Procedura oznakowania CE okien lub drzwi zewnętrznych bez własciwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności
Procedura oznakowania CE okien lub drzwi zewnętrznych bez własciwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

INFORMACJE OGÓLNE

Okna i drzwi zewnętrzne są wyrobami budowlanymi objętymi wymaganiami przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 88). Wprowadzenie do obrotu na terenie Polski tych wyrobów odbywało się dotychczas na podstawie oceny zgodności okna lub drzwi z wymaganiami krajowych Aprobat Technicznych według systemów oceny zgodności opartych na decyzji Komisji Europejskiej nr 99/93/WE, które w zależności od zakresu stosowania wyrobu nakładają na producenta i jednostkę akredytowaną wykonania stosowanych zadań. Pozytywne wyniki oceny zgodności upoważniały producenta do wydania krajowej deklaracji zgodności i oznakowania wyrobu znakiem budowlanym.
W dniu 15 maja 2006 r. w katalogu Polskich Norm opublikowano metodą uznaniową normę PN-EN 14351-1:2006(U) „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”.

Po półrocznym okresie, w listopadzie 2006 r. ukazała się norma PN-EN 14351-1:2006 bez wyróżnika (U), czyli w całości w języku polskim. Jednak dopiero opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 13 grudnia 2006r. komunikatu o harmonizacji tej normy, pozwala na stosowanie tego dokumentu odniesienia w procedurze oznakowywania CE okien i drzwi zewnętrznych. Dodać jeszcze należy, że w komunikacie przedstawione są dwie daty:

 • data dostępności normy jako europejskiej normy zharmonizowanej – 01.02.2007r;
 • końcowa data okresu przejściowego – 01.02.2009r.

Częścią składową prezentowanej normy jest załącznik ZA określający powiązania normy z wymaganiami dyrektywy 89/106/EWG, systemy oceny zgodności oraz sposób oznakowania CE wyrobów nią objętych.

Obecnie więc polscy producenci mogą dokonać oceny zgodności okien i drzwi zewnętrznych bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności z normą PN-EN 14351-1:2006 i znakować swoje wyroby znakiem budowlanym B lub oznaczeniem CE.

W odniesieniu do oznakowania CE podkreślić należy, ze symbol ten nie jest znakiem pochodzenia wyrobu lub wskazaniem, że został wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej, ani znakiem jakości. Oznakowanie CE nie jest też jakimkolwiek innym zastrzeżonym znakiem i żadna organizacja lub instytucja nie ma uprawnień na jego przydzielanie. Oznakowanie na wyrobie umieszcza sam producent na własną wyłączną odpowiedzialność. Symbol CE wraz z informacją towarzyszącą stanowi wiążące prawnie poświadczenie przeprowadzenia w całość i zakończenia pro cedury oceny zgodności i oznacza przyjęcie przez producenta odpowiedzialności za wprowadzenie wyrobu na rynek.

Stwierdzić jednak należy, ze zapisy w normie PN-EN 14351-1: 2006 wymagają jeszcze zapoznania się z :

 • 13 normami europejskimi dotyczącymi klasyfikacji,
 • 35 normami europejskimi dotyczącymi badań i obliczeń,
 • 18 normami europejskimi i międzynarodowymi dotyczącymi innych zagadnień.

Na tym nie kończy się jednak zestaw dokumentów, które powinien znać producent chcący wprowadzać swe wyroby, w tym również okna i drzwi na rynek krajów Unii Europejskiej. Pożądana jest znajomość postanowień dyrektywy 89/106/EWG w sprawie zbliżania ustaw i aktów wykonawczych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych oraz dokumentów informacyjnych do tej dyrektywy. Z dokumentów tych najistotniejsze to:

 • dokument informacyjny D dotyczący oznakowania CE,
 • dokument informacyjny M dotyczący oceny zgodności.

