Przegląd bram garażowych firmy Alutech
Przegląd bram garażowych firmy Alutech

Jeden z ważniejszych europejskich producentów w branży budowlanych wyrobów otworowych – firma  „Alutech”, posiada w swoim asortymencie produkcji różnorakie rozwiązania bram garażowych.  Bramy tego rodzaju służą do zamykania wjazdu do garażu, gdzie parkuje się samochody, a w przypadku ich usytuowania w domach jednorodzinnych, także  przechowywane są rowery, kosiarki, elektronarzędzia itp. W związku z tym oczekiwania użytkowników są bardzo różnorodne, co wymaga szerokiego wolumenu tych wyrobów.

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z BRAMAMI GARAŻOWYMI

Bramą nazywamy  urządzenie służące do zamykania otworu przeznaczonego do ruchu pojazdów i pieszych. Głównym jej zadaniem jest stworzenie bezpiecznego dostępu do pojazdów wraz z kierującymi nimi osobami. Specyficznym rodzajem tych wyrobów są bramy garażowe, dzielone na bramy do garaży indywidualnych oraz do garaży zbiorczych.

Przy wyborze bramy i ich parametrów techniczno-użytkowych brać należy pod uwagę miejsce jej zainstalowania oraz ściśle określić wymagania eksploatacyjne. Szczególnie powinny być określone takie czynniki jak: bezpieczeństwo użytkowania, łatwość obsługi, częstotliwość pracy, sposób usytuowania w budynku itp.

Podkreślić należy, iż w odniesieniu do garaży zbiorczych, stosować można tylko bramy garażowe specjalnie do nich przeznaczone, czyli cechujące się zdolnością do wykonywania od kilkudziesięciu do kilkuset cykli otwarć i zamknięć dziennie. Jest to zależne od ilości miejsc parkingowych, i tak do garażu z 50 miejscami parkingowymi należy zainstalować bramę o konstrukcji i napędzie pozwalającymi na minimalnie 100 otwarć i zamknięć dziennie, czyli około 36500 cykli rocznie. Dla porównania przytoczyć można, że typowe bramy do garaży indywidualnych są przewidziane do prawidłowego użytkowania tylko na 10000 cykli (około 7 lat przy 4 otwarciach i zamknięciach dziennie).

Bramy garażowe powinny spełniać wymagania wynikające z przepisów techniczno-budowlanych oraz norm. W obligatoryjnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) znajduje się rozdział dotyczący garaży do samochodów osobowych. Stwierdza się w nim , iż garaż do przechowywania i bieżącej niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, powinien mieć m.in.:

 • wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m,
 • wjazdy lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle.

Podstawowym dokumentem normalizacyjnym z zakresu bram jest norma PN-EN 13241-1:2005 Bramy – Norma wyrobu – Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności. W normie określono wymagania związane z bezpieczeństwem oraz eksploatacją, dotyczące bram przewidzianych do instalowania w obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi. Bramy można uruchamiać ręczne lub przy pomocy napędu mechanicznego oraz mogą mieć wbudowane w skrzydło drzwi przejściowe. Norma zawiera postanowienie ogólne, iż bramy powinny być tak zaprojektowane, skonstruowane i wykonane , aby zapewniały zadawalające i bezpieczne ich działanie w zamierzonej lokalizacji i oczekiwanych warunkach eksploatacji oraz umożliwiały właściwą konserwację, naprawy i demontaż. W zakresie wytrzymałości w prezentowanym dokumencie określono, że siła uderzenia i naprężenia wynikające z normalnej eksploatacji, nie powinny spowodować żadnych uszkodzeń ani pogorszyć mechanicznych właściwości bram. W odniesieniu do trwałości mechanicznej wymagane jest, aby trakcie deklarowanej przez producenta liczby cykli, zapewnione były prawidłowe osiągi mechaniczne, warunkowane przestrzeganiem przeprowadzania niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. Ponadto napęd elektryczny i urządzenia sterujące oraz ich elementy składowe powinny być tak zaprojektowane i skonstruowane, aby po ich zainstalowaniu, w czasie normalnego użytkowania, a także przy dającym się przewidzieć niewłaściwym użytkowaniu, zagrożenie elektryczne było wyeliminowane lub aby istniała ochrona przed tym zagrożeniem.

