Czy zrównoważonego rozwoju można się nauczyć?
Czy zrównoważonego rozwoju można się nauczyć?

W minioną sobotę, w dniu 70-tych urodzin Organizacji Narodów Zjednoczonych, w krakowskim gimnazjum jezuickim KOSTKA odbyła się inauguracja projektu  poświęconego tematyce zrównoważonego rozwoju społeczeństw „Edukacja Oknem na Świat”. Inicjatywa realizowana jest w ramach działań Fundacji The Bridge przy strategicznym partnerstwie Grupy OKNOPLAST. Ambasadorką Dobrej Woli projektu jest Małgorzata Kożuchowska.
 

Założenia 

„Edukacja Oknem na Świat” to międzynarodowy projekt edukacyjny, którego celem jest przybliżenie młodzieży tematyki globalnych zjawisk i wyzwań: środowiskowych, społecznych i kulturowych, z jednoczesnym zrozumieniem ich wpływu na polskie realia. Projekt integruje całą społeczność szkolną: uczniów, pedagogów oraz rodziców. Zajęcia prowadzone są w formule pozalekcyjnej w oparciu o trzy filary: projekcje filmów dokumentalnych, wystąpienia ekspertów oraz moduły praktyczne, rozwijające umiejętności krytycznego myślenia, planowania i podejmowania efektywnych decyzji. Metodyka ta pozwala na materializowanie potencjału młodzieży i kreowanie ich na ambasadorów zmiany, mogących reinwestować pozyskaną wiedzę w rozwój własny i otoczenia, w którym wzrastają.
 

Czym jest zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój doczekał się wielu definicji, pierwsza z nich została sformułowana w 1987 r. w raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju, potocznie zwanym też raportem Brundtland: "Zrównoważony rozwój jest to rozwój mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizacje tych samych dążeń następnym pokoleniom". – Ekonomia zrównoważonego rozwoju to nie opcja, to konieczność. Kapitał naturalny wciąż pozostaje jednym z aktywów, którego mechanizmy rynkowe nie są w stanie odpowiednio promować i chronić. Po to właśnie potrzebna jest edukacja oraz pogłębiona i angażująca dyskusja o regulacjach chroniących ekosystemy – źródła naszego prosperity. – wyjaśnia Adam Koniuszewski, ekspert ds. polityki energetycznej i finansów z Fundacji The Bridge.

Największą kulturową przemianą XXI wieku jest rosnąca – dzięki mediom i nowoczesnym technologiom świadomość tematów społecznych i środowiskowych. Transformacja gospodarki z wysoko-emisyjnej na nisko-emisyjną poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, redukcje emisji CO2, recycling prowadzi do wzrostu opłacalności funkcjonowania biznesów. Jak przekonuje prezes Grupy OKNOPLAST, Mikołaj Placek: Budynki zużywają 40% zapotrzebowania na energię. Zastosowanie właściwych technologii budowlanych – w tym okien – zwiększa efektywność energetyczną i jest kluczem do poprawy bezpieczeństwa energetycznego w Europie. 

Potencjał w zakresie renowacji budynków, zarówno w Polsce jak i na świecie jest bardzo duży, bowiem 80% budynków, które będą istniały w 2050 r. istnieje już dzisiaj. W ramach partnerstwa strategicznego Grupa OKNOPLAST udziela m.in. merytorycznego wsparcia w zakresie najnowszych technologii stosowanych w energooszczędnych oknach i drzwiach z PVC. Jako trendsetter w branży, OKNOPLAST opracował ponad 30 innowacyjnych rozwiązań, w tym w 2003 r. jako pierwszy zaprezentował okno termoizolacyjne, które gwarantuje niskie straty energii cieplnej, a tym samym niższe koszty ogrzewania budynku.

Przytłaczająca większość z pokolenia 30+ do 70+ ze szczególnym uwzględnieniem klasy politycznej i liderów biznesowych to generacje, które w podręcznikach szkolnych nie znalazły tematów poświęconych ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi, nie przewidywała tego podstawa programowa. Jest kwestią ostatnich lat, iż liczące się szkoły biznesowe: Stanford, Harvard, Yale włączyły się w tę debatę, uwzględniając tematykę w programach dla studentów MBA. Projekt „Edukacja Oknem na Świat” obrazuje, jak w programach edukacyjnych przedstawiać ekonomiczno-społeczne wyzwania naszych czasów z obszarów energia, zmiany klimatyczne, emisje, zanieczyszczenie wód i gleby, którym w pojedynkę nie sprosta żaden kraj, a jedyną drogą do sukcesu jest strategia połączenia sil. – dodaje Margo Koniuszewski, prezes Fundacji The Bridge

W gronie partnerów projektu są liczące się na scenie międzynarodowej firmy i instytucje. Partnerem Naukowym jest Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dynamicznie prosperująca uczelnia realizująca międzynarodowe projekty o dużej wszechstronności. Partnerem technologicznym zaś Concept Music Art, firma specjalizująca się w obsłudze wydarzeń konferencyjno-medialnych w Polsce i w Europie.

 

źródło: OKNOPLAST