Klasyfikacja wkładek bębenkowych w świetle norm PN-EN 1303:2000 i zastępującej ją normy PN-EN 1303:2007
Klasyfikacja wkładek bębenkowych w świetle norm PN-EN 1303:2000 i zastępującej ją normy PN-EN 1303:2007

Jednym z najczęściej używanych urządzeń w życiu codziennym są wkładki bębenkowe. Każdy wchodząc lub wychodząc z mieszkania, domu, biura lub innego zamykanego pomieszczenia używa przynajmniej raz wkładkę bębenkową by uruchomić zamek. Najczęściej spotykamy się z wkładkami bębenkowymi, których przykłady są przedstawione na zdjęciu poniżej:

Wkładka bębenkowa profilowa jednostronna

Wkładka bębenkowa profilowa dwustronna symetryczna

Wkładka bębenkowa profilowa dwustronna asymetryczna

Wkładka bębenkowa profilowa dwustronna symetryczna z gałką

Określenia wg norm PN-EN 1303:2007 i PN-74/B-94461.01.

Początkowo wkładki bębenkowe klasyfikowane i badane były według serii norm
PN-B-94461. W roku 2000 została ustanowiona norma PN-EN 1303:2000 zastępująca część tych norm, która została znowelizowana w 2005 roku. Wprowadzona w jej miejsce norma PN-EN 1303:2007 ustanowiła zmodernizowaną klasyfikację wkładek bębenkowych. W miejsce siedmio cyfrowego kodowania wprowadzono ośmiocyfrowe.

Dotychczasowa klasyfikacja wg PN-EN 1303:2000 wyglądała następująco:

1

2

3

4

5

6

7

Kategoria użytkowania

Cykle próbne/ trwałość

Masa drzwi

Odporność ogniowa

Bezpieczeństwo

Odporność na korozję

Zabezpieczenie

Gdzie poszczególne cyfry oznaczały:

 • pierwsza cyfra – kategoria użytkowania (wkładki bębenkowe klasyfikowane są w klasie 1)
 • druga cyfra – trwałość

wkładki bębenkowe powinny być klasyfikowane w następujących klasach trwałości:

klasa 4 – 25000 cykli

klasa 5 – 50000 cykli

klasa 6 – 100000 cykli

 • trzecia cyfra – masa drzwi – nie dotyczy
 • czwarta cyfra – odporność ogniowa

wyróżnia się dwie klasy:

klasa 0 – nie przydatne do zastosowania w drzwiach przeciwparowych

klasa 1 – odpowiednie do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych

 • piąta cyfra – bezpieczeństwo – nie dotyczy
 • szósta cyfra – odporność na korozję

wyróżnia się dwie klasy:

klasa 0 – nie wymaga minimalnej odporności na korozję

klasa 1 – wymagana odporność na korozję w klasie 3 wg PN-EN 1670:2000

 • siódma cyfra – zabezpieczenie

wyróżnia się pięć klas odporności przy czym klasa 5 jest klasą najwyższą

Parametry dla tych klas przedstawiono w tabeli poniżej:

Wymaganie

Parametr

Klasy

Jednostka

1

2

3

4

5

Minimalna liczba rzeczywistych kombinacji

100

300

15000

30000

100000

Liczba

Minimalna liczba ruchomych zastawek

2

3

5

6

6

Liczba

Maksymalna liczba jednakowych stopni

100

70

60

60

50

%

Kod otwierający na kluczu

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Odporność na przewiercenie

Czas

3/5

5/10

min.

Odporność na atak przecinakiem

Uderzenia

30

40

Liczba

Odporność na ukręcenie

Skręcenia

20

30

Liczba

Odporność na wyrywanie bębenka/ wkładki bębenkowej

Siła

15

15

kN

Działanie mechanizmu zabezpieczającego

Moment obrotowy

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Nm

Odporność bębenka/wkładki bębenkowej na moment obrotowy

Moment obrotowy

2,5

5

15

20

30

Nm

Aktualnie klasyfikacja wg PN-EN 1303:2007 przedstawia się następująco:

1

2

3

4

5

6

7

8

Kategoria użytkowania

Trwałość

Masa drzwi

Odporność ogniowa

Bezpieczeństwo

Odporność na korozję i temperatura

Zabezpieczenie związane z kluczem

Odporność na atak

Gdzie poszczególne cyfry oznaczają:

 • pierwszy znak – kategoria użytkowania

- kategoria 1: do użytkowania przez osoby mające wysoką motywację do uważnego posługiwania się wkładkami bębenkowymi, przy małym prawdopodobieństwie występowania niewłaściwego użytkowania

 • drugi znak – trwałość

określa się trzy następujące klasy trwałości:

- klasa 4: 25000 cykli próbnych

- klasa 5: 50000 cykli próbnych

- klasa 6: 100000 cykli próbnych

 • trzeci znak – masa drzwi

- klasa 0: brak wymagań dotyczących masy drzwi

 • czwarty znak – odporność ogniowa

- klasa 0: nie dopuszczone do zastosowania w zestawach drzwiowych przeciwpożarowych/dymoszczelnych

- klasa 1: odpowiednie do zastosowania w zestawach drzwiowych przeciwpożarowych/dymoszczelnych pod warunkiem pozytywnej oceny udziału wkładki bębenkowej w odporności ogniowej określonych zestawów drzwiowych przeciwpożarowych/dymoszczelnych

 • piąty znak – bezpieczeństwo

- klasa 0: brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa

 • szósty znak – odporność na korozję i temperatura

- klasa 0: brak wymagań dotyczących odporności na korozję; brak wymagań dotyczących temperatury

- klasa A: wysoka odporność na korozję; brak wymagań dotyczących temperatury

- klasa B: brak wymagań dotyczących odporności na korozję; wymaganie dotyczące temperatury: od -20°C do + 80°C

- klasa C: wysoka odporność na korozję; wymaganie dotyczące temperatury: od -20°C do + 80°C

 • siódmy znak – zabezpieczenie związane z kluczem

określa się sześć klas zabezpieczenia związanego z kluczem

Parametry dla tych klas przedstawiono w tabeli poniżej:

Wymaganie

Parametr

Klasy

Jednostka

1

2

3

4

5

6

Minimalna liczba rzeczywistych kombinacji

100

300

15000

30000

30000

100000

Liczba

Minimalna liczba ruchomych zastawek

2

3

5

5

6

6

Liczba

Maksymalna liczba jednakowych stopni

100

70

60

60

60

50

%

Kod otwierający na kluczu

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Działanie mechanizmu zabezpieczającego

Moment obrotowy

1,5 1)

1,5 1)

1,5 1)

1,5 2)

1,5 2)

1,5 2)

Nm

Odporność bębenka/wkładki bębenkowej na moment obrotowy

Moment obrotowy

2,5

5

15

15

15

15

Nm

1) Przed rozpoczęciem badania trwałości

2) Po zakończeniu badania trwałości

 • ósmy znak – odporność na atak

określa się trzy klasy odporności na atak

Parametry dla tych klas przedstawiono w tabeli poniżej:

Wymaganie

Parametr

Klasa

Jednostka

0

1

2

Odporność na wiercenie

Czas

3/5

5/10

min

Odporność na atak przecinakiem

Uderzenia

30

40

Liczba

Odporność na ukręcenie

Skręcenia

20

30

Liczba

Odporność bębenka/ wkładki bębenkowej na atak przez wyrywanie

Siła

Czas

15

3

15

5

kN

min

Odporność bębenka/wkładki bębenkowej na moment obrotowy

Moment obrotowy

1)

20

30

Nm

1) Patrz wymagania dotyczące zabezpieczenia związanego z kluczem

Porównując obie klasyfikacje zauważamy dwie zasadnicze różnice. Pierwsza dotyczy szóstego znaku. W dotychczasowej klasyfikacji występowało oznaczenie powiązane jedynie z odpornością na korozję, natomiast nowa klasyfikacja uwzględnia również odporność na działanie skrajnych temperatur. Wiąże się to również ze sposobem oznaczania, dotychczas występowały w tym miejscu cyfry 0 lub 1, w nowym oznaczeniu mamy cyfrę 0 lub litery A, B lub C. Jest to zmiana ważna lecz nie tak istotna jak zmiana dotycząca oznaczania odporności na włamanie (zabezpieczenia). W dotychczasowej klasyfikacji zabezpieczenie było oznaczane jedną cyfrą umieszczaną na pozycji siódmej. Nowa klasyfikacja zmieniła zasadniczo podejście do zabezpieczenia, rozdzielono zabezpieczenie związane z kluczem
i zabezpieczenie związane z odpornością na atak. W miejsce jednej cyfry pojawiły się dwie na pozycji siódmej i ósmej.

W związku z tym, że często posługujemy się w Polsce oznaczeniami A, B i C w odniesieniu do odporności na włamanie wg PN-91/B-94461/02 przedstawmy wymagania dla wkładek bębenkowych wg tej normy:

Wymaganie

Parametr

Klasy

Jednostka

T

A

B

C

Minimalna liczba rzeczywistych kombinacji

30000

30000

30000

60000

Liczba

Minimalna liczba ruchomych zastawek

5

5

5

6

Liczba

Maksymalna liczba jednakowych stopni

60

60

60

60

%

Odporność na przewiercenie oraz przepiłowanie, ścięcie i inne manipulacje niszczące

Czas

3

6

Min.

Działanie mechanizmu zabezpieczającego

(sprawdzenie możliwości otwarcia kluczem różniącym się jednym nacięciem od klucza właściwego

Moment obrotowy

1,5

1,5

1,5

1,5

Nm

Odporność bębenka/wkładki bębenkowej na moment obrotowy

Moment obrotowy

4

4

10

25

Nm

Jak można zauważyć wymagania według tych norm różnią się i trudno jest jednoznacznie przyporządkować klasy A, B i C z obecnie obowiązującymi wg
PN-EN 1303:2007. Dla pełniejszego obrazu porównajmy jedną z cech określających odporność na włamanie wkładki bębenkowej. Wybierzmy odporność bębenka/wkładki bębenkowej na moment obrotowy. W poniższej tabeli zacienione pola oznaczają moment obrotowy jaki w danej klasie powinna wytrzymać wkładka bębenkowa.

Klasa odporności

na włamanie

Moment

obrotowy

[Nm]

PN-EN 1303:2000

PN-EN 1303:2007

PN-91/B-94461/02

3

4

5

3-0

4-0

5-0

6-0

3-1

4-1

5-1

6-1

3-2

4-2

5-2

6-2

T

A

B

C

5

10

15

20

25

30

Jak można zauważyć stare i nowe klasy różnią się w znaczący sposób. Mimo to spróbujmy dokonać przyporządkowania poszczególnych klas:

Klasa wg

PN-91/B-94461/02

Klasa wg
PN-EN 1303:2000

Klasa wg

PN-EN 1303:2007

A

3*

3-0*, 3-1*, 3-2*, 4-0, 5-0, 6-0

B

4

4-1, 4-2, 5-1, 6-1

C

5

5-2**, 6-2

* klasa 3 dopuszcza mniejszą ilość rzeczywistych kombinacji niż klasa A

** klasa 5 dopuszcza mniejszą ilość rzeczywistych kombinacji niż klasa C

W przypadku klas gdzie dopuszczona jest mniejsza ilość kombinacji w praktyce ta ilość jest zazwyczaj znacząco przekroczona. Ważnym czynnikiem różniącym starą klasyfikację (A, B i C) od nowej są wymagane w normie PN-91/B-94461/02 manipulacje ręczne. Takiego wymagania nie znajdujemy w normach europejskich. W związku z tym aby jednoznacznie przyporządkować daną wkładkę bębenkową odpowiednim klasom należałoby ją przebadać zgodnie z wymogami
PN-91/B-94461/02 jak i PN-EN 1303:2005 (U). W takim przypadku uniknęłoby się niejednoznaczności wynikających z różnic w klasyfikacjach.

mgr inż. Maciej Murkowski

Instytut Techniki Budowlanej

Oddział Wielkopolski

Literatura:

PN-EN 1303:2007 Okucia budowlane - Wkładki bębenkowe do zamków - Wymagania i metody badań

PN-EN 1303:2000 Okucia budowlane - Wkładki bębenkowe do zamków - Wymagania i metody badań

PN-74/B-94461.01 Okucia budowlane - Wkładki bębenkowe profilowe - Określenia
i podział

PN-91/B-94461.02 Okucia budowlane - Wkładki bębenkowe profilowe - Wymagania
i badania