Dodać jeszcze należy, iż oprócz przedstawionej powyżej normy istnieje jeszcze kilkadziesiąt norm europejskich obejmujących całokształt problematyki bram. Najistotniejsze z nich dotyczą wymagań i metod badań związanych z aspektami mechanicznymi, instalowania i użytkowania oraz  odnoszącymi się do bezpieczeństwa użytkowania bram z napędem, a także określającymi poszczególne parametry jak np. odporność na obciążenia wiatrem i przenikanie wody czy przenikalność powietrza.

ZALETY BRAM GARAŻOWYCH  „ALUTECH”

Firma „ALUTECH” posiada w swoim asortymencie budowlanych wyrobów otworowych m.in. bramy  segmentowe do garaży indywidualnych charakteryzujące się wieloma zaletami, z których do najistotniejszych należą poniżej przedstawione.

Efektywna izolacja cieplna.

Bramy wyjątkowo dobrze zachowują ciepło w pomieszczeniu, zapewniając komfortową temperaturę oraz oszczędność w kosztach ogrzewania w okresie zimowym. Współczynnik przenikalności cieplnej bram garażowych kształtuje się w granicach od 1,06 [W/(m²∙K)] do 1,35 [W/(m²∙K)].

Wytrzymałość i niezawodna ochrona.

Skrzydła bram są wykonane z paneli warstwowych o odpowiedniej grubość, które są pokryte blachą o grubości 0,4 mm lub 0,5 mm oraz wypełnione poliuretanem o wysokiej gęstości 46-47 kg/m³.  Powoduje to, że niektóre typy bram  są odporne na napór wiatru osiągającego prędkości 120 km/godz.

Długotrwałe użytkowanie.

Panele warstwowe skrzydeł bram charakteryzują się zamkniętym konturem arkuszy blach stalowych, połączonych ze sobą na „zamek”. Taka konfiguracja wyklucza możliwość rozwarstwienia się nawet przy mocno nagrzanym słońcu, a także w przypadku gwałtownego opuszczenia bramy, skutkującego uderzeniem. Ponadto w miejscach zamocowania zawiasów i wsporników rolek znajdują się cztery warstwy metalu, co zdecydowanie wzmacnia wytrzymałość połączenia.

Odporność na korozję.

Pokrycie antykorozyjne bram cechuje się wysoką odpornością, co potwierdza próba na oddziaływanie „obojętnej mgły solnej” w czasie 750 godz. Jak podaje producent, odpowiada to 15 latom użytkowania w strefach przybrzeżnych i na zanieczyszczonych terenach przemysłowych. Właściwości te są możliwe dzięki zastosowaniu pokrycia składającego się z:

 • powłoki cynkowej o minimalnej grubości 16 μm,
 • dwuwarstwowej powłoki lakierniczej (PUR-PA) o grubości w granicach od 23 μm do 35 μm.

Jednocześnie powłoka ta jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, intensywne zmiany temperatury i wilgotności oraz na oddziaływanie detergentów.

Niezawodne uszczelnienie.

Bramy są wyposażone na całym obwodzie skrzydła w podwójne uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, dobrze znoszącego spadki temperatury. Ponadto właściwe doszczelnienie  zapewnia innowacyjna konstrukcja wsporników rolek, umożliwiająca stosowny docisk skrzydła do ościeżnicy.

Gwarancja  bezpieczeństwa.

Konstrukcja bram w pełni zabezpiecza przed:

 • zakleszczeniem  palców między segmentami skrzydła,
 • przytrzaśnięciem i skaleczeniem w czasie pracy bramy,
 • niekontrolowanym ruchem skrzydła,
 • opadnięciem skrzydła w przypadku zerwania linek lub pęknięciem sprężyn.

Maksymalna żywotność sprężyn.

Żywotność sprężyn bram jest gwarantowana na 25000 cykli otwierania i zamykania (tj. podnoszenia i opuszczania), co odpowiada okresowi 17 lat użytkowania przy cyklu otwarcia i zamknięcia po 4 razy dziennie. Dodać należy, iż bramy takie są przewidziane do stosowania w garażach indywidualnych

Szeroki asortyment wymiarowy.

