Produkty Reynaers z paszportem CE
Produkty Reynaers z paszportem CE
Firma Reynaers wspomaga współpracujących z nią producentów okien i drzwi poprzez udostępnianie wyników Wstępnych Badań Typu dla swoich systemów z aluminium. Ich pozytywny rezultat jest koniecznym wymogiem dla uzyskania przez dany produkt oznaczenia CE.

Oznakowanie CE jest swoistym paszportem deklarującym, że dany produkt jest zgodny z europejskimi specyfikacjami technicznymi i został dopuszczony do obrotu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, dla których spełnione zostały poziomy wymagań poszczególnych cech produktu określone w przepisach krajowych tych państw.

CE – jak to się robi?

Zanim wyrób zostanie oznakowany znakiem CE konieczne jest przeprowadzenie kompletnej procedury oceny zgodności, której zakres określony jest w normie produktowej danego wyrobu. Zgodność produktu jest oceniana poprzez Wstępne Badania Typu (z ang. ITT – Initial Type Testing) oraz Zakładową Kontrolę Produkcji (z ang. FPC – Factory Production Control). Wstępne Badanie Typu (ITT) to badania reprezentatywnych próbek z danego systemu i obliczenia pewnej konfiguracji profili w celu określenia ich parametrów. ITT przeprowadzane są jednorazowo przez upoważnione do tego jednostki, którymi są laboratoria notyfikowane (w Polsce jest to Instytut Techniki Budowlanej).

Ponieważ wykonanie ITT wiąże się ze znacznymi kosztami, które w dużym stopniu mogłyby ograniczyć możliwości producenta konstrukcji okna czy drzwi, norma produktowa dopuszcza możliwość wykonywania takich badań przez dostawcę systemu i udostępnienie ich na podstawie specjalnej umowy producentowi. Mając powyższe na uwadze dla wszystkich swoich produktów, dla których istnieje norma produktowa, firma Reynaers wykonuje Wstępne Badanie Typu. Szereg testów wykonywanych jest w jednostkach notyfikowanych na terenie całej Unii Europejskiej. Po podpisaniu umowy z producentem, Reynaers udostępnia raporty z badań danego produktu. Producent może korzystać ze wszystkich wyników ITT, które zgrupowano również w Instrukcji Praktycznego Podejścia do CE dla danego systemu konstrukcji (dokumentem takim mogą być także Rekomendacje Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej).

Aby jakość wyrobu w typowym procesie produkcyjnym producenta, w tym przypadku odbiorcy Reynaers, była porównywalna z jakością badanej podczas ITT próbki, bardzo ważne jest dokonywanie szeregu czynności kontrolnych, mających wpływ na ostateczne parametry gotowego wyrobu. W związku z tym producent wykonujący konstrukcję zobligowany jest do prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), mającej na celu sprawdzanie i dokumentowanie całego procesu produkcyjnego, jak również jakości użytych do produkcji materiałów. Producent, mając świadomość jakości i poprawności wykonania konstrukcji, wystawia pisemnie deklarację zgodności, w której potwierdza, że wyprodukowana przez niego konstrukcja spełni poziomy parametrów podstawowych wymagane przez przepisy danego państwa członkowskiego i ostatecznie znakuje wyrób znakiem CE.

Warto dodać, że oznakowanie CE ma istotne znaczenie dla końcowego klienta. Wybierając produkt z symbolem CE konsument ma pewność, że spełnia on wymagania istotne dla bezpieczeństwa człowieka. Ważnym ułatwieniem jest także możliwość porównania parametrów produktów, szczególnie tych otrzymywanych z różnych krajów, w których wcześniej obowiązywały normy krajowe. Deklarowane przez producentów parametry techniczne produktów są bardziej przejrzyste niż w przeszłości, a co za tym idzie, zapobiegają nieuczciwej konkurencji.

Firma Reynaers tworzy innowacyjne i przyjazne dla środowiska rozwiązania konstrukcji budowlanych, które zwiększają walory architektoniczne budynków oraz poprawiają panujące w nich warunki pracy i życia. Rezultaty poddawania produktów Reynaers Wstępnym Badaniom Typu potwierdzają ich najwyższą jakość i bezpieczeństwo dla użytkowników.

Oznakowanie CE – dlaczego to takie ważne

Po zniesieniu barier celnych krajów państw członkowskich Unii Europejskiej, mających na celu swobodny przepływ towarów, okazało się, że kolejną przeszkodą w ich przepływie stały się bariery techniczne, związane ze sposobem formułowania przepisów, różnej klasyfikacji cech wyrobów, czy też różnych certyfikatów i oznakowań dopuszczających je do stosowania w budownictwie. Producent, chcąc sprzedawać swój produkt za granicą, musiał za każdym razem spełniać inne wymagania, bazujące na różnych przepisach i normach kraju, w którym wyrób miał być sprzedawany. Dążąc do swobodnego przepływu towarów na terenie UE konieczne było znalezienie wspólnego „języka”, ujednolicającego sposób wyrażania wymagań technicznych w przepisach poszczególnych państw członkowskich. Narzędziem tym stały się wspólne, zharmonizowane Normy Europejskie (hEN).

Aby wyrób mógł być wprowadzony do obrotu, musi spełniać właściwości podstawowe określone w odpowiedniej dla niego normie produktowej, potwierdzone procedurą oceny zgodności. Potwierdzeniem spełnienia parametrów konstrukcji narzuconych przez normy zharmonizowane jest oznakowanie gotowego wyrobu znakiem CE, będące skrótem od „Communité Européen”, czyli Wspólnoty Europejskiej. Kiedy producent wykaże, że jego produkt spełnia wymagania normy zharmonizowanej hEN, może nanieść oznakowanie CE na swój produkt lub etykietę, opakowanie czy też dokumenty dostawy. Oznakowanie CE zawiera informacje o nazwie lub znaku identyfikującym producenta, adresie jego siedziby, roku w którym oznakowanie CE zostało przyznane, numerze normy europejskiej, opisie wyrobu i jego zastosowaniu oraz wykazie cech podstawowych i ich parametrów, którym odpowiada produkt. Pomimo wprowadzenia norm zharmonizowanych poszczególne państwa mogą nadal określać różne poziomy wymagań dla danej cechy produktu, ale w ramach wyspecyfikowanych w normach klas.