Okna dachowe
Okna dachowe

Oknem dachowym, zwanym także oknem połaciowym, nazywamy okno umieszczone w połaci dachu w celu doświetlenia, a także wentylacji  pomieszczeń poddasza, strychu itp. Otwierane następuje najczęściej poprzez obrót dookoła poziomej osi przechodzącej przez środek okna. Wyrób otworowy zainstalowany w połaci dachowej powinien charakteryzować się  bardzo wysoką izolacyjnością (utrata ciepła przez dach może wynosić nawet 30 %) oraz skutecznym zabezpieczeniem przed nadmiernym nasłonecznieniem, włamaniem i stłuczeniem.

PROBLEMATYKA WYBORU OKNA DACHOWEGO

Przy aranżowaniu pomieszczeń poddasza należy szczególnie uważnie przeanalizować sposób ich doświetlenia i wentylacji. Standardowym rozwiązaniem stało się obecnie zastosowanie okna dachowego, które cechuje się wieloma korzystnymi parametrami i właściwościami.

Jednym z najistotniejszych problemów jest ograniczenie w maksymalnym stopniu strat ciepła, a więc wybór okna o wysokich parametrach termoizolacyjnych. Efekt taki uzyskuje się m.in. dzięki zastosowaniu okna wykonanego z „ciepłych” (z przekładką termiczną) kształtowników stalowych lub aluminiowych, a także wielokomorowych tworzywowych. Jednak najczęściej ramy ościeżnic i skrzydeł  okien dachowych wykonuje się z drewna sosnowego klejonego warstwowo, zabezpieczonego próżniowo środkiem impregnującym oraz stosownym lakierem. Ponadto przeszklenie powinno składać się z zestawu szyb charakteryzujących się wysoką izolacyjnością. Z tym problemem związany jest także sposób uszczelnienia osadzenia okna w połaci dachowej, który powinien uwzględniać także rodzaj pokrycia tj. płaskie lub faliste. Do samego uszczelniania należy stosować specjalne kołnierze, uszczelki i stosowne materiały uszczelniające.

Właściwa izolacyjność wymaga także wzięcia pod uwagę sposobu otwierania i zamykania okna dachowego, w tym w kontekście funkcji jakie ma spełniać.  Odnosi się to do faktu, czy ma stanowić jedynie doświetlenie wnętrza pomieszczenia, czy też wymagać będzie częstego otwierania i wietrzenia. W tym drugim przypadku dobrze sprawdzają się systemy uchylne z opcją mikrowentylacji, które są szczególnie przydatne podczas snu w chłodniejsze dni. Występuje tutaj jeszcze zagadnienie komfortu obsługi okna, polegające na właściwym umiejscowieniu klamki np. w dolnej części skrzydła lub też na zastosowaniu napędu mechanicznego do ruchu skrzydła wraz ze zdalnym sterowaniem.

Przy wyborze okna dachowego należy uwzględniać problematykę jego utrzymywania w czystości. Niezbędną funkcją tego wyrobu powinna być możliwość obrócenia skrzydła do pozycji umożliwiającej łatwe jego umycie. Dodać można, że niektóre rozwiązania okien dachowych pozwalają na obrót skrzydła nawet o 120° , co zapewnia wygodne mycie szyb zewnętrznych.

Literatura fachowa z zakresu okien dachowych podaje, iż przy ich doborze należy szczególnie uwzględnić poniżej podane czynniki.

Powierzchnia przeszklenia i rodzaj pomieszczenia.

Prawidłowo doświetlenie pomieszczeń, w tym także poddaszy, za pomocą naturalnego światła określa się stosunkiem powierzchni okna mierzonej w świetle ościeżnicy, do powierzchni podłogi. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzie stosunek ten powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w pomieszczeniach przeznaczonych na inne cele, np. gospodarczych, nie powinien być niższy niż 1:12.

Kąt nachylenia dachu.

Wysokość dobieranego okna dachowego powinna być odpowiednia do kąta pochylenia połaci dachowej. Stosowana jest zależność, iż im kąt nachylenia dachu jest mniejszy, to wysokość okna powinna być większa.

Rozstaw krokwi.

Okna dachowe są zazwyczaj wyposażone w uniwersalne kątowniki, które umożliwiają ich montaż zarówno na łatach jak i na krokwiach. Przy wyborze sposobu montażu należy kierować się następującymi sugestiami:

  • rozmiar okna powinien uwzględniać rozstaw krokwi, ponieważ umożliwia to łatwy i szybki montaż oraz zapewnia stabilność konstrukcji i trwałość połączenia,
  • szybko, łatwo i trwale można zamontować okno na łatach, szczególnie wtedy, gdy rozstaw krokwi jest większy niż szerokość okna dachowego.

