Rola jakości cieplnej okien w aspekcie użytkowym -powierzchniowa kondensacja pary wodnej
Rola jakości cieplnej okien w aspekcie użytkowym -powierzchniowa kondensacja pary wodnej

Wprowadzenie

W zagadnieniach związanych z jakością cieplną przegród budynku zwykle rozpatruje ich rolę w zapewnieniu wymaganych cieplnych i wilgotnościowych warunków użytkowania pomieszczeń lub ich stan wynikający z zachodzących w przegrodzie i na jej powierzchniach złożonych zjawisk związanych z przenikaniem ciepła, wilgoci oraz powietrza.

Niedostateczna jakość cieplna przegród budowlanych z oszkleniami (okien, drzwi, lekkich konstrukcji osłonowych) oraz ich połączeń z innymi przegrodami, może przyczyniać się do występowania niekorzystnych zjawisk takich jak:

 • nadmierne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń,
 • niedogrzewanie lub przegrzewanie pomieszczeń i w konsekwencji odczuwanie dyskomfortu cieplnego przez użytkowników,
 • powierzchniowa kondensacja pary wodnej na oknach i ich połączeniach z obudową.

W celu scharakteryzowania właściwości cieplnych okien podaje się wartości:

 • współczynnika przenikania ciepła, w W/m 2•K (okna Uw, drzwi Ud), który zależy od jakości cieplnej ramy, oszklenia, ramki międzyszybowej i sposobu osadzenia oszklenia w ramie, wykonania rozszczelnienia wyrobu, temperaturowych warunków pracy w obudowie.
 • współczynnika przepuszczalności całkowitego promieniowania słonecznego g (bezwymiarowego lub wyrażonego w procentach), przeważnie podawanego w odniesieniu do oszklenia wraz z jego współczynnikiem przenikania ciepła w odniesieniu do środkowej części Ug i jego charakterystykami optycznymi.

Jakość cieplną połączenia z obudową charakteryzuje liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ połączeń okna z obudową, np. z ścianą w nadprożu lub z podokiennikiem, w W/m•K oraz rozkład i minimalna wartość temperatury wewnętrznej powierzchni przegród.

Na izolacyjność cieplną okna i połączenia z obudową ma wpływ szczelność na przenikanie powietrza. W połączeniach i oknach nierozszczelnionych, w celu zminimalizowania niepożądanej infiltracji, powinna być ona jak największa. Powietrze do wentylacji pomieszczeń może być dostarczane przez okna:

 • rozszczelnione, o współczynniku infiltracji zawierającym się w granicach określonych w warunkach technicznych,
 • z nawiewnikami o odpowiedniej charakterystyce przepływowej.

Od izolacyjności cieplnej obudowy zależy ryzyko występowania powierzchniowej kondensacji pary wodnej. W przypadku okien (drzwi) ocena podatności na kondensację dotyczy:

 • oszklenia poza zasięgiem mostka cieplnego w połączeniu z ramą,
 • styku oszklenia z ramą,
 • ramy.
 • połączenia ramy z obudową,
 • nawiewnika w oknie.

W przypadku zastosowania nawiewnika wymaga się, aby jego jakość cieplna z uwagi na podatność na powierzchniową kondensację pary wodnej nie obniżała jakości cieplnej okna.

Do oceny podatności konieczne jest określenie temperatury wewnętrznej powierzchni Θ si, w °C, przy określonych wartościach temperatury środowiska zewnętrznego i wewnętrz­nego lub niezależnie od tych wartości, przy użyciu bezwymiarowej temperatury f Rsi (określanej w normach PN-EN czynnikiem lub współczynnikiem temperaturowym).

Wg normy NFRC 500-2004 podatność na kondensację okna jest oceniana w skali od 0 do 100, w zależności od udziału powierzchni występowania kondensacji i różnicy między temperaturą powierzchni oszklenia i ramy, a punktem rosy powietrza o parametrach równych: 21 °C i 30 %, 50 %, 70 % wilgotności względnej.