Producent oferuje szeroki asortyment wymiarowy prezentowanych wyrobów - co 5 mm w odniesieniu zarówno do wysokości jak i szerokości, a więc w praktyce jest to produkcja indywidualna, ale w standardowej cenie. Duży wybór typów i kolorów paneli, z których wykonuje się segmenty skrzydeł, pozwala na optymalne dobranie bramy, odpowiedniej do każdego rodzaju budynku.

KONSTRUKCJA BRAM

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Przedstawiana firma „ALUTECH” produkuje coraz częściej stosowane w garażach indywidualnych bramy segmentowe otwierające się poziomo, co pozwala na pełne wykorzystanie miejsca na parkowanie nie tylko w garażu, ale i na podjeździe. Jest to możliwe dzięki konstrukcji skrzydła w formie płaszcza utworzonego ze specjalnych segmentów, które w trakcie otwierania przesuwają się po prowadnicach w górę, aż po sufit lub strop garażu. Odsłonięte jest więc całe światło otworu wjazdowego do garażu. Jedną z największych zalet tego rodzaju bram są nieduże wymagania w odniesieniu do niezbędnej wolnej przestrzeni w obrębie i wewnątrz garażu.

Podstawowym elementem bramy segmentowej, w znacznej mierze decydującym o parametrach techniczno-użytkowych tego wyrobu, są segmenty tworzące płaszcz skrzydła. Same segmenty wytwarza się z panelu warstwowego, którego rdzeń wykonany jest z pianki poliuretanowej, natomiast okładziny z ocynkowanej i lakierowanej blachy stalowej. Przekrój panelu warstwowego pokazano na fot. 1. Segmenty są połączone ze sobą za pomocą zawiasów przykręconych wkrętami samogwintującymi w miejscach, gdzie znajdują się cztery warstwy metalu, zwiększając tym wytrzymałość zamocowania. Sposób połączenia przedstawia fot. 2. Do produkcji segmentów bram stosowane jest pięć rodzajów paneli warstwowych, różniących się przetłoczeniami na powierzchni stalowej okładziny, co zaprezentowano na fot. 3. Ponadto każda okładzina może mieć strukturę powierzchni określaną jako „smoth” (gładka) lub „woodgrain” (przypominająca skórkę pomarańczy).

Przykładowe bramy z różnego rodzaju przetłoczeniami obrazują fot. 4 do fot. 6.

W materiałach informacyjnych firmy „ALUTECH” znajdują się stwierdzenia, iż produkowane przez nich bramy garażowe segmentowe mogą także zawierać przeszklenia. Naturalne doświetlenie garażu pozwala na ograniczenie zużycia energii elektrycznej, co ma wpływ na obniżenie kosztów użytkowania. Ponadto istnieje możliwość wyposażenia  bramy w drzwi/furtkę przejściową. Pozwala to na wejście do garażu bez konieczności jej otwierania. Jest to praktyczne rozwiązanie, zapewniające wygodne użytkowanie garażu oraz wydłużające żywotność bramy. Ilustracją bram zawierających przeszklenia, z których jedna  ma także  drzwi przejściowe, jest fot. 7.

Jak już w publikacji stwierdzono, bramy są objęte szeregiem norm. Producent prezentowanych wyrobów deklaruje, że spełniają one również wymagania następujących dokumentów normalizacyjnych:

 • PN-EN 12604:2002 Bramy – Aspekty mechaniczne – Wymagania i metody badań,
 • PN-EN 12453:2002 Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem – Wymagania i metody badań,
 • PN-EN 12424:2002 Bramy – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja,
 • PN-EN 12425:2002 Bramy – Odporność na przenikanie wody – Klasyfikacja,
 • PN-EN 12426:2002 Bramy – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja.

W skład asortymentu bram segmentowych do garaży indywidualnych wchodzą dwa podstawowe typy – Classic oraz Trend, których bardziej szczegółową konstrukcję przedstawiono poniżej.