Ważną sprawą w problematyce doboru i umiejscowieniu okien dachowych jest również ich wielkość. Zdecydowanie lepsze efekty oświetlenia uzyskuje się przez zastosowanie kilku mniejszych okien umieszczonych w różnych punktach dachu, niż przez zainstalowanie jednego dużego okna.

 

WYMAGANIA

WYNIKAJĄCE Z NORM

Okna są objęte normą PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. W zakresie normy podano, że ma zastosowanie m.in. do okien dachowych przeznaczonych do zamontowania w pochyłych dachach, uruchamianych ręcznie lub za pomocą napędu.

Okna dachowe powinny więc spełniać określone w ww. normie dla tego typu wyrobów otworowych właściwości eksploatacyjne i wymagania specjalne. Wyjaśnić należy, że nie wyspecyfikowano w niej właściwości i wymagań odnoszących się bezpośrednio do okien dachowych. Jedynie w zakresie właściwości ogniowych (reakcja na ogień i oddziaływanie ognia zewnętrznego) podano, że okna dachowe należy badać i klasyfikować zgodnie z normą PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.

 

WYNIKAJĄCE Z OBLIGATORYJNYCH PRZEPISÓW

Podstawowym w Polsce przepisem, określającym w sposób obowiązkowy wymagania dotyczące m.in. wyrobów budowlanych, w tym okien, jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

W rozporządzeniu są zawarte wymagania odnoszące się w sposób bezpośredni lub pośredni do zagadnień okien dachowych, nazywanych w tym dokumencie  oknami połaciowymi.

W dziale VII Bezpieczeństwo użytkowania znajdują się m.in. takie zapisy:

§ 299.2. Dopuszcza się stosowanie okien otwieranych na zewnątrz, o poziomej osi obrotu i maksymalnym wychyleniu skrzydła do 0,6 m, mierząc od ściany zewnętrznej, pod warunkiem zastosowania w nich szyb zapewniających bezpieczeństwo użytkowania oraz umożliwienia ich mycia, konserwacji i naprawy od wewnątrz pomieszczeń lub z urządzeń technicznych instalowanych na zewnątrz budynku.

§ 301.1. W budynku na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem odległość miedzy górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 0,85 m, z wyjątkiem przyziemia oraz ścianek podokiennych w loggii, na tarasie lub galerii, gdzie nie podlega ona ograniczeniom.

§ 301.2. W budynku na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem między górną krawędzią podokiennika a podłogą należy zachować odległość co najmniej 1,1 m, z wyjątkiem okien wychodzących na loggie, tarasy lub galerie.

§ 304.1. Przeszklenie okien połaciowych, których krawędź jest usytuowana na wysokości ponad 3 m nad poziomem podłogi, świetlików oraz dachów w budynkach użyteczności publicznej i zakładów pracy, powinno być wykonane ze szkła lub innego materiału o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie.

W załączniku nr 2 Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii zapisano m.in.:

1.2. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max) określone poniżej:

Okna połaciowe: a) przy ti ≥ 16 °C  - od 1 stycznia 2017 r. – U(max) = 1,3 [W/(m²•K)],

                                                               - od 1 stycznia 2021 r. – U(max) = 1,1 [W/(m²•K)],

                                 b) przy ti < 16 °C – od 1 stycznia 2017 r. – U(max) = 1,6 [W/(m²•K)],

                                                                - od 1 stycznia 2021 r. – U(max) = 1,4 [W/(m²•K)],

przy czym ti stanowi temperaturę pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

 

WYNIKAJĄCE Z INNYCH DOKUMENTÓW

W okresie poprzedzającym obowiązywanie normy wyrobu PN-EN 14351-1:2006+A1:2010, wprowadzenie do obrotu i stosowania okna dachowego wymagało ustanowienia stosownego dokumentu odniesienia, jakim była Aprobata Techniczna. Tego typu dokument zawierał wymagania odnoszące się  wyłącznie do okien dachowych. Wymagania te dotyczyły m.in.:

- wykonania i wymiarów,

- sprawności działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna,

- sprawności  działania  skrzydeł i okuć  zabezpieczających  okno w  pozycji  otwartej  pod  wpływem

   obciążenia statycznego siłą skupioną, działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła,

-  nośności złączy w narożach skrzydła,

- sztywności skrzydeł na obciążenia  dynamiczne i statyczne siłą skupioną  działającą  prostopadle do

   płaszczyzny skrzydła,

- ugięcia elementów okien pod obciążeniem równomiernie rozłożonym, działającym prostopadle do

   powierzchni skrzydła.