Należy także znać postanowienia dotyczące okien oraz drzwi i zawarte w krajowych uregulowaniach, jakim jest w Polsce rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

W niniejszej publikacji przedstawiono podstawowe informacje, które powinien posiadać producent chcący przeprowadzić procedurę oznakowania okien i drzwi balkonowych lub drzwi zewnętrznych.

ZAKRES NORMY

Norma PN-EN 14351-1: 2006 określa – niezależnie od materiałów, z których wyrób jest wykonywany (metal, drewno, tworzywo sztuczne) – właściwości eksploatacyjne, które mają zastosowanie do :

 • okien (łącznie z oknami dachowymi o odporności na działanie ognia zewnętrznego i drzwiami balkonowymi);
 • drzwi zewnętrznych(łącznie z bezościeżnicowymi drzwiami szklanymi i drzwiami na drogach ewakuacyjnych);
 • zestawów okienno – drzwiowych.

Norma obejmuje okna, drzwi balkonowe i zestawy okienno – drzwiowe stałe lub otwierane, uruchamiane ręcznie lub za pomocą napędu, z jednym lub więcej niż jednym skrzydłem rozwieranym, uchylnym, obrotowym i przesuwnym. Dotyczy również drzwi zewnętrznych uruchamianych ręcznie lub z napędem wraz z wbudowanymi naświetleniami lub elementami bocznymi zespolonymi z ościeżnicą. Norma obejmuje także okna dachowe, które jednak nie są przedmiotem rozważań niniejszej publikacji.

W zakresie okien i drzwi balkonowych oraz zewnętrznych, norma uwzględnia wymagania dotyczące:

 • odporności na obciążenie wiatrem,
 • wodoszczelności
 • substancji niebezpiecznych,
 • odporności na uderzenie,
 • nośności urządzeń zabezpieczających,
 • wysokości i szerokości drzwi,
 • zdolności do zwolnienia,
 • właściwości akustycznych,
 • przenikalności powietrza,
 • sił operacyjnych,
 • wytrzymałości mechanicznej,
 • wentylacji,
 • kuloodporności,
 • odporności na wybuch,
 • odporności na wielokrotne otwieranie i zamykanie,
 • zachowania się między różnymi klimatami,
 • odporności na włamanie.

Załączniku ZA normy PN-EN 14351-1:2006 określa w tabeli ZA.1 , które z powyżej wymienionych właściwości mają wpływ na spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane i które obligatoryjnie musi spełniać wyrób, w celu umożliwienia przeprowadzenia oceny zgodności i oznakowania CE okna lub drzwi.

Producent może także deklarować zgodność z wymaganiami nie objętymi tabelą ZA.1 , co musi jednak udowodnić za pomocą odpowiedniej dokumentacji wynikającej z systemu oceny zgodności.

Należy zwrócić uwagę, że spełnienie wymagań załącznika ZA i oznakowanie CE wyrobu nie zawsze pozwala na zastosowanie okien lub drzwi w konkretnym obiekcie budowlanym. Wynika to ze specyficznych wymagań przepisów prawnych dotyczących warunków stosowania wyrobów obowiązujących w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Porównanie deklarowanych właściwości wyrobu z wymaganiami dotyczącymi określonego budynku może dopiero zdecydować, czy dane okna lub drzwi mogą być zastosowane w tym obiekcie. W Polsce takim dokumentem jest głównie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument ten zawiera załącznik określający wymagania izolacyjności cieplnej, w tym wartości maksymalne współczynnika przenikania ciepła U k dla okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych, które obligatoryjnie muszą spełniać stosowane w Polsce okna i drzwi. W rozporządzeniu M.I. określone są także wymagania w zakresie właściwości akustycznych i przepuszczalności powietrza, a także wymiarowe – minimalne wymiary szerokości i wysokości w świetle ościeżnicy oraz maksymalną wysokość progu w drzwiach.

