Szukaj w serwisie:

KOMPLEX DOM producent drewnianych okien i drzwi przeciwpożarowych ze znakiem CE

W Polsce najważniejszym aktem prawnym regulującym sprawy projektowania , budowy , utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych jest Ustawa z 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami i  dostosowaniami  po wejściu Polski  do UE . W art.5 tej Ustawy jest mowa  o spełnianiu podstawowych wymogów jakie muszą spełniać  obiekty budowlane ,a tym samym  wszystkie budynki dotyczących m. in.  bezpieczeństwa pożarowego .  Natomiast art.10 wymaga , aby stosować  w obiektach budowlanych - budynkach wyłącznie wyroby jeżeli zostały one wprowadzone do obrotu  lub udostępniane na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z zamierzonym zastosowaniem .

Przytoczona wyżej Ustawa nakłada obowiązek na projektantów, inwestorów i wykonawców na wykonywanie  swoich zadań zgodnie z jej wymogami . W myśl powiedzenia „nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem” wszyscy wymienieni  uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni zwracać szczególną uwagę na łamanie prawa  poprzez wprowadzanie do obrotu wyrobów nie posiadających wymaganych certyfikatów  przez  nieuczciwych producentów .

Takie postępowanie  stwarza warunki mogące  zagrażać  życiu i mieniu użytkowników budynków ,a  w konsekwencji prowadzi do odpowiedzialności karnej inwestorów i innych osób.

  Firma KOMPLEX DOM jest wiodącym  w Polsce i na rynkach europejskich producentem drewnianych otwieranych okien i drzwi  przeciwpożarowych . Na wykonywane okna i drzwi posiada certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 2310-CPR-W973 wydany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 r .

Rozporządzenie to , krótko zwane CPR nakłada na producentów wprowadzających w oparciu o zharmonizowane normy  swoje wyroby do obrotu  obowiązek wystawiania deklaracji właściwości użytkowych (DWU) oraz znakowania wyrobu znakiem CE .

Jako że okna i drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe (z określonymi właściwościami w zakresie odporności ogniowej i/lub dymoszczelności ) objęte są zharmonizowanymi normami wyrobu PN-EN 14351-1:2006 +A2 :2016  i  PN-EN 16034:2014- 11 istnieje obowiązek znakowania tych wyrobów znakiem CE. 

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dla poszczególnych wyrobów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17.11.2017 r. nakłada na producenta prowadzenie  Zakładowej Kontroli Produkcji oraz wykonywanie niezbędnych czynności kontrolnych przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą . W konsekwencji tych działań jednostka certyfikująca wydaje producentowi stosowny dokument - certyfikat .

Uzyskanie certyfikatu jest procesem długotrwałym i kosztownym . Wiele firm idzie jednak „na skróty” i omija procedurę certyfikacji , aby obniżyć cenę wyrobu  .

Należy podkreślić ,że KOMPLEX DOM wykonuje drewnianą stolarkę ppoż. na indywidualne zamówienia ,o nietypowych gabarytach , a nawet kształtach  dedykowaną szczególnie obiektom zabytkowym.

W związku z powyższym firma przeprowadzając proces certyfikacji uzyskała  klasyfikacje w zakresie odporności ogniowej dla szerokiego asortymentu swoich wyrobów :

 • drewniane rozwierane drzwi dwuskrzydłowe i otwieralne  okna EI 30,
 • drewniane rozwierane drzwi dwuskrzydłowe i otwieralne  okna EI 60,
 • drewniane rozwierane drzwi dwuskrzydłowe i otwieralne okna EI 60 (bezprzylgowe),
 • drewniane drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem górnym i bocznym EI 60( w ścianie ), rys.1,
 • drewniane okna dwuskrzydłowe w kształcie łuku otwierane EI 60 ,
 • drewniane okna stałe w kształcie łuku EI 120 ,

Wszystkie drzwi i okna wykonywane są z drewna dębowego  o wysokiej gęstości . 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w kraju i poza granicami firma KOMPLEX DOM  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko - Pomorskiego prowadzi badania w  zakresie innowacyjnych rozwiązań nowych produktów.

W związku z powyższym firma pomyślnie zakończyła procesy badawcze dla:

 - drewnianego okna oddymiającego w ścianie pionowej z  zastosowaniem siłowników typu K600

   firmy GEZE umożliwiających otwarcie skrzydła na ok.90°.

  - drewnianego dwuskrzydłowego okna /drzwi z łukiem o odporności ogniowej EI 90 o wymiarach

   1800 x 2350 mm ,

KOMPLEX DOM producent drewnianych okien i drzwi przeciwpożarowych ze znakiem CE

  - drewnianych drzwi dwuskrzydłowych o odporności ogniowej  EI 90, o wymiarach 2100 x 3000

    mm, 

KOMPLEX DOM producent drewnianych okien i drzwi przeciwpożarowych ze znakiem CE

  - drewnianego okna/drzwi o odporności EI 90 w celu określenia  izolacyjności akustycznej  , gdzie

    uzyskano wynik Rw 45(-1; -1) dB,

Aktualnie trwają przygotowywania   do przeprowadzenia badania w zakresie odporności ogniowej drewnianej ściany z drzwiami i otwieranymi oknami o odporności ogniowej EI 90, rys. 2  o wymiarach  4600 x4300 mm .