Rys. 0. Przykładowa etykieta wg NFRC z oceną podatności na kondensację pary wodnej.

Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane sformułowano biorąc pod uwagę fakt, że typowe okna charakteryzują się gorszą jakością cieplną w porównaniu do nieprzezroczystych przegród budynku i w związku z tym są łagodniej traktowane w warunkach technicznych:

 • mogą mieć kilkakrotnie gorszy współczynnik przenikania ciepła niż ściany, przy czym w bilansie cieplnym pomieszczenia ich słabsza izolacyjność cieplna jest częściowo rekompensowana tym, że przez oszklenie może docierać do pomieszczenia energia promieniowania słonecznego,
 • w nieklimatyzowanych pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w tzw. warunkach obliczeniowych dopuszcza się możliwość występowania kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegród przezroczystych (na powierzchni przegród nieprzezroczystych występowanie tego zjawiska jest niedopuszczalne).

Podsumowując w tablicy podano przykładowy formularz z zestawieniem cech wyrobu.

Opis wyrobu:

Zakres stosowania:

Cechy

Wartości

Uwagi np. wartość

wymagana, wynikająca z

zakresu stosowania

Współczynnik przenikania ciepła, W/m 2 K

U w =

w tym:

- ramy, W/m 2K

- oszklenia, W/m 2K

- liniowy, połączenia ramy i oszklenia, W/m K

u f =

U g =

r g =

Współczynnik przepuszczalności całkowitego promieniowania słonecznego oszklenia

9 =

Współczynnik przepuszczalności światła widzialnego oszklenia

T-

Przepuszczalność powietrza, m 3/h(m lub m 2)

Q =

Współczynnik infiltracji powietrza, m 3/m-h-daPa 23

a =

Przepływ powietrza (nawiewnik)

k(Ap) n

Współczynnik temperaturowy do oceny podatności na powierzchniową kondensację pary wodnej okna, nawiewnika

IRsi,min "~

Kryterium powierzchniowej kondensacji pary wodnej na oknach wg PN-EN ISO 13788:2003

Okna podobnie jak drzwi, czy lekkie ściany osłonowe, charakteryzują się małą bezwładnością cieplną i relatywnie szybko reagują na zmiany temperatury środowiska. Ich powierzchnie są zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej jeżeli ich temperatura jest wyższa od punktu rosy powietrza (wartości temperatury, w której powietrze zawierające określoną ilość pary wodnej osiąga stan nasycenia φ - 1,0 (100%)). W odniesieniu do materiałów o budowie kapilarno-porowatej, pochłaniających wilgoć z powietrza, np. ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonów komórkowych, gipsów i zapraw, ze względu na zjawisko tzw. kondensacji kapilarnej, stawia się wymaganie, aby temperatura powierzchni była wyższa niż wartość, w której wilgotne powietrze osiąga stan φ = 0,8 (80%)).

Zawartość pary wodnej w powietrzu określa się podając:

 • ciśnienie cząstkowe pary wodnej p , w Pa, lub
 • wilgotność względną φ, czyli stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej w powietrzu o temperaturze Θ do ciśnienia cząstkowego pary wodnej w stanie nasycenia p satw tej samej temperaturze

Wartość ciśnienia cząstkowego pary wodnej w stanie nasycenia może być, zgodnie z ww. normą obliczona wg wzorów:

Rys. 1 Zależność punktu rosy od wilgotności względnej powietrza o temperaturze 20°C

W ww. normie temperatura wewnętrznej powierzchni Θ si, określana jest bezwymiarowo, przez podanie wartości f Rsi, która jest równa różnicy temperatury powierzchni 6 S, i temperatury środowiska zewnętrznego Θ e, podzielona przez różnicę temperatury środowiska wewnętrznego Θ ii zewnętrznego Θ e.