 

PRZYKŁADOWA KONSTRUKCJA OKNA DACHOWEGO

Najpopularniejszym oknem dachowym jest okno jednoskrzydłowe przechylne, o poziomej osi obrotu usytuowanej w połowie wysokości okna. Wyrób może być wykonany  z profili drewnianych, i wtedy jest wyposażony w osłony z blach aluminiowych, lub z kształtowników metalowych albo tworzywowych. Dostarczany jest w kompletnych zestawach wraz z oszkleniem, okuciami, uszczelkami, nawiewnikami, z zewnętrznym kołnierzem uszczelniającym oraz z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi montaż okna w konstrukcji dachu.

Okno dachowe składa się z dwóch podstawowych elementów – ościeżnicy i skrzydła, wykonanych z drewna zazwyczaj sosnowego klejonego warstwowo, zabezpieczonym środkiem impregnującym oraz bezbarwnym lakierem wodnym. W konstrukcji okien dachowych stosowane są także kształtowniki aluminiowe i stalowe, w tym z przekładką termiczną (tzw. ciepłe), oraz kształtowniki tworzywowe. Takie rozwiązania są zalecane do pomieszczeń o dużej wilgotności, jak łazienki i kuchnie.

Osłony elementów drewnianych oraz kołnierze uszczelniające są wykonywane z blachy aluminiowej, powlekanej od strony zewnętrznej przeważnie powłokami termoplastycznymi  (np. PVDF – polifluorek winylidenu), a od strony wewnętrznej powłokami organicznymi. Dodać należy, że osłony i kołnierze mogą być także wykonane z blachy miedzianej lub tytanowo-cynkowej.

Jako przeszklenie stosowane są co najmniej szyby zespolone jednokomorowe (4+16+4 mm), uszczelnione uszczelkami wykonanymi z kauczuku syntetycznego EPDM. Z kolei uszczelnienie styku przylgi skrzydła z ościeżnicą jest realizowane przy pomocy uszczelek wykonanych z elastomerów termoplastycznych TPE.

Prezentowane okna dachowe są wyposażone w okucia przechylno-cierne, usytuowane w środku rozpiętości skrzydła. Umożliwiają ruch obrotowy skrzydła wokół osi znajdującej się w połowie jego wysokości o kąt  od  0° do 180° oraz  jego  ustawienie i  zablokowanie w  dowolnej  pozycji  uchylania.

Otwieranie, zamykanie i wietrzenie może być wykonywane za pomocą klamki zainstalowanej w dolnej lub górnej części skrzydła  

Okno tego typu są zazwyczaj wyposażone w dwa sposoby wentylacji:

  • mikrowentylację, obsługiwaną za pomocą klamki,
  • ciągłą wentylację bez zanieczyszczeń przy zamkniętym oknie, realizowaną poprzez nawiewnik z wbudowanym filtrem.

Przykładowe jednoskrzydłowe dachowe okno przechylne z poziomą osią obrotu, z klamką zainstalowaną w dolnej części skrzydła, oferowane przez firmę Velux, przedstawiono na fot. 1.

 

MONTAŻ OKIEN DACHOWYCH

Montaż okien dachowych powinien być realizowany przez przeszkolonych w tym zakresie dekarzy. Do najistotniejszych problemów zaliczyć można właściwe wypoziomowanie okna, prawidłowe ułożenie materiału izolacyjnego wokół ościeżnicy, zamontowanie kołnierza paroprzepuszczalnego chroniącego przed wilgocią oraz kołnierza uszczelniającego, odprowadzającego wodę opadową. Poniżej przedstawiono podstawowe etapy montażu okien dachowych.

Mocowanie do konstrukcji dachu.

Okna dachowe są mocowane za pomocą kątowników montażowych, dostarczanych z zasady łącznie z zestawem okiennym. Przykręca się je wkrętami do łat montażowych lub krokwi, przy czym szerokość okna powinna być o 40 mm do 60 mm mniejsza niż odległość między łatami albo krokwiami.