BRAMY CLASSIC

Bramy garażowe typu Classic charakteryzują się segmentami wykonanymi z paneli warstwowych o grubości 45 mm, co jest rękojmią odpowiednio dobrej izolacyjności cieplnej – około 1,0 [W/m²∙K)]. Uchwyty rolkowe oraz zawiasy środkowe łączące poszczególne segmenty są wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 430 (1.4301 wg normy europejskiej),  gwarantując w ten sposób wysokie właściwości antykorozyjne bramy. Przykładowe usytuowanie tych elementów pokazano na fot. 8. W związku z powyższym zaleca się ich stosowanie także w warunkach, gdzie występuje zwiększona wilgotność. Konstrukcja bramy przewiduje możliwość regulowania płaszcza skrzydła przy pomocy sprężyn naciągowych lub skrętnych. Sprężyny skrętne są wyposażone w sprzęgło zapadkowe, blokujące opadnięcie płaszcza skrzydła w przypadku ich awarii. Podkreślić należy, że układ zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyn jest przewidziany w standardowym wyposażeniu, co zapewnia bezpieczne użytkowanie. Ponadto w bramach typu Classic jest przewidziany ukryty montaż podpór narożnych i listewki kryjącej, w postaci ich usytuowania za otworem. Powoduje to, iż nie mają bezpośredniego kontaktu z atmosferą zewnętrzną, a dodatkowo nie przepuszczają chłodu do wnętrza garażu. Rozwiązanie to przedstawiono na fot. 9. Poprzez zastosowanie właściwego uszczelnienia, bramy typu Classic osiągają nawet 4 klasę przepuszczalności powietrza według wymagań normy PN-EN 12426:2002 Bramy – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. Asortyment wymiarowy  prezentowanych bram jest bardzo szeroki, a  maksymalny osiąga wymiar – 6000 mm x 3000 mm.

BRAMY TREND

Bramy garażowe typu Trend są wyposażone w segmenty wykonane z paneli warstwowych o grubości 40 mm, w związku z czym  są zalecane do stosowania na obszarach z zimnych, ale z umiarkowanym klimatem. Poszczególne elementy tego typu bram, jak zawiasy środkowe i wsporniki rolkowe, wykonuje się ze stali ocynkowanej. Bramy stanowią więc bardzo praktyczny, ale zarazem bezpieczny wyrób, oferowany w przystępnej cenie. Dzięki dostarczanym opcjonalnie listwom maskującym, bramy typu Trend można instalować także w otworach o większych wymiarach. Te elementy konstrukcji bramy są wykonywane ze stali ocynkowanej na gorąco i istniej możliwość ich dodatkowego zabezpieczenia powłoką lakierniczą, również w kolorze bramy. Pozostała charakterystyka (poza nieco niższym współczynnikiem przenikalności cieplnej – nie więcej niż 1,35 [W/(m²∙K)],) łącznie z maksymalnym wymiarem,  jest zbieżna z bramami typu Classic.

BRAMY Z NAPĘDEM MECHANICZNYM

Zarówno bramy typu Classic jak i Trend mogą być wyposażone w napęd mechaniczny, zapewniający ich komfortowe użytkowanie. Otwieranie i zamykanie bramy może być w tym przypadku realizowane bez konieczności wysiadania z samochodu, poprzez zdalne sterowanie przy użyciu pilota lub klawiatury cyfrowej z kodem radiowym. Firma „ALUTECH” montuje w swoich wyrobach napędy i automatykę firmy Marantec, przy czym w odniesieniu do bram garażowych segmentowych są to wyroby z serii Comfort 200. Cechą charakterystyczną tych napędów jest zintegrowana technologia oszczędzania energii oraz oświetlania diodami LED , co gwarantuje niezwykłą wydajność energetyczną, a sterowanie bezpiecznie chroni bramę. Napędy przeznaczone są do bram o masie skrzydła do 200 kg oraz szerokości do 6000 mm. Jako przykładowy  przedstawić można napęd Comfort 260, przeznaczony do bram o masie skrzydła do 90 kg i szerokości do 5000 mm, przedstawiony na fot. 10. Wszystkie napędy tej serii charakteryzują się błyskawiczną reakcją na przeszkody, która powoduje natychmiastowe zatrzymanie i cofnięcie skrzydła bramy. Prędkość przesuwu płaszcza skrzydła wynosi maksymalnie 160 mm/s, a w przypadku braku zasilania można skorzystać z Battery-Backup, który zabezpieczy odpowiedni zapas energii.

 

 inż. Zbigniew Czajka

OKNO 4/2018

 

Literatura                                                                                                                               

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

Normy: PN-EN 13241-1:2005, PN-EN 12604: 2002, PN-EN 12453:2002,

PN-EN 12424:2002, PN-EN 12425:2002, PN-EN 12426:2002

Materiały  informacyjne firm: ALUTECH, Marantec