Euroline I i II - do znakowania
Euroline I i II - do znakowania
Związek Polskie Okna i Drzwi przypomina że Komisja Europejska na wniosek Stałego Komitetu ds. Budownictwa ustaliła datę 1 luty 2010 jako ostateczny termin zakończenia okresu przejściowego dla Normy PN-EN 14351-1. Jeżeli Polska uwzględni to zalecenie to z dniem 1 lutego 2010r. wszystkie okna i drzwi zewnętrzne będą podlegały obowiązkowemu oznakowaniu CE...

Związek POLSKIE OKNA I DRZWI uzyskał potwierdzenie możliwości wykonania badań aprobacyjnych wykonanych w procedurze udzielania Aprobat Technicznych ITB: AT-15-6672/2005i AT-15-6958/2006, jako badania wstępne typu przy ocenie zgodności tych konstrukcji okien wymaganych normą PN-EN 14351-1:2006 „Okna i drzwi-Norma wyrobu, własności eksploatacyjne –Część I: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”.

Posiadanie prawa do badań wstępnych typu oraz wdrożenie i utrzymanie Zakładowej Kontroli Produkcji spełniającej wymagania Normy PN-EN14351-1:2006, pozwala na znakowanie okien znakiem CE. Każda firma znajdująca się na liście Producentów wymienionych Aprobat, może uzyskać od Związku POLSKIE OKNA I DRZWI prawo do tych badań. Przeniesienie prawa do badań, warunkowane jest pozytywnym audytem Specjalisty Związku w zakresie wdrożenia i funkcjonowania Zakładowej Kontroli Produkcji spełniającej wymagania PN-EN 14351-1:2006, oraz uzgodnieniem pozostałych warunków wykorzystania tych badań.

Koszty takiego audyty oraz koszty związane z przygotowaniem kompletu raportów z badań ponosi Producent ubiegający się o prawo korzystania z badań. Firmy w których funkcjonuje certyfikowany system zapewnienia jakości zgodny z wymaganiami EN ISO 9001 winny przedłożyć wynik ostatniego audytu.

Zainteresowani proszeni są o kierowanie wniosków o przeniesienie praw do wyników badań do biura Związku POLSKIE OKNA I DRZWI Tel. 022 811 20 64 , 022 743 87 82, z.maliszewski@okna.org.pl

www.okna.org.pl