Mocowanie do łat, które powinny mieć szerokość w granicach 40 mm – 60 mm, umożliwia przesuwanie okna w poziomie w czasie montażu. Pozwala to na lepsze dopasowanie miejsca zamontowania okna do profilu pokrycia dachowego. Przykładowy schemat montażu okna dachowego na łatach przedstawiono na rys. 1.

Mocowanie do krokwi jest zalecane szczególnie przy wymianie starych okien  na nowe w dachach już istniejących, a także przy dużych wymiarach gabarytowych. Również w nowych domach, w których przewidziano poddasze użytkowe, rozstaw krokwi najczęściej jest tak dobrany, aby bez problemów można było między nimi zamontować okno. Wstawia się je jednocześnie z układaniem pokrycia dachowego, przed wykończeniem poddasza od wewnątrz oraz ociepleniem. Przykładowy schemat montażu okna dachowego na krokwiach pokazuje rys. 2.

Spotykane są także przypadki, gdy szerokość okna dachowego jest większa od rozstawu między krokwiami. Stosuje się wtedy wymianę w konstrukcji dachu, co schematycznie obrazuje rys. 3. Wprowadzone poziome belki wymiany powinny być usytuowane w odległości od 300 mm do 500 mm w stosunku do dolnej i górnej krawędzi okna dachowego.

Łączenie okna z membraną dachową.

Przed rozpoczęciem montażu okna, dach powinien być już pokryty paroprzepuszczalną membraną dachową lub inną izolacją wstępnego krycia. Zazwyczaj jest już położona część końcowego pokrycia dachowego bez fragmentu wokół samego okna. W miejscu przewidywanego usytuowania okna nie przybija się łat pod pokrycie dachowe. Jeżeli jednak już zostały założone, to łaty te się wycina. Także wyciąć należy w tym miejscu membranę dachową, pozostawiając zapas umożliwiający wywinięcie jej na łaty. Optymalny montaż okna dachowego występuje w przypadku, gdy jego szerokość jest mniejsza o około 50 mm od rozstawu krokwi.

Poziomowanie okna.

W celu wyeliminowania możliwości nieprawidłowego działania okna, należy bardzo dokładnie wypoziomować na łatach jego ościeżnicę. Ułatwia to chwilowe zainstalowanie skrzydła w ościeżnicy i sprawdzenie równoległości szczelin pomiędzy tymi elementami okna. Ewentualne nierówności w zamocowaniu ościeżnicy niweluje się podkładkami pod kątowniki montażowe. Przestrzeń pomiędzy ramą ościeżnicy a łatami ociepla się zazwyczaj ramą izolacyjną wykonaną ze spienionego polietylenu, dopasowaną do rozmiaru okna. Następnie montuje się wokół okna folię przeciwwilgociową, w sposób szczelnie łączący z  membraną dachową.

Przykładowy montaż pokazano na fot. 2.

 

Instalowanie kołnierza uszczelniającego.

Ostatnim etapem montażu okien dachowych jest założenie kołnierza uszczelniającego, który powinien być dopasowany do rodzaju pokrycia dachowego i jego wysokości. Kołnierz na dachu pokrytym wysoką dachówką lub blachodachówką należy wyposażyć w specjalny fartuch, dokładnie dopasowujący jego kształt do odpowiednio przyciętych dachówek. Ponadto powinien mieć od góry listwę podpierającą wysokie elementy pokrycia oraz stosowne  rynienki odprowadzające wodę opadową.

Po zrealizowaniu czynności izolacyjnych na dachu, należy wykonać montaż elementów wewnętrznych. Zaliczamy do nich ułożenie foli paraizolacyjnej wokół okna, ocieplenie i ukształtowanie wnęki okiennej oraz jej wykończenie płytami gipsowo-kartonowymi.

 

CHARAKTERYSTYCZNE TYPY OKIEN DACHOWYCH

OKNO UCHYLNO-OBROTOWE

Do okien dachowych nowej generacji zalicza się okna uchylno-obrotowe. Takie rozwiązanie konstrukcyjne charakteryzuje się dwoma oddzielnymi sposobami otwierania skrzydła – uchylną oraz obrotową. Rozdzielenie funkcji otwierania zapewnia stabilność oraz zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Uchylanie skrzydła z zastosowaniem górnej osi obrotu, w zakresie od 0° do 35° umożliwia łatwe podejście do krawędzi otwartego okna. Zwiększa to przestrzeń użytkową pomieszczenia, zapewniając jednocześnie nieograniczony widok na zewnątrz. Z kolei funkcja obrotowa skrzydła do 180° stosowana jest do mycia zewnętrznej szyby oraz do zakładania markizy. Czynności te są możliwe dzięki zasuwce blokującej obrócone o 180° skrzydło.