W podsumowaniu więc stwierdzić można, że oznakowanie CE zawsze dopuszcza wyroby budowlane do obrotu, natomiast nie zawsze do stosowania.

WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI OKIEN I DRZWI, KTÓRE POWINNY BYĆ OCENIANE

Z załącznika ZA normy PN-EN 14351-1:2006 wynika, że w ocenie zgodności muszą być sprawdzone właściwości okien i drzwi wymienione w tabeli 1.

Tabela 1

L.p.

Właściwości

Punkt

w normie

PN-EN 14351-1: 2006 zawierający wymagania

Uwagi

1

Wodoszczelność

4.5 i 4.15

Klasy techniczne

2

Substancje niebezpieczne

4.6

Tylko działanie wewnątrz budynku

3

Odporność na obciążenie wiatrem

4.2

Klasy techniczne

4

Nośność urządzeń zabezpieczających

4.8

Wartość progowa

5

Właściwości akustyczne (gdy są wymagane)

4.11

[dB]

6

Przenikalność cieplna (gdy jest wymagana)

4.12 i 4.15

[W/m²K]

7

Przepuszczalność powietrza (gdy jest wymagana)

4.14 i 4.15

Klasy techniczne

8*

Wysokość

4.9

[mm]

9*

Zdolność do zwolnienia (tylko drzwi ewakuacyjne)

4.10 i 4.15

Klasy techniczne

10*

Odporność na uderzenia (drzwi przeszklone)

4.7 i 4.21.1

Klasy techniczne

11*

Siły operacyjne (urządzenia automatyczne)

4.24.2.2 i 4.15

Klasy techniczne

* wymagania dotyczące tylko drzwi zewnętrznych

Producent, który chce dokonać oceny zgodności swojego wyrobu z wspomnianą już normą, jest zobowiązany zlecić do jednostki notyfikowanej przeprowadzenie tzw. wstępnych badań typu właściwości okien i drzwi podanych w tabeli 1. Zgodnie z zapisami w nawiasach, niektóre z badań, jak np. dotyczące właściwości akustyczne lub przenikalności cieplnej przeprowadza się tylko wtedy, gdy wymagają to szczegółowe przepisy – dla wyrobów stosowanych w Polsce – wspomniane już rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI

Załącznik ZA normy PN-EN 14351-1:2006 podaje w tablicy ZA.2 systemy poświadczenia zgodności dla okien i drzwi zewnętrznych. Dla wyrobów będących przedmiotem publikacji, a więc okien i drzwi balkonowych oraz drzwi zewnętrznych przewidziano system 1 i 3, przy czym system 1 dotyczy tylko drzwi stosowanych na drogach ewakuacyjnych.

W związku z tym w dalszej części publikacji przedstawiono problematykę związaną
z systemem 3 oceny zgodności.

System 3 oceny zgodności wymaga:

 • przeprowadzenie wstępnego badania typu w notyfikowanym laboratorium badawczym;
 • wprowadzenia i utrzymania w zakładzie producenta systemu zakładowej kontroli produkcji.

WSTĘPNE BADANIE TYPU

Zagadnienia wstępnego badania typu (skrót angielski ITT) określone są w rozdziale 7.2 normy PN-EN 14351-1:2006. Badania te przeprowadza się w celu wykazania zgodności z wspomnianą zharmonizowaną Normą Europejską.

W normie podano, że można uwzględniać badania wykonane wcześniej zgodnie z jej postanowieniami, jeżeli jest to ten sam wyrób, ta sama cecha, metoda badania, procedura pobierania próbek, system poświadczania zgodności itp. Jednak dla wykorzystania wcześniej wykonanych badań tzw. historycznych niezbędna jest tzw. walidacja, czyli potwierdzenie wcześniejszego raportu z badań typu przez jednostkę notyfikacyjną. Musi to być jednostka posiadająca notyfikację w odniesieniu do normy PN-EN 14351-1: 2006, którą było można uzyskać dopiero z dniem dostępności normy jako europejskiej normy zharmonizowanej tj. 1 lutego 2007r.

