WINKHAUS Polska otrzymał certyfikat...
WINKHAUS Polska otrzymał certyfikat...

WINKHAUS Polska otrzymał certyfikat „Autorized Economic Operator". Certyfikat ten jest gwarantem dotrzymania ze strony Winkhaus Polska  międzynarodowych norm  jakości w międzynarodowej wymianie handlowej  - w zakresie wysokich standardów bezpieczeństwa, ochrony oraz przepisów międzynarodowego prawa handlowego.

Certyfikat Autorized Economic Operator mogą zatem otrzymać te podmioty, które są w stanie udoskonalić cykle dostaw dla swoich partnerów, redukując w ten sposób koszty logistyki i wysokie koszty ogólne dostaw. Dzięki udoskonalonemu cyklowi dostaw uzyskuje się między innymi: mniejszą liczbę kontroli celnych i tym samym minimalizuje się ryzyko kontroli celnych, ułatwia się ogólną sprawozdawczość.

Warunki udzielania statusu AEO:

UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA – AEO – SZANSA NA ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA W ŁAŃCUCHU DOSTAW I UŁATWIENIA DLA PRZEDSIEBIORCÓW.

Z dniem 1 stycznia 2008 roku weszły w życie przepisy umożliwiające funkcjonowanie instytucji upoważnionego przedsiębiorcy (ang. AEO – Authorized Economic Operator):

 Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 roku zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 117 z 04.05.2005r.),
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Dz. Urz. WE L 360 z 19.12.2006r.).

Przepisy powyższe określają warunki i kryteria, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o status AEO.

O status AEO może ubiegać się przedsiębiorca, o którym mowa w art. 1 ust. 12 Rozporządzenia Wykonawczego, tj. osoba, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest włączona w czynności określone przepisami prawa celnego. Przy czym „włączenie w czynności określone przepisami prawa celnego” nie ogranicza się do włączenia bezpośredniego. O status AEO może ubiegać się np. producent towarów przeznaczonych do wywozu, nawet jeżeli formalności wywozowe są dokonywane przez inną osobę.

Zgodnie z art.5a Wspólnotowego Kodeksu Celnego status AEO może być przyznany przedsiębiorcy, który posiada siedzibę na obszarze Wspólnoty – wyjątki od tej zasady określają przepisy Rozporządzenia Wykonawczego – i spełnia warunki i kryteria określone w ustępie drugim cytowanego przepisu, tj:

-odpowiednio przestrzega przepisów celnych,
- posiada odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi, i gdzie zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną,
-udokumentuje swoją wypłacalność,
-spełnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony.