OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Maszyna do obróbki profili aluminiowych i PCW ELUMATEC ABS 664
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Maszyna do obróbki profili aluminiowych i PCW ELUMATEC ABS 664

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-01-2015r. o godz. 12:00 w lokalu:
Szalejów Górny 146, 57-314 Szalejów Górny
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Maszyna do obróbki profili aluminiowych i PCW ELUMATEC ABS 664

1 [szt.]

568 500,00 **)

426 375,00

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. 

Konto komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie
77 102022412004000020083214
UW AGA
Operat szacunkowy zostanie przesłany po wcześniejszym kontakcie z kancelarią i podaniu adresu mail.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

 

 

Asesor Komorniczy

Małgorzata Krzos

Komornik Sądowy

Łukasz Sójka