Zainstalowane w oknie okucia pozwalają na realizację tylko jednego sposobu otwierania oraz pełną stabilność skrzydła, zarówno w funkcji uchylnej jak i obrotowej. Zmianę sposobu otwierania zapewnia  stosowny przełącznik zamontowany w połowie wysokości ościeżnicy i dostępny po otwarciu skrzydła. Sterowanie otwieraniem dokonywane jest przy pomocy klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła,  wyposażonej zazwyczaj także w dwustopniową funkcję mikrowentylacji.

Przykładowe okno dachowe prezentowanego typu firmy Fakro przedstawiono na fot. 3.

Okno wykonane jest z klejonego warstwowo i impregnowanego próżniowo drewna sosnowego. Standardowo jest dostępne z energooszczędnym pakietem szybowym U3, zapewniającym współczynnik przenikania ciepła Uw całego okna na poziomie  1,2 [W/(m²•K)]. Jest ponadto wyposażone w automatyczny nawiewnik typu V40P. Okna produkowane są w rozmiarach od 550 mm x 780 mm do 1340 mm x 980 mm, mające powierzchnię przeszklenia w granicach od 0,22 m² do 0,92 m². Przystosowane jest do montażu na dachach o pochyleniu od 15° do 55°.

 

OKNO BALKONOWE

Jednym z nowatorskich rozwiązań okien dachowych są okna, w których otwarte skrzydła tworzą balkon. Górne skrzydło otwierane jest płynnie w sposób uchylny do góry aż do kąta 45°, a dolne odchylane do przodu, co umożliwia swobodny dostęp do wnęki balkonu. Boczne barierki ochronne balkonu są zintegrowane z dolnym skrzydłem i wysuwają się podczas jego otwierania. Z kolei podczas  zamykania tego skrzydła, barierki chowają się w oknie i nie są widoczne ponad połacią dachu. Ukrycie barierek pod oblachowaniem okna zapobiega możliwości ich zabrudzeniu i wpływa na właściwą estetykę dachu.

Taki rodzaj okien dachowych oferuje m.in. firma Fakro, a przykładowy wyrób przedstawiono na fot. 4.

 

Balkonowe okna dachowe ww. producenta są wykonywane z identycznego drewna jak prezentowane powyżej okna uchylno-obrotowe. Wyposaża się je w innowacyjne mechanizmy wspomagające, podtrzymujące skrzydło przy obrocie od 0° do 45°, co pozwala na pozostawienie otwartego skrzydła w dowolnej pozycji w tym zakresie. Obrócone skrzydło blokowane jest przez zasuwkę przy kącie 180°, celem przeprowadzenia czyszczenia i mycia. Obsługa funkcji okna dokonuje się za pomocą klamki usytuowanej w dolnej części górnego skrzydła. Klamka wyposażona jest także w dwupunktowe ryglowanie.

Górne i dolne skrzydło okna szklone jest bezpiecznym pakietem szybowym P2, z zewnętrzną szybą hartowaną i wewnętrzną laminowaną. Pakiet ten gwarantuje współczynnik przenikania ciepła Uw całego okna na poziomie 1,5 [W/(m²•K). Dodać jeszcze można, iż producent oferuje okno balkonowe o wymiarach zewnętrznych ościeżnicy 940 mm x 2550 mm, które można instalować w dachach o pochyleniu od 35° do 55°.

 

OKNO KOLANKOWE

Występują rozwiązania okien dachowych, polegające na połączeniu górnego, zamontowanego w pochyłej połaci dachu okna z pionowo usytuowanym oknem dolnym, zwanym kolankowym. Połączenie takie, oprócz bardzo dobrego doświetlenia pomieszczenia poddasza, umożliwia pełen, niczym nie ograniczony widok od górnej krawędzi okna, nawet do samej podłogi. Okna kolankowe, tak jak poprzednio już przedstawione inne okna dachowe, są przeważnie wykonywane z klejonego warstwowo i impregnowanego drewna sosnowego.

