Rola szkła w zielonych specyfikacjach materiałowych
Rola szkła w zielonych specyfikacjach materiałowych

Uzyskanie przez budynek certyfikatu BREEAM to gwarancja jego przyjazności dla otoczenia, a także potwierdzenie wysokiego poziomu zastosowanych technologii i materiałów budowlanych. Pilkington Polska, w ramach prowadzonego cyklu edukacyjnego, pokazuje jak wykorzystanie szkła może przyczynić się do zwiększenia punktacji w systemie BREEAM w kategoriach „materiały” i „odpady”.

Idea zrównoważonego budownictwa oraz zasady certyfikacji obiektów budowlanych zobowiązują projektantów, inwestorów i wykonawców do uwzględniania potrzeb środowiskowych i społecznych przy konstruowaniu nowych budynków. System oceny wielokryterialnej, BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), klasyfikuje budynek pod kątem jego przyjazności dla środowiska, biorąc pod uwagę kategorie takie jak: zarządzanie, zdrowie i komfort, energia, transport, woda, materiały, odpady, zagospodarowanie przestrzeni i ekologia oraz zanieczyszczenie środowiska. W kategorii „materiały” preferowane są materiały budowlane o niewielkim oddziaływaniu na środowisko, pozyskiwane w odpowiedzialny sposób. Można w niej uzyskać maksymalnie 11 lub 13 punktów, przeliczanych następnie na procenty składające się na ocenę końcową. Z kolei w kategorii „odpady” promowane jest efektywne wykorzystanie zasobów, na co wpływ ma skuteczne zarządzanie odpadami na placu budowy i można osiągnąć za to maksymalnie 7 punktów. Klasyfikacja BREEAM wymaga, aby produkty i materiały użyte w obiektach starających się o certyfikat posiadały odpowiednie kwalifikacje takie jak: energooszczędność, trwałość, możliwość przetworzenia odpadów. Zastosowane materiały oceniane są pod kątem ich pochodzenia (ze źródeł odnawialnych), sposobu pozyskiwania i zawartości surowców wtórnych. Punkty przyznawane są materiałom, które otrzymały klasyfikację A według Green Guide to Specification (Zielony Podręcznik do Specyfikacji), a także materiałom uzyskanym z odzysku i pozyskiwanym w sposób odpowiedzialny.

Szkło i produkty szklane są szeroko stosowane w architekturze, będąc nieodłącznym elementem każdego obiektu budowlanego. Charakteryzują się trwałością i mają stosunkowo niewielki wpływ na środowisko w trakcie całego „życia budynku”. Dodatkowo, szkło jest jednym z materiałów budowlanych najlepiej nadających sie do recyklingu. „Nasze szkło float zawiera średnio 28% materiałów pochodzących z recyklingu, czyli tzw. stłuczki szklanej. Pozwala to zwiększyć wydajność produkcji i jest dodatkowym atutem z punktu widzenia BREEAM i przyjazności dla środowiska” – mówi Jolanta Lessig z Pilkington Polska.

Produkty NSG Group mogą przyczynić się do uzyskania punktów zarówno w kategorii „materiały” jak i „odpady”. Schemat profilu środowiskowego BRE oszacowuje oddziaływanie na środowisko materiałów budowlanych stosowanych w budynku. Przykładowo, zastosowanie szyb zespolonych takich jak Pilkington Insulight Therm w oknach obiektów, może przyczynić się do osiągnięcia przez nie oceny A+, według klasyfikacji Green Guide to Specification. Szyby te charakteryzują się wysoką izolacyjnością cieplną, podnoszą komfort i redukują zjawisko skraplania się pary. Przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia strat ciepła.

Znaczącym aspektem w ocenie BREEAM w kategorii „materiały” jest ich pozyskiwanie. Architekci przy projektowaniu kluczowych elementów wykończeniowych, takich jak np. okna, mają możliwość wykorzystania materiałów pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny. Mając to na uwadze, wszystkie huty szkła i zakłady przetwórcze NSG Group objęte są Systemem Zarządzania Środowiskowego certyfikowanym według normy ISO 14001. Podstawowym zadaniem normy ISO 14001 jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne (w myśl idei zrównoważonego rozwoju). Pozwala to na spełnienie wymagań z poziomu dokładności 4. Grupa dba również o to, aby dostawcy surowców spełniali określone warunki. I tak np. w Wielkiej Brytanii większość dostawców piasku i sody posiada już certyfikaty według normy ISO 14001, co spełnia wymagania z poziomu dokładności 3.
Obecnie NSG Group podejmuje działania wspierające dostawców, także poza Wielką Brytanią, w ich dążeniu do uzyskiwania certyfikatów. Prowadzony jest program mający na celu ocenę działających procesów kontroli środowiskowej i w razie konieczności wdrażanie planów poprawy. Ma to zapewnić, że dostawcy surowców do produkcji szkła działają zgodnie z procedurami ISO 14001.

W kategorii „odpady” ważne jest zarządzanie odpadami na budowie. Ponieważ szkło dostarczane jest na budowę w wymiarze zgodnym ze specyfikacją obiektu (gotowe do montażu), to problem odpadów nie występuje. Dodatkowo w większości przypadków szkło dostarczane jest na metalowych, zwrotnych stojakach, a stosowane czasem drewniane palety podlegają recyklingowi. Przekładki znajdujące się pomiędzy szybami mogą zostać zwrócone i ponownie wykorzystane przez zakłady produkcyjne.

Zielone budownictwo odpowiada potrzebom obecnej generacji, mając na uwadze także przyszłe pokolenia. Założenia klasyfikacji BREEAM motywują projektantów i wykonawców, którym nie jest obojętne środowisko naturalne, do stosowania materiałów budowlanych i produktów ekologicznych. Wyznaczają tym samym standardy najlepszych praktyk w zrównoważonym budownictwie.

fot. Pilkington