PREZ-MET - CT500 - innowacyjny sposób cięcia profili pvc
PREZ-MET - CT500 - innowacyjny sposób cięcia profili pvc

Każdy producent stolarki okien­nej ma dylemat, jak usprawnić produkcję, w jakie maszyny zainwestować, co zrobić, aby podnieść wydajność i jakość swoich wyrobów, a przez to konkurencyjność, która wpłynie na większą sprzedaż i zyskowność firmy

Obecnie na rynku dostępne są centra obróbkowe wielu producentów ,każde z nich ma inny stopień za­awansowania technologicznego, oraz szybkość wykonywania zaprogramo­wanych operacji .

Firma PREZ-MET w swojej ofercie posiada nowoczesne centra obróbcze. Są to maszyny wieloczynnościo­we do obróbki ram i skrzydeł okiennych z PVC. Firma Prez-Met po kilku latach produkcji i dystrybucji centr obróbczych do ram postanowiła przepro­wadzić modernizację maszyny celem zwiększenia ilości obróbek, jak rów­nież skrócenia czasu wykonywania.

Centrum jest urządzeniem sterow­nym numerycznie. Układy sterowania pracą poszczególnych podzespołów zaprojektowano i wykonano w oparciu o serwonapędy i sterowniki frmy Beckhoff. Komunikacja pomiędzy jednost­ką sterująca (komputer klasy przemy­słowej) a wyspami – głowicami wyko­nującymi operacje odbywa się za po­mocą nowoczesnej sieci Ether – Cat.

Centrum może pracować według założonego programu ,ale istnieje tez możliwość wprowadzania danych z klawiatury i modyfkacji programu w trybie konwersacyjnym. Może ono pracować jako samodzielna jednostka lub być elementem linii (centralnie ste­rowanej) czyszcząco-zgrzewającej.

Skupmy się jednak bardziej na możliwościach obróbczych centrum, na jego wydajności, jakości wykony­wanej obróbki i szybkości operacji.

Większość dostępnych centr obróbczych na rynku są to maszyny wy­konujące operacje na uciętym profilu przed zgrzaniem. Takie rozwiązanie posiada wiele niedogodności np. czę­sto się zdarza, że po zgrzaniu ele­mentów system otworów nie pasuje do akcesoriów. Drugim poważnym problemem jest czas pracy centrum. Jeśli zaprogramujemy na dużą ilość wykonywanych operacji (wiercenie zawiasu, frezowanie rowków odwad­niających, wiercenie słupka, wierce­nie otworów odpowietrzających itp.) to czas pracy maszyny znacznie się wydłuża, przez co spada wydajność a zarazem cały sens inwestowania tak dużych pieniędzy w tego typu urzą­dzenie. Bardzo ważną sprawą jest też to, iż takiego typu centra obróbcze po­siadają jeszcze jedna wadę, a miano­wicie zajmują dość dużą powierzchnię hali produkcyjnej. W dobie wysokich podatków od nieruchomości jest to też argument, który trzeba brać pod uwa­gę przy planowaniu produkcji.

Drugim rodzajem centr obróbczych są centra wykonujące operacje na gotowej zgrzewce, tak jak ma to miej­sce w maszynie produkowanej przez firmę PREZ-MET. Producentów, któ­rzy produkują tego typu urządzenia, jest niewielu w porównaniu do wcze­śniej omawianych. Zacznijmy może od tego, iż centrum typ COP420/960 jak już wspomniałem może stać sa­modzielnie, ale najczęstszym rozwią­zaniem, które preferują producenci okien jest zestawienie w jedną linię czyszcząco-zgrzewająco-obróbczą. Takie zestawienie powoduje obniżenie kosztów związanych z wykorzysta­niem powierzchni hali produkcyjnej. Jeden pracownik do całej linii, obrób­ka zgrzanych profili ram w tzw. czasie zerowym, no i jeszcze jedna zaleta to centralny układ sterowania za pomocą skanera całej linii technologicznej.

Cały zamysł przy projektowaniu tego typu centrum polegał na tym, iż aby w jak najkrótszym czasie wykonać jak najwięcej operacji i aby wyelimino­wać błędy, które powstają przy obróbce profli w centrach wcześniej omawia­nych i to się firmie PREZ-MET udało.

Jeśli chodzi o obróbkę to centrum praktycznie nie ma ograniczeń, ponie­waż wszystkie korekty możemy nano­sić z programu bez „wchodzenia” do maszyny i przestawiania zderzaków czy też głowic przy zmianie sytemu. Szybkość obróbki zapewnia 13 serwonapędów firmy Bechkoff, jak i to że operacje są wykonywane na wszyst­kich czterech profilach jednocześnie, gdzie na centrach o podobnym ukła­dzie obróbki operacje są wykonywane tylko na dolnym i górnym profilu, przez co wydłuża się czas operacji znacznie powyżej dwóch minut. Spada w ten sposób wydajność samego centrum a zarazem całej linii czyszcząco--zgrzewającej.

Centra produkowane przez firmy konkurencyjne o takim samym sposo­bie obróbki profili praktycznie „robią” tylko cztery operacje: wiercą otwory odpowietrzenia, odwodnienia, wier­cą łącznik słupka i zawiasy. Centrum produkowane przez firmę PREZ-MET wykonuje znacznie więcej obróbek i to w takim samym czasie!!! Poza tym niektóre operacje, które wykonuje COP420/960 nie wykonują centra firm konkurencyjnych !!!

Niewątpliwą zaletą centrum obrób-czego jest to, że w czasie zerowym wykonuje znaczenie pod zaczepy w pionach i wiercenie otworów pod dyble tych operacji, czego nie wykonują inne centra.

Jednym z elementów obróbki ram, który pochłania dużo czasu jest wiercenie pod łącznik słupka krzyżowego. Jedynym dostępnym centrum, któ­re wykonuje tą operację jest właśnie COP420/960 firmy PREZ-MET.

Oprócz już wcześniej wspomnia­nych funkcji maszyna COP420/960 wykonuje: zawias systemowy, wier­cenie otworów pod zawias uchylny, otworowanie w ościeżnicy pod łącznik słupka a także otwory odpowietrzają­ce odwaniające jak również nawietrzaki –aero czyli wszystkie obróbki występujące w ramie.

Jak widać rama z takiego centrum obróbczego „zjeżdża” już całkowicie go­towa do dalszego etapu produkcji. Mo­dernizacja polegała nie tylko na dodaniu agregatów zwiększających ilość obró­bek, ale również na zmianach w budo­wie, zastosowaniu bardziej wydajnych agregatów czy zmiany sposobu moco­wania ramy do obróbek. Co najważniej­sze to firmie PREZ-MET udało się skró­cić czasy obróbek, a tym samym wydaj­ność linii czyszcząco-zgrzewającej.

Poziom technologiczny rozwią­zań, zastosowanych w centrum COP420/960 pozwala na sformuło­wanie opinii, że jest to maszyna no­woczesna, wykorzystująca aktualnie najnowsze podzespoły mechaniczne i sterujące czołowych firm i jest to obecnie jedna z najbardziej konstruk­cyjnie zaawansowanych obrabiarek na rynku krajowym i europejskim do produkcji okien z PVC.

 

Janusz Pacuda –PREZ-MET Dyrektor Handlowy

kwartalnik OKNO nr 3/2016