W Polsce taką jednostką, która może przeprowadzić walidację wcześniej wykonanych raportów z badań typu okien i drzwi, które mogłyby być wykorzystywane w procedurze oznakowania CE tych wyrobów jest Instytut Techniki Budowlanej.

Norma podaje, że do celów badania, okna i drzwi mogą być pogrupowane w rodziny – tam gdzie uzna się, że określona cecha jest wspólna dla wszystkich okien i drzwi z danej rodziny.

Wstępne badania typu powinny być także wykonywane przy rozpoczęciu produkcji nowego typu okna lub drzwi zewnętrznych (o ile nie należą do tej samej rodziny) lub przy wprowadzeniu nowej metody produkcji (tam, gdzie może to wpłynąć na określone cechy).

Norma zawiera także stwierdzenie, ze jeżeli różne jednostki produkcyjne wykonują taki sam produkt dla tego samego producenta, stosując także same materiały oraz udokumentowany system produkcji i technologii, wymagane jest tylko jedno badanie typu. Szerzej to zagadnienie jest określone w Dokumencie Informacyjnym M, gdzie w punkcie 4.5 dotyczącym wykorzystywania istniejących wyników wstępnych badań typu określono poniżej przedstawione przypadki.

Współwłasność wyników wstępnych badań typu.

Poszczególny producent może korzystać z wyników badań typu uzyskanych przez kogoś innego (innego producenta, w ramach zwykłej usługi dla producentów lub projektanta wyrobu), odtąd nazywanych „wynikami badań typu trzeciej strony” w celu uzasadnienia swojej własnej deklaracji zgodności, przy założeniu, że rozpatrywany wyrób jest identyczny i jednoczesnym spełnieniu warunków, że:

 • wyniki są ważne w odniesieniu do wyrobów o tych samych cechach istotnych ze względu na ich zastosowanie;
 • dodatkowo do każdej informacji kluczowej w celu potwierdzenia identyczności cech wyrobu dołączona będzie wyraźna akceptacja strony, która przeprowadziła lub zleciła badania typu, co do przekazania innym producentom wyników wraz z raportem badań na potrzeby ich wstępnego badania typu, jak również informacje dotyczące urządzeń produkcyjnych lub procesów kontroli produkcji, które powinny być uwzględnione w zakładowej kontroli produkcji;
 • producent korzystając z wyników wstępnego badania typu trzeciej strony akceptuje odpowiedzialność na zgodność wyrobu z wszystkimi postanowieniami dyrektywy 89/106/EWG, w tym projektowanie i wytworzenie wyrobu;
 • zapewnieniu, że wyrób ma identyczne cechy istotne ze względu na jego zastosowanie, jak ten poddany badaniu typu oraz, że nie ma istotnych różnic dotyczących urządzeń produkcyjnych lub procesów kontrolnych w stosunku do stosowanych wobec wyrobu poddanego wstępnemu badaniu typu;
 • przechowuje się i udostępnia kopie raportu z wstępnych badań typu, który zawiera także informację niezbędną do weryfikacji, czy wyrób jest wytwarzany wg identycznego projektu, z tych samych surowców i metod.

Jeżeli producent posiada niezbędną dokumentację i notyfikowane laboratorium badawcze, które przeprowadziło wstępne badanie typu zweryfikowało przy zastosowaniu właściwych metod spełnienie powyższych warunków, to na wniosek producenta, jednostka ta może na swoją odpowiedzialność zaakceptować wykorzystanie wyników wstępnego badania typu trzeciej strony.

Dodać należy, że współwłasność wstępnego badania typu nie dotyczy jednak oceny określonego asortymentu danego producenta. W deklaracji zgodności sporządzonej przez producenta, która jest dokumentem mającym prawne konsekwencje, wyrób jest zidentyfikowany i podana jest nazwa jego producenta. Dlatego wstępne badanie typu nie może stanowić współwłasności, lecz tylko same wyniki badań.