 

KOMPLEX DOM producent drewnianych okien i drzwi przeciwpożarowych ze znakiem CEKOMPLEX DOM producent drewnianych okien i drzwi przeciwpożarowych ze znakiem CE

     

Rys.1                                                                    Rys. 2

Gabaryty ściany (wysokość) pozwolą na wykorzystanie konstrukcji m. in.  jako wiatrołapu w obiektach sakralnych np. klasztory, kościoły.

Wyroby firmy KOMPLEX-DOM wykonywane w szczególności dla obiektów zabytkowych odznaczają się wysoką jakością oraz dbałością o zachowanie najdrobniejszych detali ,które pozwalają odtworzyć klimat epoki. Drewniane okna i drzwi przeciwpożarowe systemu Komplex Dom znajdują również zastosowanie w nowoczesnym budownictwie o wysokim standardzie .

Powyższe prace  badawcze przeprowadzane są w celu rozszerzenia listy  certyfikowanych wyrobów, a tym samym zmierzają do wyeliminowania nieuczciwej konkurencji na rynku.

Mając na uwadze powyższe chcemy uzmysłowić Państwu jak ważnym problemem jest  bezpieczeństwo pożarowe nowo budowanych lub modernizowanych budynków .

Mamy świadomość ,że produkty firmy KOMPLEX DOM nie są tanie ,ale życie i zdrowie ludzi jest jednak najważniejsze i nie można na nim oszczędzać .

Oto niektóre realizacje :

Hotel Europejski

KOMPLEX DOM producent drewnianych okien i drzwi przeciwpożarowych ze znakiem CE

 

 

Uniwersytet Jagielloński Collegium Kołłątaja w Krakowie

KOMPLEX DOM producent drewnianych okien i drzwi przeciwpożarowych ze znakiem CE

Muzeum Fryderyka Chopina

KOMPLEX DOM producent drewnianych okien i drzwi przeciwpożarowych ze znakiem CE

 

Obiekt w Londynie

KOMPLEX DOM producent drewnianych okien i drzwi przeciwpożarowych ze znakiem CE

Obiekt w Norwegii

KOMPLEX DOM producent drewnianych okien i drzwi przeciwpożarowych ze znakiem CE

 

Literatura :

 

1.  Ustawa z dnia   07 lipca  1994 r. Prawo budowlane ,

2.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

     ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i

     uchylające dyrektywę  Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011 str. 5 z późn . zm .) ,

3.  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr  568/2014 z dnia 18.02.2014 r. zmieniające

     załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący

     oceny i weryfikacji stałości właściwości wyrobów budowlanych ,

4.   Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr  574/2014 z dnia 21.02.2014 r. zmieniające

     załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w

     odniesieniu do wzoru ,który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości

     użytkowych wyrobów budowlanych ,

5.  Ustawa z dnia 16 kwietnia  2004 r. o wyrobach budowlanych , z późniejszymi zmianami ,

6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia  17 listopada 2016 r. w sprawie

     sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

     znakowania ich znakiem budowlanym ,

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków , jakim

    powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dział VI Bezpieczeństwo   pożarowe ,

8. Zharmonizowana norma wyrobu PN-EN 14351-1:2006 +A2 :2016 Okna i drzwi - Norma

    wyrobu ,właściwości eksploatacyjne - Część 1 : Okna i drzwi  zewnętrzne  bez właściwości

    dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności ,

9Zharmonizowana norma wyrobu PN-EN 16034:2014- 11 -wersja angielska : Drzwi ,bramy

    i otwieralne okna - Norma wyrobu ,właściwości eksploatacyjne . Właściwości dotyczące

    odporności ogniowej  i/ lub dymoszczelności .

 

źródło: Komplex-dom

OKNO 1/2019

       
 
 
Najnowsze publikacje
Powrót do zdrowia z systemem inteligentnie przyciemniającego szkła Halio
 • Powrót do zdrowia z systemem inteligentnie przyciemniającego szkła Halio
 • Zmiany cen materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w listopadzie 2019 – analiza PSB
 • ExpresOkna z nowym system okuć: Roto NX podnosi wydajność
 • Krok po kroku budujemy renomę naszej firmy - wywiad z prezesem Okna Debow
 • Jaka będzie architektura przyszłości
 • Reklama

  Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

  Okna w remoncie – potencjał rynku wtórnego
 • Okna w remoncie – potencjał rynku wtórnego
 • Polski tygrys eksportowy na szczycie! Czy mamy szansę stać się również tygrysem w produkcji stolarki budowlanej w UE?
 • Z myślą o klientach Rozmowa z Andreasem Geithem, dyrektorem wykonawczym SWISSPACER
 • Konstrukcje proste jak klocki Lego – rozmowa z Mariuszem Megierem Dyrektorem Zarządzającym firmą Orgadata East Europe w Polsce i Europie Wschodniej
 • Mniejszy wysiłek, wyższa jakość – roboty przejmują produkcję rozmowa z Krzysztofem Mędralą współzałożycielem firmy Śląska Fabryka Okien KNS
 • Zmiany cen materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w listopadzie 2019 
– analiza PSB
 • Zmiany cen materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w listopadzie 2019 – analiza PSB
 • Do polskich okien i drzwi puka spowolnienie
 • Podatek estoński – pomysł Fundacji Pomyśl o Przyszłości planem działania Rządu
 • Budownictwo po raz kolejny znalazło się pod lupą ekspertów - branża przeżywa boom ale grozi jej kryzys
 • Nowa ustawa o zatorach płatniczych – lepsza ochrona MŚP
 • Strefa partnera:

   
   

  Wydawnictwo bud media
  ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz
  Tel: 534 536 958

  Copyright 1994-2019 Oknoserwis.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.