Wartość fii Si charakteryzuje jakość cieplną z uwagi na temperaturę powierzchni okna w sposób niezależny od wartości temperatury środowisk. W odniesieniu do dowolnego zestawu wartości 6, i 0 e, wartość temperatury powierzchni, w warunkach ustalonych, może być obliczona wg poniższego wzoru (przykłady podano na rys. 2):

Rys. 2 Kryterium z uwagi na ochronę przed powierzchniową kondensacją pary wodnej jest podane w następującej postaci:

Rozkład wartości f Rsi, przy określonej wartości oporu R, hzależy od jakości cieplnej:

 • oszklenia,
 • ramki międzyszybowej,
 • ramy okna.
 • połączenia ramy okna z obudową.
 • nawiewnika.

Do ww. kryterium konieczne jest określenie minimalnej wartości f Rsiw odniesieniu do wewnętrznej powierzchni okna.

Wartość dopuszczalną JRsi.dop określa się z uwzględnieniem intensywności wentylacji i emisji wilgoci w pomieszczeniu. W odniesieniu do zewnętrznych przegród budowlanych i typowych warunków wymiany ciepła w użytkowanym pomieszczeniu mieszkalnym, przyjmuje się w różnych krajach europejskich wartości ./Rsi.dop od 0,65 do 0,75.

2.1. Określanie minimalnej wartości

W ościeżach, w ramie okna i oszkleniu przy styku z ramą pole temperatury ma charakter wielowymiarowy. Rozkład temperatury na wewnętrznej powierzchni w takim przypadku można wyznaczyć na podstawie wyników symulacji komputerowej, wg PN-EN ISO 10211-1. Na rys. 3 pokazano przykład obliczonego rozkładu izoterm w przekroju poziomym przez połączenie okna ze ścianą.

Można przyjąć, że w centralnej części szyby zespolonej pole temperatury ma charakter jednowymiarowy. W odniesieniu do tego miejsca wartość /«,, może być obliczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła oszklenia U gwg wzoru:

R,

J lisi

U..

Normowa wartość oporu przejmowania ciepła R,,jest równa 0,13 nr-K/W.

2.2. Określanie parametrów powietrza do wyznaczenia wartości f rsi.dop

Warunki eksploatacji mogą być scharakteryzowane przez podanie wartości następujących parametrów powietrza wewnętrznego:

 • temperatury #,,
 • wilgotności względnej cp,.

Zgodnie z normą wartości tych parametrów określane są w następujący sposób:

 • temperaturę powietrza wewnętrznego &„ zależnie od przeznaczenia budynku, przyjmuje się wg przepisów krajowych;
 • wilgotność względną ę, przyjmuje się:

- jako wartość stałą, jeżeli jej niezmienny poziom jest zapewniony dzięki działaniu
klimatyzacji,

- lub oblicza się wg wzoru:

Pi

<Pi =

Pi.sat^i,

w którym /?,; s,/6y oblicza się wg wzorów (2) i (3).

Wartość ciśnienia cząstkowego pary wodnej w powietrzu wewnętrznym p, oblicza się wg wzoru:

Pi =p e+Ap (9)

w którym:

p e - ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu zewnętrznym, w Pa,

Ap - nadwyżka ciśnienia cząstkowego pary wodnej w pomieszczeniu, w Pa.

Wilgotność powietrza wewnętrznego można również określić posługując się, wyrażoną w kg/m 3, wilgotnością powietrza wewnętrznego na jednostkę objętości v i5 określoną wg wzoru:

v 7-=v e+Av (10)

w którym:

v e - wilgotność powietrza zewnętrznego na jednostkę objętości, Av - nadwyżka wilgotności na jednostkę objętości.

Wartości nadwyżek Ap lub Av uzależnione są od emisji wilgoci w pomieszczeniu i intensywności jego wentylacji. Są one określane w następujący sposób:

- na podstawie danych normowych w odniesieniu do założonej klasy wilgotności pomieszczenia, rys. 4.