Kaskadowe wstępne badanie typu.

W przypadku niektórych wyrobów budowlanych, szczególnie w zakresie stolarki i ślusarki, występują firmy – systemodawcy, które przyjmują odpowiedzialność za wstępne badanie typu wyrobów, które potem są produkowane lub montowane przez inne firmy. Systemodawcy mogą produkować część lub wszystkie komponenty (np. kształtowniki, uszczelki, listwy przyszybowe), które są następnie dostarczane zgodnie z porozumieniem (umową, licencją itp.) firmie montującej, która wytwarza produkt finalny. Systemodawca powinien posiadać osobowość prawną umożliwiającą wytwarzanie lub montowanie wyrobów, przez co będzie mógł przyjąć odpowiedzialność za wstępne badanie typu wyrobu finalnego, który będzie później wytwarzany lub montowany przez inne firmy we własnych zakładach. Postępując w ten sposób, systemodawca powinien przedłożyć „wyrób zmontowany” z komponentów wytworzonych przez niego lub innych do przeprowadzeniu wstępnego badania typu, a następnie udostępnić ich wyniki montującym.

Raport ze wstępnego badania typu z wynikami badań przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną, może być wykorzystany przez montującego do oznakowania CE wyrobu, bez konieczności ponownego angażowania jednostki notyfikowanej do sprawdzenia wyrobu, pod warunkiem, że:

 • montujący wytwarza produkt z zastosowaniem identycznego układu komponentów i w ten sam sposób, jak w przypadku wyrobu, dla którego systemodawca otrzymał raport z badań typu;
 • systemodawca powinien powiadomić producenta o instrukcjach wytwarzania/montowania wyrobu i instrukcji instalacyjnej;
 • montujący (producent) uznaje swą odpowiedzialność za wprowadzanie wyrobu na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przyjmuje odpowiedzialność za właściwy montaż wyrobu wg instrukcji wytwarzania /montowania wyrobu i instrukcji instalacyjnej;
 • instrukcje wytwarzania/montowania wyrobu i instrukcje instalacyjne stanowią integralną część systemu zakładowej kontroli produkcji montującego i są opisane w raporcie z wstępnego badania typu;
 • montujący powinien dostarczyć jednostce notyfikowanej przeprowadzającej badania typu informacje wymagane przez procedurę oceny zgodności, a na potrzeby kontroli i nadzoru, udokumentowane dowody, że stosowany przez niego układ komponentów oraz sposób wytwarzania odpowiadają badanemu wyrobowi (powinien przechowywać kopię raportu systemodawcy z wstępnego badania typu);
 • niezależnie od możliwości określenia odpowiedzialności i zobowiązań systemodawcy na podstawie podpisanego z nim porozumienia wg prawa cywilnego, montujący pozostaje odpowiedzialny za zgodność wyrobu z wszystkimi postanowieniami dyrektywy 89/106/EWG, w tym projektowania i wytworzenia wyrobu, przyjmowanej wraz z umieszczeniem oznakowania CE na wyrobie.

System 3 wymaga przeprowadzenia przez notyfikowane laboratorium badawcze następujących badań typu okien lub drzwi:

 • odporność na obciążenia wiatrem,
 • wodoszczelność,
 • substancje niebezpieczne,
 • nośność urządzeń zabezpieczających,
 • siły operacyjne (tylko drzwi z urządzeniami automatycznymi),
 • właściwości akustyczne,
 • przenikalność cieplna,
 • przepuszczalność powietrza.

W odniesieniu do drzwi, system 3 wymaga także przeprowadzenia badań typu przez producenta następujących właściwości:

 • wysokość,
 • odporność na uderzenia (tylko w przypadku drzwi przeszklonych, stwarzających ryzyko urazu).

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

Wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji okien i drzwi zewnętrznych zostały określone w punkcie 7.3 normy PN-EN 14351-1:2006. Opracowanie, wprowadzenie i utrzymywanie systemu zakładowej kontroli produkcji, który powinien zapewnić zgodność wyrobów kierowanych na rynek z określonymi własnościami eksploatacyjnymi, wynika z postanowień dyrektywy 80/106/EWG, ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz z rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

System zakładowej kontroli produkcji (ZKP) powinien obejmować procedury, regularne kontrole oraz badania i/lub oceny, jak również wykorzystanie wyników do kontroli surowych i innych materiałów lub elementów, wyposażenia, procesu produkcyjnego i wyrobu. Wyniki kontroli, badań lub oceny, które wymagają działania, jak również wszelkie podjęte działania, powinny być odnotowania. Działania, które mają być podjęte, gdy wartości lub kryteria kontrolowane nie są spełnione, powinny być zarejestrowane i przechowywane przez okres określony w procedurach ZKP producenta.

Producent powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za system ZKP w każdej jednostce produkcyjnym oraz zapewnić wystarczająca liczbę kompetentnego personelu do wprowadzenia, dokumentowania i utrzymywania systemu zakładowej kontroli produkcji.

Jeżeli producent okien lub drzwi posiada wdrożony system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2001 i dostosował go do wymagań normy
PN-EN 14351-1:2006, to uważa się, że spełnia wymagania dyrektywy 89/106/EWG i normy.

Bardzo pomocnym dokumentem przy opracowywaniu systemu ZKP jest Instrukcja nr 414/2006 pt. „Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych. Wymagania” opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej. Instrukcja w przystępnym sposób przedstawia wymagania dla producentów wyrobów budowlanych w zakresie wdrożenia i otrzymywania ZKP oraz dodatkowego zawiera informacje dotyczące systemów oceny zgodności i wstępnych badań typu.

Prezentowana norma zawiera wymagania dotyczące wyposażenia, materiałów wyjściowych i elementów składowych, procesu produkcyjnego, badań i oceny wyrobów oraz wyrobów nie zgodnych z wymaganiami, co poniżej uszczegółowiono.

Wyposażenie produkcyjne powinno być regularnie kontrolowane i konserwowane
w celu zapewnienia, że jego użytkowanie, zużycie lub uszkodzenie nie spowoduje niezgodności w procesie produkcyjnym. Kontrola i konserwacja powinna być prowadzona i rejestrowana zgodnie z pisemnymi procedurami producenta.

Wszystkie przychodzące surowce i elementy składowe powinny posiadać udokumentowane specyfikacje techniczne stanowiące dokument odniesienia przy ocenie zgodności dostaw. Każda dostawa powinna być kontrolowana zgodnie z udokumentowanym schematem kontroli w celu zapewnienia jej zgodności z wymaganiami.

System ZKP powinien dokumentować poszczególne etapy procesu produkcji wyrobu, określając procedury kontrolne i przypisując konkretne osoby odpowiedzialne za wszystkie etapu produkcji. Powinien także zapewnić przechowywanie zapisów wszystkich kontroli, ich wyniki oraz wszelkie podjęte działania naprawcze w przypadku stwierdzenia niezgodności.

Producent powinien opracować i wprowadzić procedury badań wyrobów gotowych, które zapewnią spełnienie przez wyrób określonych wymagań. Mogą to być badania i/lub kontrole wyrobów w trakcie produkcji oraz już gotowych. Te badania i/lub kontrole powinny być wykonywane i oceniane zgodnie z planem badań, określającym częstotliwość przeprowadzania oraz kryteria oceny, a także zgodnie z rozdziałem 4 normy PN-EN 14351-1:2006 lub normami dotyczącymi okien i drzwi.

