Środki unijne na rozwój Twojej firmy.
Środki unijne na rozwój Twojej firmy.

Asysta informatyczna

ECDF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. świadczy usługę Asysty Informatycznej w ramach projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem” – Projekt Systemowy PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”. Usługa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”.
 
Celem usługi jest poprawa efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, podniesienie zdolności operacyjnych przedsiębiorstwa oraz wzrost jego konkurencyjności poprzez wdrożenie nowych narzędzi informatycznych wspomagających ten proces.
Uzyskane wsparcie doradczo-szkoleniowe ma pomóc przedsiębiorcom w procesie przechodzenia ze skali mikro do poziomu małych przedsiębiorstw oraz z poziomu przedsiębiorstw małych do średnich.
 
Projekt jest skierowany do 84 mikro- i małych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego oraz lubuskiego.
 
Okres realizacji projektu: 16.12.2013 r. – 31.12.2014 r.
 
ECDF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. świadczy usługę pilotażową w ramach sieci usługodawców KSU, która jest merytorycznie wspierana przez PARP. Realizowane w ramach KSU usługi doradcze są ustandaryzowane, a ich jakość cyklicznie weryfikowana. Informację o innych podmiotach działających w ramach KSU można znaleźć na stronie internetowej: http://ksu.parp.gov.pl/pl.
 
Asysta informatyczna jest świadczona zgodnie ze Standardem świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresiewykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem opracowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która monitoruje realizację usługi w celu zapewnienia jej odpowiedniej jakości.
 
 
Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oferowane w ramach projektu doradztwo oraz szkolenia są dla przedsiębiorców bezpłatne i stanowią dla nich pomoc de minimis.
http://www.efs.gov.pl/Strony/default.aspx
Zakres usługi:
 
·         analiza struktury organizacyjnej  oraz funkcji przedsiębiorstwa
·         identyfikacja obszarów wymagających optymalizacji organizacyjnej
·         inwentaryzacja posiadanej infrastruktury teleinformatycznej 
·         analiza kosztów związanych z funkcjonowaniem aktualnych systemów informacyjnych 
·         przygotowanie propozycji zmian organizacyjnych 
·         oszacowanie kosztów oraz efektów ekonomicznych  wdrożenia nowych rozwiązań 
·         doradztwo w zakresie wyboru, zakupu i wdrożenia proponowanych  rozwiązań 
·         wskazanie źródeł finansowania inwestycji
 
Korzyści:
 
·         Optymalizacja kosztów produkcji i sprzedaży towarów oraz usług
·         Zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa
·         Zyskanie na czasie
·         Pozyskanie nowych klientów 
·         Usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy oraz w kontakcie z klientem

 

źródło: ECDF