Rys. 4. Nadwyżka ciśnienia cząstkowego, wg normy, w odniesieniu do następujących klas wilgotności pomieszczeń, w budynkach w krajach Europy Zachodniej, następującego przeznaczenia:

 • - magazyny,
 • - biura i sklepy,
 • - mieszkania z małą liczbą lokatorów,
 • - mieszkania z dużą liczbą lokatorów,
 • - specjalne np. pralnia, browar, basen.

na podstawie obliczeń, wg wzoru:

Av =

w którym:

G - strumień emisji wilgoci w pomieszczeniu, kg/h,

n - krotność wymiany powietrza, h" 1, V- objętość pomieszczenia, m 3.

Dobowy strumień zysków wilgoci w modelowym mieszkaniu w budynku wielorodzinnym, zamieszkałym przez rodzinę 4-osobową, zawierającym kuchnię gazową, łazienkę oraz oddzielne WC (wg oszacowań COBR TI „Instal"), przedstawia się następująco:

 • zyski wilgoci od ludzi 3600 g/d,
 • zyski wilgoci od gotowania i zmywania 2800 g/d,
 • zyski wilgoci od kąpieli i pryszniców 2500 g/d,
 • zyski wilgoci od prania i suszenia bielizny 1150 g/d,
 • zyski wilgoci od roślin doniczkowych 1950 g/d,
 • inne ____________________________________________ 200 g/d _____________________

łącznie 12170 g/d.

Z badań i ekspertyz dotyczących wentylacji w mieszkaniach wynika, że decydujący wpływ na jej intensywność (krotność wymiany powietrza) mają lokatorzy. Mogą oni ograniczać wentylację np.:

- unikając regularnego, okresowego „przewietrzania" pomieszczeń i używania tzw.
mikrouchyłu skrzydeł okiennych,

 • zabudowując meblami lub celowo zasłaniając tzw. kratki wentylacyjne,
 • całkowicie zamykając nawiewniki powietrza, jeśli takie zostały zastosowane.

W czasie bardzo silnych mrozów ograniczanie wymiany powietrza wentylacyjnego jest reakcją na fakt, że napływ do pomieszczenia powietrza zewnętrznego staje się dla lokatorów nieprzyjemnie odczuwalny.

Często stwierdza się przypadki złej wentylacji w mieszkaniach, w których stosuje się opłatę za ciepło do ogrzewania ustalaną na podstawie odczytów z podzielników.

Orientacyjnie można przyjąć, że krotność wymiany powietrza we współczesnych mieszkaniach, w najzimniejszym okresie sezonu grzewczego, nie jest większa niż 1 h" 1 , a przy znacznym ograniczeniu intensywności wentylacji przez lokatorów spada poniżej 0,5 h" !.

Przykładowo obliczono wg wzoru (11) i przedstawiono na rys. 5 wartości Av w zależności od krotności wymiany powietrza w mieszkaniu o kubaturze 210 m 3 i o wyżej opisanej emisji. Uzyskane wartości Av odpowiadają wszystkim ww. normowym klasom wilgotności.

0.2 0.4 0.6 O.i

n, rrr'

Rys. 5

Na rys. 6 przedstawiono wyniki przykładowych obliczeń wartości fRsi.dop, przy przyjęciu następujących założeń:

 • w obliczeniach dotyczących ochrony przed kondensacją na wewnętrznej powierzchni okien należy wg normy przyjmować średnią roczną minimalnej dziennej temperatury zewnętrznej (do obliczeń przyjęto 0 e = -20 °C , równą obliczeniowej temperaturze zewnętrznej w odniesieniu do III strefy klimatycznej w Polsce i dodatkowo wyższe wartości);
 • wilgotność względna zewnętrznego powietrza <p e = 95 %, wg normy;
 • ciśnienie cząstkowe pary wodnej p ew powietrzu zewnętrznym obliczono ze wzoru (3), przy przyjęciu ww. wartości parametrów powietrza;
 • ciśnienie cząstkowe pary wodnej p, w powietrzu wewnętrznym obliczono ze wzoru (9)

3. Rzeczywiste cieplne i wilgotnościowe warunki w pomieszczeniach mieszkalnych

Jak wcześniej wspomniano rzeczywiste cieplne i wilgotnościowe warunki w pomieszczeniach mieszkalnych kształtowane są w istotny sposób przez lokatorów, którzy mają decydujący wpływ na emisję wilgoci i dostosowanie do niej intensywności wentylacji.