Ważnym elementem systemu ZKP jest postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami. Producent powinien posiadać pisemną procedurę postępowania z wyrobami nie spełniającymi wymagań. Każdy przypadek wystąpienia niezgodności powinien zostać odnotowany w momencie jego wystąpienia, a zapisy powinny być przechowywane przez okres wskazany w pisemnej procedurze. Wyroby niezgodne powinny zostać oddzielone (np. umieszczone w separatorze braków) od wyrobów spełniających wymagania i właściwie oznakowane. W przypadku skorygowania niezgodności, badania i sprawdzenia tych wyrobów powinny zostać powtórzone.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Jeżeli producent spełnił wszystkie wymagania załącznika ZA normy
PN-EN 14351-1:2006, to powinien wystawić deklarację zgodności, która upoważnia do oznakowania CE wyrobu. Deklarację zgodności może wystawić producent lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę na terenie krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA). Wspomniana deklaracja powinna być wystawiona w języku oficjalnym kraju członkowskiego, w którym wyrób będzie stosowany i przechowywana przez producenta w celu okazania, na żądanie uprawnionych organów kontrolnych.

Deklaracja zgodności okien i drzwi balkonowych oraz drzwi zewnętrznych podlegających systemowi 3 oceny zgodności powinna zawierać :

 • nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terenie EEA oraz miejsce produkcji, które może być podane w wersji zakodowanej;
 • opis wyrobu (typ, identyfikacja, zastosowanie itp.) wraz z kopią informacji towarzyszącej oznakowaniu CE;
 • postanowienia, które spełnia wyrób (wg załącznika ZA normy
  PN-EN 14351-1:2006);
 • szczególne warunki odnoszące się do stosowania wyrobu (np. zastrzeżenia dotyczące stosowania pod pewnymi warunkami itp.);
 • nazwę i adres notyfikowanego laboratorium badawczego;
 • nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania deklaracji zgodności w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

OZNAKOWANIE CE I INFORMACJA TOWARZYSZĄCA

Ostatnią czynnością związaną z omawianą procedurą jest oznakowanie CE wyrobu przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Symbolowi CE umieszczonemu na oknie lub drzwiach balkonowych oraz drzwiach zewnętrznych (podlegających systemowi 3 oceny zgodności) powinna towarzyszyć następująca informacja:

 • nazwa i zarejestrowany adres lub znak identyfikacyjny producenta;
 • dwie ostatnie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE;
 • powołanie normy PN-EN 14351-1:2006;
 • opis wyrobu : nazwa rodzajowa, materiał, wymiary itp. oraz zamierzone stosowanie;
 • informacje dotyczące odpowiednich właściwości podstawowych wymienionych w tabeli ZA 1 (tabela 1 publikacji):
  • wartości deklarowane i, jeżeli jest to wymagane poziom i klasa deklarowana dla każdej podstawowej właściwości, wraz z uwagami;
  • stwierdzenie „osiągi nieokreślone” (NPO), w przypadku, gdy zadeklarowanie właściwości nie jest wymagane.

Opcja „osiągi nieokreślone” nie może być stosowana, jeżeli właściwość ta dotyczy poziomu progowego. Może jednak być stosowana wtedy, gdy właściwość ta przy określonym zamierzonym stosowaniu nie jest objęta wymaganiami zawartymi
w przepisach danego państwa członkowskiego.

Ważnym zagadnieniem jest wymóg, aby do oznakowania CE nie wprowadzać informacji dotyczących właściwości nie będących właściwościami wynikającymi z wymagań podstawowych.

Oznakowanie CE wraz z informacją towarzyszącą powinno być umieszczone na oknie lub drzwiach w sposób widoczny, czytelny i nie dający się usunąć, według wyboru producenta, z wykorzystaniem jednego lub więcej lokalizacji przedstawionych poniżej:

 • na odpowiedniej części samego wyrobu, pod warunkiem, ze zapewniona jest widoczność przy otwartych skrzydłach okiennych lub drzwiowych;
 • na przymocowanej do wyrobu etykiecie;
 • na opakowaniu;
 • w towarzyszących dokumentach handlowych lub w dokumentacji technicznej producenta.

