich należy specjalne profile zamocowane do krawędzi zamykającej bramy i na wpuście oraz standardowe fotokomórki, które działają w obrębie jej otwierania.
Gwarantowana trwałość bramy przesuwnej typu ST 500 do garaży zbiorczych wynosi 250 000 cykli otwarć oraz zamknięć.
Dodać jeszcze należy, że skrzydła bram przesuwnych mogą być wypełniane takimi samymi materiałami jak w przypadku bram uchylnych, z rozszerzeniem o możliwość pełnego przeszklenia. Przykład takiej bramy (przeszklonej) przedstawiono na fot. 4.

 PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE
Wszystkie parametry techniczno-użytkowe stalowych bram przesuwnych typu ST 500 firmy Hörmann są podobne, a w wielu przypadkach identyczne, z odnośnymi parametrami przedstawionymi już przy prezentacji bram uchylnych typu ET 500. Nie ma więc potrzeby ich powtarzania w niniejszej publikacji.

Rys. 4. Oznaczenie wymiarów montażowych bramy typu ST 500 - przekrój pionowy

Rys. 5. Oznaczenie wymiarów montażowych bramy typu ST 500 -przekrój poziomy

 


Również wymiary bram są takie same, przy czym różnią się tylko ich oznaczenia, co pokazano na rys. 4 oraz rys. 5.

 

 

 inż. Zbigniew Czajka

OKNO 1/2015

 


Literatura                                                                                                                        

Materiały informacyjne firmy Hörmann Polska,
Certyfikaty Instytutu IFT w Rosenheim,
Normy: PN-EN 13241-1:2005, PN-EN 12604:2002, PN-EN 12453:2002,
               PN-EN 12433-1:2002, PN-EN 12433-2:2002,PN-EN 12445:2002,
               PN-EN61000-6-3:2004, PN-EN 61000-6-2:2003