Okna tego typu produkuje m.in. firma Velux, a przykładowe rozwiązanie pokazuje fot. 5. Górne okno stanowi z zasady typowe okno dachowe uchylno-obrotowe lub przechylne o poziomej osi obrotu.  Dolne okno może być uchylne, co pozwala na wentylację (maksymalny kąt uchylenia wynosi 18°, szerokość otwarcia do około 120 mm) oraz umożliwia  umycie szyby zewnętrznej od wnętrza pomieszczenia. Uchylanie jest realizowane za pomocą klamki zamocowanej w górnej części skrzydła okna. Innym rozwiązaniem są okna kolankowe ze skrzydłem nieotwieranym.

Prezentowane okno kolankowe standardowo wyposaża się w jednokomorowy pakiet z energooszczędną bezpieczną szybą laminowaną od wewnątrz, wypełnioną argonem, z powłoką niskoemisyjną i łatwo zmywalną od zewnątrz. Pozwala to na uzyskanie  współczynnika przenikania ciepła Uw dla całego okna w wysokości 1,4 [W/(m²•K)] oraz klasy odporności na włamanie P2A.

Dodać należy, że okna kolankowe stosować można do domów z dachami bez okapu.

 

OKNO DO PŁASKICH DACHÓW

Spotykane są sytuacje,  szczególnie w nowoczesnych rozwiązaniach architektonicznych obiektów z płaskimi dachami, w których występują trudności z zapewnieniem właściwej ilości światła. Problem ten można rozwiązać poprzez zastosowanie  okien dachowych – otwieranych i nieotwieranych.

Firma Okpol oferuje m.in.  okna dachowe nieotwierane, które w  maksymalny sposób doświetlają pomieszczenia z dachami o pochyleniu nie przekraczającym 15°. Są to wyroby otworowe wykonywane z wielokomorowych kształtowników tworzywowych PVC w kolorze białym, odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Okno jest oszklone pakietem dwuszybowym, z hartowaną szybą zewnętrzną oraz wewnętrzną laminowaną. Współczynnik przenikania ciepła Uw całego okna wynosi 1,7 [W/(m²•K)]. Producent posiada w swoim asortymencie okna o wymiarach zewnętrznych ościeżnicy od 622 mm x 622 mm do 1222 mm x 2222 mm.  Schematyczny przekrój nieotwieranego okna do płaskich dachów firmy Okpol pokazano na fot. 6.

 

OKNO PRZESUWNE Z NAPĘDEM

Oprócz przedstawionych już w niniejszej publikacji standardowych rozwiązań okien dachowych, stosowane są także mniej popularne okna przesuwne. Ramy ościeżnic i skrzydeł tych wyrobów wykonuje się zazwyczaj z aluminiowych kształtowników z przekładką termiczną. Okna mogą być jedno- lub dwuskrzydłowe, obsługiwane manualnie albo przy pomocy napędu mechanicznego, który może być także zdalnie sterowany. Dodać należy, że w mechaniczny napęd wraz z opcjonalnym zdalnym sterowaniem mogą być wyposażone również pozostałe, powyżej wymienione typy okien dachowych.

Przesuwne okna dachowe z napędem oferuje m.in. firma Baier, a przykładowe okno dwuskrzydłowe przedstawiono na fot. 7. Wyrób wykonany jest z termoizolacyjnych kształtowników aluminiowych w kolorach według palety barw RAL i oszklony zestawem szyb, gwarantujących współczynnik przenikania ciepła całego okna – Uw na poziomie 1,0 [W/(m²•K)]. Firma oferuje otwierane w lewo lub prawo:

 - okna jednoskrzydłowe o wymiarach maksymalnych: szerokość – 1605 mm i wysokość – 2560 mm,

 - okno dwuskrzydłowe o wymiarach maksymalnych: szerokość – 3060 mm i wysokość – 2560 mm.

Prezentowane okna standardowo doświetlają pomieszczenia poddasza oraz zapewniają możliwość ich przewietrzenia, a także wizualnie powiększają przestrzeń użytkową. Zastosowany napęd, po naciśnięciu przycisku, automatycznie przesuwa w lewo lub prawo skrzydło/skrzydła okna. Ponadto zainstalowany czujnik deszczu i wiatru, powoduje samoczynne zamknięcie okna po zaistnieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

 inż. Zbigniew Czajka

kwartalnik OKNO nr 3/2016

 

Literatura                                                                                                                       

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

Normy: PN-EN 14351-1:2006+A1:2010, PN-EN 13501-1+A1:2010

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3399/2002

Materiały informacyjne firm: Velux, Fakro, Okpol, Baier