PRZYKŁAD DEKLARACJI ZGODNOŚCI I OZNAKOWANIA CE Z INFORMACJĄ TOWARZYSZĄCĄ

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC

Niżej podpisany, reprezentujący:

Producenta:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ŚWIT
ul. Rubież 56, 61-712 Poznań

Miejsce produkcji:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ŚWIT
ul. Rubież 56, 61-712 Poznań

niniejszym deklaruję, że wyrób „drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków typu POZNAŃ”, jeżeli są wbudowane zgodnie z instrukcją stosowania zamieszczoną
w dokumentacji wyrobu, są zgodne z postanowieniami:

 • dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżania ustaw
  i aktów wykonawczych państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych
 • normy PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Opis wyrobu:

Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków typu POZNAŃ są drzwiami rozwieranymi, lewymi lub prawymi, jednoskrzydłowymi pełnymi. Składają się ze stalowego skrzydła przylgowego z wypełnieniem wełną mineralną, stalowej ościeżnicy oraz okuć
i uszczelek. Wymiary drzwi w świetle ościeżnicy: szerokość – 800, 900 i 1000 mm ; wysokość – 2000 i 2100 mm .

Postanowienia, które spełnia wyrób:

Właściwości

Wartość deklarowana

Raport

Wodoszczelność

Klasa 2

LOW/15/999/2007

Substancje niebezpieczne

Brak

HK/B/2787/01/07*

Odporność na obciążenie wiatrem

Klasa 1

LOW/15/999/2007

Nośność urządzeń zabezpieczających

Spełniona (350 N)

LOW/15/999/2007

Właściwości akustyczne

NPD (osiągi nieokreślone)

¾

Przenikalność cieplna

U k ≤ 2,6 W/m 2K

LOW/15/999/2007

Przepuszczalność powietrza

Klasa 2

LOW/15/999/2007

Wysokość

2100 mm

LOW/15/999/2007

Szczegółowe warunki odnoszą się
do stosowania wyrobu

Stosowanie w warunkach odpowiadających max klasie 3 (warunki ciężkie) wymagań wg PN-EN 1192:2001

Nazwa i adres notyfikowanych laboratoriów badawczych:

 • Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa Oddział Wielkopolski Poznań, ul. Taczaka 12 – nr notyfikacji 1488.

* Atest Państwowego Zakładu higieny Warszawa, ul. Chocimska 24.

Osoba upoważniona

Podpis:

Data: 1 kwietnia 2007 r.

Imię i nazwisko: Kazimierz Konieczny

Stanowisko: Kierownik techniczny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika Dokumentu Informacyjnego D normy
PN-EN 14351-1:2006

[z2]

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
ŚWIT
ul. Rubież, 67-612 Poznań

07

PN-EN 14351-1:2006

Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków
typu POZNAŃ (stalowe, jednoskrzydłowe rozwierane)
o wymiarach: 900 x 2100 mm

Wodoszczelność:

Odporność na obciążenie wiatrem:

Nośność urządzeń zabezpieczających:

Właściwości akustyczne:

Przenikalność cieplna:

Przepuszczalność powietrza:

Wysokość:

klasa 2

klasa 1

350 N

NPD

2,6 W/m 2K

klasa 2

2100 mm

Objaśnienia:

Oznaczenie CE zgodne
z wymaganiami dyrektywy 93/68/EC

Nazwa i adres producenta

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE

Nr normy europejskiej

Opis wyrobu

Informacje na temat odpowiednich właściwości podstawowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie normy PN-EN 1451-1:2006

inż. Zbigniew Czajka

ITB Warszawa
Oddział Wielkopolski –
Poznań