Na podstawie wyników badań autora i danych Zakładu Fizyki Cieplnej ITB zestawiono (rys. 7) wyniki pomiarów wilgotności powietrza wewnętrznego w czterech mieszkaniach, w budynkach wzniesionych po 2000 r. Podano wartości średnie i maksymalne zarejestrowane w okresach kilkunastodniowych, charakteryzujących się podobnymi warunkami zewnętrznymi (średnia wartość temperatury powietrza zewnętrznego około 3°C ) i przy zbliżonej temperaturze powietrza wewnętrznego (średnia wartość około 21°C ). Warunki panujące w mieszkaniach można ocenić w następujący sposób:

 • na podstawie wartości średniej kilkudniowej nadwyżki Ap mogą być zaklasyfikowane do, zdefiniowanych na rys. 4, normowych klas wilgotności od 1 do 4,
 • chwilowe wartości nadwyżki Ap mogą osiągać poziom o klasę wyższy.

4. Wartości /L na powierzchni okien

■ Oszklenie (centralna część)

Obliczone wg wzoru (7) wartości f Rs, w odniesieniu do centralnej części oszklenia o danych wartościach współczynnika U gprzedstawiono na rys. 8. W przypadku oszkleń o niskim U H, (mniejszym niż 1,2 W/(m 2-K)), uzyskanym dzięki zastosowaniu szyby pokrytej powłoką niskoemisyjną i dodatkowo wypełnieniu przestrzeni międzyszybowej gazem szlachetnym, uzyskuje się wartości f Rsinie przekraczające wartości dopuszczalnych, podanych na rys. 6. Istotnie większe ryzyko występowania powierzchniowej kondensacji pary wodnej w centralnej części oszklenia istnieje natomiast w przypadku zastosowania oszkleń wykonanych ze zwykłych szyb, które charakteryzują się współczynnikiem U gwiększym niż 2,7 W/(m 2-K).

■ Oszklenie przy styku z ramą okna

Jest to miejsce zwiększonego ryzyka wystąpienia kondensacji pary wodnej. Elementem pogarszającym jakość cieplną tej części okna jest ramka międzyszybowa. Najbardziej podatny na kondensację jest dolny styk oszklenia z ramą okna, ponieważ:

 • jest to strefa napływu na wewnętrzną szybę ochłodzonego na szybie zewnętrznej gazu wypełniającego przestrzeń międzyszybowa,
 • parapet ogranicza napływ ciepłego powietrza z umieszczonego przeważnie pod oknem grzejnika.

Mniej podatne na powierzchniową kondensację pary wodnej są oszklenia z tzw. ..ciepłymi" ramkami, w których ogranicza się lub eliminuje zastosowanie dobrze przewodzących ciepło metali. Pozwalają one uzyskać w obszarze styku oszklenia z ramą wartości /«„.„„„ zbliżone do dopuszczalnych z uwagi na ochronę przed kondensacją pary wodnej. Zestawienie wartości orientacyjnych, określonych na podstawie wyników symulacji komputerowej przepływu ciepła zamieszczono w tablicy 1. Na rys. 9 przedstawiono przykładowy rozkład izoterm w poziomym przekroju przez ramę okna drewnianego, z szybą zespoloną, o U g= 1,1 W/(m 2-K), z ramką aluminiową.

Zwykle nie ma znaczącego ryzyka wystąpienia kondensacji pary wodnej w centralnej części ram drewnianych i z kształtowników PVC, które zazwyczaj charakteryzują się wartościami współczynnika przenikania ciepła od około 1,2 W/(m 2-K) do 1,6 W/(m 2-K), a w odniesieniu do najsłabszych rozwiązań nie więcej niż 2,0 W/(m 2-K).

Niższe wartości f Ksiuzyskuje się na powierzchni ram z kształtowników aluminiowych z przekładką cieplną. Współczynnik przenikania ciepła ram zawiera się, w odniesieniu do typowych rozwiązań, od około 2,0 W/(m 2-K) do 3,2 W/(m 2-K). Na rys. 10 pokazano rozkład izoterm w poziomym przekroju przez aluminiową ramę drzwi, z szybą zespoloną o U g = 1,1 W/(m 2-K), z ramką aluminiową. Podatność na powierzchniową kondensację pary wodnej wewnętrznej powierzchni ramy jest w pokazanym przypadku zbliżona do podatności powierzchni oszklenia przy styku z ramą okna.

Rys. 10

■ Połączenie ramy okna z obudową

Przy poprawnym wykonaniuzizolacji cieplnej między ramą okna i obudową oraz zapewnieniu szczelności na przenikanie powietrza uzyskuje się w styku ramy z obudową dopuszczalne wartości /«„. Przykładowe wyniki symulacji komputerowej w przekroju przez podokiennik i próg okna drewnianego zamieszczono na rys. 11. Po lewej pokazano rozwiązanie, w którym przestrzeń pod parapetem wypełniono izolacją cieplną. Po prawej przestrzeń pod parapetem pozostaje niewypełniona i możliwe jest jej intensywne wentylowanie powietrzem zewnętrznym. Przy poprawnym rozwiązaniu z izolacją cieplną w połączeniu okna z podokiennikiem uzyskuje się wysoką wartość fu,,,,,,,,,. Na rysunku po lewej, podatność na powierzchniową kondensację pary wodnej wewnętrznej powierzchni w narożu przy krawędzi progu i parapetu jest zbliżona do podatności powierzchni oszklenia przy styku z skrzydłem okna.

wartość /„,„„„, w styku ramy i obudowy wartość f Rsi,„„„ w styku ramy i obudowy
równa jest około 0,8 równa jest około 0,5

Rys. 11

■ Nawiewnik w oknie

Nawiewniki w oknie są montowane w jego górnej części:

 • między oszkleniem a ramą, rys. 12, po prawej (rozkład izoterm przy całkowicie zamkniętym nawiewniku), lub
 • w ramie okna, rys. 12, po lewej (rozkład izoterm przy ustalonym minimalnym przepływie powietrza przez nawiewnik).

Bardziej podatne na powierzchniową kondensację pary wodnej są nawiewniki nadszybowe, wykonane z kształtowników aluminiowych z przekładką cieplną, która w typowych rozwiązaniach daje nieduży, kilkumilimetrowy odstęp między zewnętrznym i wewnętrznym kształtownikiem aluminiowym nawiewnika. W pomieszczeniach, w których zastosowano okna z takimi nawiewnikami, w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni nawiewników, należy zachowywać niską wilgotność względną powietrza.

Rys. 12

5. Podsumowanie

■ Współczesne typowe rozwiązania techniczne okien umożliwiają utrzymanie w tzw.
warunkach obliczeniowych wymaganej temperatury z uwagi na zabezpieczenie przed
powierzchniową kondensacją pary wodnej w: centralnej części oszklenia i ramy oraz w
połączeniach z obudową.

 • Na oszkleniu przy ramie, zwłaszcza w dolnej części okna, w największym stopniu przy zastosowaniu szyby zespolonej z ramką aluminiową, istnieje duże ryzyko okresowego pojawiania się kondensacji pary wodnej.
 • W warunkach eksploatacyjnych, występowanie powierzchniowej kondensacji pary wodnej ha oknach jest zwykle uzależnione w decydujący sposób od użytkowników pomieszczeń. Z powodu różnych indywidualnych nawyków eksploatacji mieszkań obserwuje się w nich występowanie warunków cieplno-wilgotnościowych odpowiadających wszystkim normowym klasom wilgotności. Jeżeli chwilowe wartości ciśnienia cząstkowego pary wodnej osiągają poziom odpowiadający piątej klasie wilgotności, wówczas możliwa jest kondensacja pary wodnej na większej niż wyżej podano części powierzchni okna, np. na całej powierzchni oszklenia.